Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Alternatívne technológie výroby železa (Prednášky)
Akademický rok: 2016/17
Ročník: II. Ing
Semester: zimný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: doc. Ing. Róbert Findorák, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Svetová výroba železa a ocele v číslach. Štatistika, trendy a prognózy.
 2. Viackriteriálne rozdelenie procesov výroby železa.
 3. Teoretické základy výroby železa. Redukčno-oxidačné reakcie.
 4. Príprava redukovadla a úprava rudných surovín.
 5. Procesy tavnej redukcie: Blast Furnace , COREX, FINEX, REDSMELT, TECNORED, HISMELT, DIOS, ROMELT, AISI, CCF. Princípy, technológia, analýza vstupno-výstupných parametrov.
 6. Procesy priamej výroby železa: MIDREX, HYLSA (HYL III, HYL4M), SL/RN, CIRCORED, CIRCOFER, FIOR, FINMET, INMETCO, IRON CARBIDE, FASTMET/FASTMELT, PRIMUS, DRC. Princípy, technológia, analýza vstupno-výstupných parametrov.

Literatúra:

 1. Kret, J.: Nové technológie výroby železa, TTU VŠB Ostrava, 1996
 2. http://www.midrex..com
 3. http://www. hylsamex..com
 4. http://www.hismelt.com
 5. ostatné dostupné internetové zdroje
Program cvičení

Rozsah: 2 hod./ každý týžden
Cvičiaci: doc. Ing. Róbert Findorák, PhD.

Obsah cvičení:
 • Úvodné cvičenie, OBP, pokyny pre študentov
 • Ukážky simulačných programov v technológiach výroby železa. Aplikácia internetu – web stránky s problematikou netradičných technológií výroby železa.
 • Samostatná práca na semestrálnom projekte (SP), konzultácie, vytvorenie projektu.
 • Kontrolný test (KT.)
 • Obhajoba SP, oprava KT, zápočet.

 Podmienky udelenia zápočtu:

 • 100 % aktívna účasť na cvičení, pripravenosť na cvičeniach, neúčasť na cvičení musí byť nahradená v danom týždni výuky, alebo po dohovore s cvičiacim.
 • Získanie nadpolovičného počtu bodov z písomky. ( 8 z 15 bodov)
 • Vypracovanie a obhájenie semestrálneho projektu. ( min. 5 – max 10 bodov)