Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Zameranie
Katedra metalurgie železa a zlievarenstva profiluje absolventov Hutníckej fakulty v bakalárskom študijnom programe:
  • HUTNÍCTVO
v inžinierských študijných programoch:
  • HUTNÍCTVO ŽELEZA A OCELE
  • ZLIEVARENSTVO
a v doktorandskom študijnom programe:
  • HUTNÍCTVO KOVOV.
Študijný program HUTNÍCTVO ŽELEZA A OCELE je zameraný na manažovanie, na teoretické a technologické disciplíny základných procesov v hutníctve železa a ocele, na riadenie týchto procesov z pohľadu manažérstva kvality, ako aj na metódy kontroly kvality vyrobených kovov. Dôroz je kladený na štúdium enviromentálnych aspektov používaných technológií a na automatizáciu a simuláciu procesov. Medzi zaujímavé oblasti štúdia v tomto študijnom programe patrí aj archeometalurgia.
Študijný program ZLIEVARENSTVO je zameraný na teoretické a technologické disciplíny odlievania ocele, liatiny a zliatin neželezných kovov, na návrh, konštrukciu a výrobu odliatkov z daných materiálov. Dôraz je kladený na inžiniersky a technologický prístup so zameraním sa na ekologicky prijateľné postupy spracovania surovín s environmentálne priaznivejšími dopadmi.