Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Dizertačné práce

Momentálne riešené Dizertačné práce denného štúdia
Názov témy
Meno
Školiteľ
Analýza vplyvu titánu na teplotný stav nísteje vysokej pece
Ing. Zuzana Bandošová
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Výronky z jadier vyrábaných metódou COLD-BOX-AMÍN a možnosti ich eliminácie v podmienkach spoločnosti EUROCAST Košice, s.r.o.
Ing. Martina Hrubovčáková
doc. Ing. Iveta VASKOVÁ, PhD.
Výskum tvorby Ca2SiO4 v štruktúre železorudného aglomerátu a jeho vplyv na kvalitu
Ing. Mária Butkovská
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Štúdium vplyvu prídavku biomasy do aglomeračnej zmesi na vlastnosti aglomerátu
Ing. Jozef Hudák
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Štúdium možností zníženia energií a emisií v aglomeračnom procese použitím biomasy ako náhradného paliva
Ing. Jaroslav Leško
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Štúdium fyzikálno-chemických vlastností podsitných podielov Mn rúd a ich optimalizácia pre výrobu mangánových ferozliatin
Ing. Zuzana Semanová
doc.Ing. Jaroslav LEGEMZA, PhD.
Ukončené dizertačné práce
Názov témy
Meno
Školiteľ
Vplyv pomeru koncentrátov a aglorúd v aglomeračnej vsádzke na kvalitu aglomerátu
Ing. Dušan Ivanišin
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Možnosti revitalizácie slovenských hnedých priemyselných parkov a návrh modelového projektu pre oblasť metalurgie
Ing. Peter Hajaš
doc. Ing. Jozef MALIK, CSc .
Štúdium vplyvu vratného materiálu na mechanické vlastnosti a kvalitu tlakovo liatych odliatkov pre automobilový priemysel
Ing. Ľubomír Eperješi
doc. Ing. Jozef MALIK, CSc .
Možnosti využitia simulačných programov vo výrobnom procese odliatkov
Ing. Daniel Fecko
doc. Ing. Iveta VASKOVÁ, PhD.
Možnosti riadenia troskového režimu EAF
Ing. Tomáš Borovský
prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.
Vplyv vsádzkových surovín na kvalitatívne vlastnosti liati
Ing. Peter Futáš, PhD.
doc.Ing. Ľudovít BOBOK, CSc.
Analýza vzniku nasadenín v procese výroby surového železa vo vysokej peci
Ing. Róbert Maliňák
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Výskum začiatkov vysokopecnej techniky na Slovensku
Ing. Ľudmila Moravčíková, PhD.
prof. Ing. Ľubomír MIHOK, DrSc.
Metodika stanovenia vhodnosti vsádzkových surovín pre výrobu aglomerátu v požadovanej kvalite s minimálnymi nákladmi
Ing. Róbert Findorák
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.

Zníženie negatívneho dopadu znečisťujúcich látok na životné prostredie v aglomeračnom procese

Ing. Martina Džupková
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Výskum nových spôsobov zužitkovania vysokopecnej trosky
Ing. Peter Demeter, PhD.
prof. Ing. Ľubomír MIHOK, DrSc.
Výskum hutníckych aktivít rodiny Coburgovcov na Slovensku
Ing. Petra Demeterová, PhD.
prof. Ing. Ľubomír MIHOK, DrSc.
Integrated management systems in iron and steel foundry
Ing. Eltayeb Mohamed Ali Emmima,PhD.
prof. Ing. Ľubomír MIHOK, DrSc.
Štúdium možností využitia trosiek z výroby mangánových ferozliatin v OFZ, a.s., Istebné
Ing. Lenka Forraiová, PhD.
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Štúdium vplyvu macerálového a typového zloženia vsádzky na kvalitu koksu
Ing. Miroslava Čižmárová,PhD.
prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.
Analýza niektorých metalurgických a technologických parametrov výroby vplývajúcich na vznik najčastejšie sa vyskytujúcich chýb odliatkov zo zliatin železa
Ing. Jozef Babic, PhD.
doc. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.
Možnosti riadenia obsahu nekovových prvkov v oceliarskom cykle
Ing. Jaroslav Demeter, PhD.
prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.
Optimalizácia úžitkových vlastností metalurgických trosiek
Ing. Branislav Buľko, PhD.
prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.
Úlety a trosky zo zlievarenských procesov – štúdium ich vlastností a možnosti ich ďalšieho využitia
Ing. Peter Gengeľ
doc. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.