Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Aplikovaný software (prednášky)
Akademický rok: 2016/17
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav LEGEMZA, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Potreba softwaru v informačnej spoločnosti. Rozdelenie a tvorba programov.Von Neumannova schéma. Využitie softwaru v hutníctve.
 2. Textové a tabuľkové editory. Používanie textových editorov. Vytváranie šablón v textových editoroch (napr. Word) – práca so štýlmi. Výhody a nevýhody tvorby a používania grafických formátov vo worde.
 3. Používanie tabuľkových editorov. Excel – práca s bunkami, previazanie buniek, odkazy na bunky, krížové odkazy na obsah buniek, programovanie v exceli.
 4. Tvorba a úprava grafov, prepojenie tabuľkových editorov s Wordom, načítanie externých údajov, export údajov.
 5. Štatistické analýzy, využitie štatistickej podpory v programoch. Analýza a porovnanie výberov.
 6. Rastrová a vektorová grafika, tvorba obrázkov, ich editácia, grafické formáty – ich výhody a nevýhody. Tvorba schém pre účely využitia v hutníctve.
 7. Používanie termodynamických programov. HSC – termodynamický program, ovládanie a tvorba súborov. Identifikácia jednotlivých modulov.
 8. Použitie Gibbsových a Kellogových diagramov. Tvorba týchto diagramov v programe HSC, ich úprava a export.
 9. Charakteristika modulu materiálovej a tepelnej bilancie procesov čiernej metalurgie v programe HSC.
 10. Používanie programu Access. Práca s databázami, vyhľadávanie, extrakcia údajov, editácia jestvujúcich databáz, vytváranie vlastných databáz, relačné operácie s dátami.
 11. E – learning, charakteristika a použitie elektronických vzdelávacích programov.
 12. Použitie elektronických výučbových programov v hutníctve.
 13. Efektívna tvorba prezentácií.

Doporučená literatúra:

 1. Legemza, J.: ASR v čiernej metalurgii, Multimedialne CD, KMŽaZ HF TU, Košice, 2004
 2. Cengel, P.: ASR v čiernej metalurgii, Interné ucebné texty, KMŽaZ HF TU, Košice, 1999
 3. Medek, P.: Osobný počítač a geometria, ALFA Bratislava, 1991
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý štvrtý týžden
Cvičiaci:doc. Ing. Jaroslav LEGEMZA, PhD.
Obsah cvičení:
 1. Úvodné cvičenie – preverenie znalostí aplikovaných softwarov v počítačoch.
 2. Word – práca s textom, tabuľkami a rovnicami. Vkladanie obrázkov, úprava vložených obrázkov, tvorba schém hutníckych procesov priamo vo Worde (výhody a nevýhody).
 3. Excel – štatistické analýzy.
 4. Excel – práca s bunkami, previazanie buniek, odkazy na bunky, krížové odkazy na obsah buniek, tvorba a úprava grafov, využitie štatistickej podpory, prepojenie s Wordom, načítanie externých údajov, export údajov.
 5. Excel – tvorba schém hutníckych procesov priamo v Exceli (výhody a nevýhody). Materiálová a tepelná bilancia hutníckych procesov.
 6. 1. kontrola
 7. Grafika – rastrová a vektorová grafika, tvorba obrázkov, ich editácia, grafické formáty – ich výhody a nevýhody, dynamické gif-obrázky.
 8. PowerPoint – tvorba prezentácií, vkladanie a editovanie textu, vkladanie obrázkov a tabuliek, vkladanie multimediálnych produktov (video, zvuk). Použitie elektronických výučbových programov v hutníctve.
 9. HSC – termodynamický program, ovládanie a tvorba súborov
 10. HSC – termodynamický program, ovládanie a tvorba súborov
 11. Access- práca s databázami, vyhľadávanie, extrakcia údajov, editácia jestvujúcich databáz, vytváranie vlastných databáz, relačné operácie s dátami.
 12. 2. kontrola
 13. Príprava na záverečný projekt.

Podmienky udelenia zápočtu:

 • 100 % aktívna účasť na cvičení, pripravenosť na cvičeniach, neúčasť na cvičení musí byť nahradená, alebo po dohovore s cvičiacim.
 • Získanie nadpolovičného počtu bodov z dvoch kontrol. ( spolu 13 z 25 bodov)
 • Vypracovanie referátov z cvičení.