Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
CAD SYSTÉMY V ZLIEVARENSTVE (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: II. BC
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 1/3
Prednášajúci: Doc. Ing. Peter Futáš, PhD.

Obsah prednášok:
 1. týždeň - Prednáška + cvičenie: Úvodná hodina a oboznámenie sa s predmetom
 2. týždeň - Prednáška: Zlievarenstvo a jeho úloha v súčasnosti. Základné pojmy zo zlievarenstva (1 hod.)
 3. týždeň: - Prednáška: Základné zlievarenské materiály a technológie (1 hod.)
 4. týždeň - Prednáška: Počítačová podpora výrobného procesu, CA systémy v procese návrhu a výroby (1hod.)
 5. týždeň - Prednáška: Počítačom podporovaná výroba (CAM) a riadenie kvality (CAQ) (1hod.)
 6. týždeň - Prednáška: Riadenie a spravovanie dát (PDM) (1hod.)
 7. týždeň - Prednáška: Výrobné postupy – význam a účel (1hod.)
 8. týždeň - Exkurzia Handtmann
 9. týždeň - Prednáška: Výrobné postupy – druhy výrobných postupov (1hod.)
 10. týždeň - Prednáška: Technická normalizácia (1hod.)
 11. týždeň - Prednáška: Zobrazovanie na technických výkresoch (1hod.)
 12. týždeň - Prednáška: Kótovanie (1hod.)
 13. týždeň - Prednáška: Drsnosť povrchu, tolerovanie rozmerov, tvaru a polohy (1hod.)

Literatúra:

 • Homišin, Základy strojníctva
 • Futáš, Aplikovaný software v zlievarenstve
Program cvičení

Rozsah: 3 hod./ každý týždeň
Cvičiaci: Doc. Ing. Peter Futáš, PhD.

Obsah cvičení:
 1. Úvodná hodina a oboznámenie sa s predmetom
 2. Cvičenie: Strojnícky výkres a zlievarenský postupový výkres. Čítanie strojnícky výkresov. 2D zobrazenie priestorových útvarov. Model a forma. Deliaca rovina, smer formovania, prídavky na opracovanie. (3 hod.)
 3. Cvičenie: Formovanie – praktické cvičenie. Zaformovanie nedeleného a deleného modelu. Jadro a jeho umiestnenie v dutine formy. Vtoková sústava. (3 hod.)
 4. Cvičenie: Oboznámenie sa s programom CATIA - základy práce
 5. Cvičenie: Základné prístupy návrhu súčastí v prostredí Part Design
 6. Cvičenie: Základné prístupy návrhu súčastí v prostredí Part Design
 7. Cvičenie: Základné prístupy návrhu súčastí v prostredí Part Design
 8. Exkurzia Handtmann
 9. Cvičenie: Vytvorenie zložitých sučiastok spájaných z jednoduchších časti - Assembly Design
 10. Cvičenie: Oboznámenie sa s programom SolidWorks – základy práce
 11. Cvičenie: Tvorba 3D dielov
 12. Cvičenie: Tvorba 3D dielov
 13. Cvičenie: Tvorba 3D dielov

 Podmienky udelenia zápočtu:

 • 100% účasť na cvičeniach
 • Napísanie 1. zápočtovej písomnej práce na min. 11 bodov (max. 20 b.), 2. zápočtovej písomnej práce min. na 11 bodov (max. 20 b.)