Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Automatizovaný systém riadenia v čiernej metalurgii (prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Rocník: I. ING
Semester: zimný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 3/1
Prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav LEGEMZA, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Vývoj počítačov. Charakteristika jednotlivých generácií počítačov. Súčasné počítače a ich rozdelenie.
 2. Systém a jeho prvky. Štruktúra informačných systémov. Štrukturované a neštrukturované dáta. Von Neumannova schéma.
 3. Hardware v pocítacoch. Bloková schéma PC.
 4. Algoritmy a algoritmizácia. Tvorba algoritmov. Využitie algoritmov pri riadení.
 5. Oblasti využitia informatiky. Databázové systémy. Projektovanie a modelovanie. Počítačové siete a ich využitie v informacných systémoch a v systémoch riadenia.
 6. Automatizovaný systém riadenia v  spekacom procese. Možnosti riadenia v aglomeracnom procese. On – line aplikácie v systéme riadenia aglomeracného pásu.
 7. Automatizovaný systém riadenia vo vysokopecnom procese. Tvorba modelov pre vysokú pec.  
 8. Automatizovaný systém riadenia vo výrobe ocele v  kyslíkovom konvertore. Statické a dynamické riadenie procesu výroby ocele v KK.
 9. Automatizovaný systém riadenia vo výrobe ocele v elektrickej oblúkovej peci. Elektrický režim a jeho riadenie. Optimalizácia chodu elektrickej oblúkovej pece.
 10. Automatizovaný systém riadenia vo výrobe ferozliatin. Optimalizácia chodu redukčnej a rafinacnej elektrickej oblúkovej pece.
 11. Optimalizácia kvalitatívnych ukazovatelov v produktoch čiernej metalurgie.
 12. Budúcnosť v riadení technologických procesov.

Doporučená literatúra:

 1. Legemza, J.: ASR v čiernej metalurgii, Multimedialne CD, KMŽaZ HF TU, Košice, 2004
 2. Cengel, P.: ASR v čiernej metalurgii, Interné ucebné texty, KMŽaZ HF TU, Košice, 1999
 3. Medek, P.: Osobný počítač a geometria, ALFA Bratislava, 1991
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý štvrtý týžden
Cvičiaci:doc. Ing. Jaroslav LEGEMZA, PhD.
Obsah cvičení:
 1. 1. - 4. týždeň
  • Úvod, zaškolenie o bezpecnosti pri práci. Zadanie seminárnej práce. Ukážky simulacných programov v technológiach čiernej metalurgie. Aplikácia internetu – web stránky s problematikou ineraktívneho riadenia hutníckych procesov.
 2. 5. - 8. týždeň
  • Exkurzia v US STEEL Košice – riadiace velíny. R
 3. 9. - 12. týždeň
  • Obhajoba seminárnej práce. Kreditná písomná práca.
 4. 13. týždeň
  • Zápočtové cvičenie.

Podmienky udelenia zápočtu:

 1. 100 % aktívna účasť na cvičení, pripravenosť na cvičeniach, neúčasť na cvičení musí byť nahradená v danom týždni výuky, alebo po dohovore s cvičiacim.
 2. Získanie nadpolovičného počtu bodov z písomky. ( 8 z 15 bodov)
 3. Vypracovanie referátov z laboratórnych cvičení.
 4. Vypracovanie a obhájenie seminárnej práce. ( min. 5 – max 10 bodov)