LogoHF FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE,
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
LogoUMET
ÚSTAV METALURGIE
ODDELENIE NEKOVOVÝCH MATERIÁLOV
Park Komenského 3, 042 00 KOŠICE, umet.fmmr@tuke.sk
Hlavná stránka TU |    M·A·I·S |    Stránka FMMR TU |    Stránka NEKOMAT    
Keramické žiaruvzdorné materiály
Meranie a regulácia
Aplikácia žiaruvzdorných materiálov
QR_Code_KZM.png, 94kB

KERAMICKÉ ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY
(Povinne voliteľný)
|Skúšobné otázky| Štát. otázky| Protokol z cvičenia| 
Okruhy otázok I.KP|
Študijný odbor: HUTNÍCTVO (5.2.39)
Študijné programy: Hutníctvo
Tepelná technika a plynárenstvo
Počet kreditov: HUT-4, TTaP-5
Rozsah: 2/2 - zimný semester III. ročník Bc. štúdia
Hodnotenie: Zápočet max. 30 bodov
Skúška max. 70 bodov
Garant predmetu: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Ing. Ľuboš Popovič, PhD.

   
Študijná literatúra:  
 1. STAROŇ, J., TOMŠŮ, F.:
  Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Vydanie prvé a druhé, 1992 a 2000. Radovan Mlynárik-MEDIA, Banská Bystrica.
 2. SUČIK, G., VADÁSZ, P.: Žiaruvzdorné materiály - laboratórne cvičenia. 2008
 3. SUČIK, G., TATIĆ, M.: Použitie žiaruvzdorných materiálov. 2008
Prednášky (Heslo pre prístup: TKM)
|Osnova prednášok|
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
VP | KK | OLP | CRP | OV | Priemyselné pece|
 
 1. Úvod do problematiky žiaruvzdorných materiálov. Základné pojmy. Žiaruvzdorné materiály v sústave keramických materiálov. Svetová produkcia, spotreba a oblasti spotreby. Delenie žiaruvzdorných materiálov podľa rôznych kritérií. Oxidy tvoriace žiaruvzdorné materiály.

 2. Sústava vlastností žiaruvzdorných materiálov. Kritéria hutnosti. Pružnosť a pevnosť žiaruvzdorných materiálov. Tepelné vlastnosti.

 3. Základy reológie žiaruvzdorných materiálov. Termomechanické vlastnosti žiaruvzdorných materiálov. Odolnosť proti náhlym zmenám teplôt.

 4. Chemické, mineralogické, termochemické a termofyzikálne vlastnosti žiaruvzdorných materiálov. Korózia žiaruvzdorných materiálov, procesy opotrebenia žiaruvzdorných materiálov.

 5. Základy technológie. Úprava surovín, slinovanie a výroba slinkov. Výroba tvarových stavív, vytváranie hmoty, lisovanie, výpal, kalibrácia.

 6. Dinas, suroviny, modifikácie SiO2, technológia výroby, vlastnosti a použitie.

 7. Hlinitokremičité materiály, sústava SiO2—Al2O3, rozdelenie, suroviny, technológia výroby, vlastnosti a použitie.

 8. Bázické materiály na báze periklasu. Suroviny, výroba MgO a MgO slinkov. MgO stavivá, MgO — C stavivá, MgO —Cr2O3 stavivá, MgO — Al2O3 stavivá.

 9. Hlinitokremičité a bázické žiaromonolity. Rozdelenie a použitie, spojivová chémia, výroba, spracovanie a inštalácia. Tvarové stavivá verzus monolity.

 10. Vybrané špecifické žiaruvzdorné materiály. Ľahčené a izolačné materiály. ZrO2 materiály, neoxidická keramika.

 11. Aplikácia žiaruvzdorných materiálov v hutníctve železa.

 12. Aplikácia žiaruvzdorných materiálov v hutníctve ocele.
Laboratórne cvičenia
|Osnova cvičení| Texty cvičení|
 
 1. Úvodné cvičenie – poučenie o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v laboratóriu

 2. LC1: Granulometria sypkých hmôt
  Protokoly z prístrojového merania:
  MKJE_0_125,
  MKJE_0_125_ISO565,
  MKJE_0_125_ASTM_E1161

 3. LC2: Kritériá hutnosti keramických materiálov

 4. LC3:Mechanické vlastnosti pri štandardných podmienkach

 5. LC4:Príprava tvarovacích zmesí - granulometrická skladba, lisovanie, výpal

 6. LC5:Vplyv granulometrie na pevnosť keramických telies

 7. I. priebežná kontrolná písomka

 8. Termická analýza – teoretické cvičenie

 9. Sušenie keramických hmôt – výpočtové cvičenie

 10. II. priebežná kreditná písomka

 11. Zápočtový týždeň - opravy zápočtových písomiek

 12. Zápočtový týždeň – udeľovanie zápočtov

»Atlas derivatogramov

MERANIE A REGULÁCIA
(Povinný)
|Okruh otázok| Osnova prednášok|
Študijný odbor: HUTNÍCTVO (5.2.39)
Študijné programy: Tepelná technika a plynárenstvo
Počet kreditov: TTaP-5
Rozsah: 2/2 - zimný semester III. ročník Bc. štúdia
Hodnotenie: Zápočet max. 30 bodov
Skúška max. 70 bodov
Garant predmetu: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Ing. Ľuboš Popovič, PhD.


Prednášky: P1-2| P3-4| P5-6| P7-8| Skriptá| Protokol z U1 | Protokol z U2 |
Návody na cvičenie: U1 | U2 | U3 |
Tepelná zotrvačnosť teplomerov bez krytu | Tepelná zotrvačnosť teplomerov s krytom | Meranie teploty termistorom |
Študijná literatúra:
 1. ŠPAKOVSKÝ, E.: Meranie a regulácia. Alfa Bratislava, 1988, 063-740-88
 2. ONDIČ, V.: Prevodníky fyzikálnych veličín. Alfa Bratislava, 1987, 63-785-87
 3. JANČÁRY, K.: Prevodníky fyzikálnych veličín. Alfa Bratislava, 1985, 63-866-84
 4. KLEMENTEV, I., KYŠKA, R.: Elaktrické meranie mechanických veličín. Alfa Bratislava, 1990, ISBN 80-05-00909-7
 5. KREIDL, M.:: Měřemí teploty: Senzory a měřící obvody 1. díl.BEN-technická literatura, Praha, 2005, ISBN 80-7300-145-4
APLIKÁCIA ŽIARUVZDORNEJ KERAMIKY
A KONŠTRUKCIA VYMUROVIEK
(Povinný)
|Otázky ku skúške| Semestrálne zadania| Učebné texty|
Študijný odbor: HUTNÍCTVO (5.2.39)
Študijné programy: Tepelná technika a plynárenstvo
Počet kreditov: 4
Rozsah: 2/2 - zimný semester II. ročník Ing. štúdia
Hodnotenie: Zápočet max. 30 bodov
Skúška max. 70 bodov
Garant predmetu: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Prednášajúci: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Cvičiaci: doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.
Ing. Ľuboš Popovič, PhD.


Študijná literatúra:
Staroň, J., Tomšu, F.: Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie.Vydanie druhé, 2000. Radovan Mlynarik-MEDIA, Banská Bystrica.

Sučik, G., Miškufová, A.: Použitie žiaruvzdorných materiálov I. Učebné texty pre rekvalifikačný kurz. Vydanie prvé, 2002. TU v Košiciach a SLOVMAG, a.s., Lubeník.

Sučik, G., Tatič, M.: Použitie žiaruvzdorných materiálov. Učebné texty pre rekvalifikačný kurz. Vydanie prvé, 2007. HFTUKE, Refrako, Relinigserv, Termostav-Mráz a Vulkmont.
INFORMÁCIE
Prihlasovanie
Študent sa prihlasuje na skúšku prostredníctvom ISŠ. V prípade nefunkčnosti ISŠ sa študenti prihlasujú osobne u skúšajúceho, prípadne cvičiaceho. Neprihlásení študenti uchádzajúci sa o skúšku môžu byť skúšajúcim odmietnutí.
Podmienky skúšky
• evidencia u skúšajúceho
• index so zápočtom
• písacie potreby