Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Alternatívne technológie výroby železa (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: II. Ing
Semester: zimný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: doc. Ing. Róbert Findorák, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Svetová výroba železa a ocele.
 2. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť vo výrobe železa a ocele. Rozdelenie procesov výroby železa.
 3. Tavná redukcia.
 4. Výhody a nevýhody tavnej redukcie.
 5. Priama výroba železa.
 6. Výhody a nevýhody priamej výroby železa.
 7. Procesy COREX, HISMELT, DIOS.
 8. Procesy MIDREX, HYL.
 9. Procesy FASTFLOW, FASTMET a FASTMELT.
 10. Procesy FINMET a FIOR.
 11. Porovnanie vysokopecného procesu, priamej výroby železa a tavnej redukcie.
 12. Intenzifikácia spekacieho procesu, intenzifikácia vysokopecného procesu.
 13. Odpady z výroby železa a ocele a ich spracovanie.

Literatúra:

 • Majerčák, Š.: Netradičné technológie výroby železa, Košice, VŠT, 1983,
 • Fröhlichová M., Legemza J., Kucková A., Majerčák Š.: Hutníctvo železa, Vysokoškolské skriptá, Emilena Košice, 2004
Program cvičení

Rozsah: 2 hod./ každý týžden
Cvičiaci: doc. Ing. Róbert Findorák, PhD.

Obsah cvičení:
 • 1-2 cvičenie - Úvod, zaškolenie o bezpečnosti pri práci. Zadanie semestrálneho projektu – Návrh na vývoj alternatívnych technológií v spoločnosti US STEEL Košice na roky 2010 - 2050. Ukážky simulačných programov v technológiach výroby železa. Aplikácia internetu – web stránky s problematikou netradičných technológií výroby železa.
 • 3-8 cvičenie - Samostatná práca na semestrálnom projekte, konzultácie, vytvorenie projektu.
 • 9-10 cvičenie - Obhajoba semestrálneho projektu. Kreditná písomná práca.
 • 11-12 cvičenie - Vytvorenie virtuálnej firmy – alternatíva VP procesu (tavná redukcia alebo proces priamej výroby železa).
 • 13. Zápočtové cvičenie.

 Podmienky udelenia zápočtu:

 • 100 % aktívna účasť na cvičení, pripravenosť na cvičeniach, neúčasť na cvičení musí byť nahradená v danom týždni výuky, alebo po dohovore s cvičiacim.
 • Získanie nadpolovičného počtu bodov z písomky. ( 8 z 15 bodov)
 • Vypracovanie a obhájenie semestrálneho projektu. ( min. 5 – max 10 bodov)