Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Formovacie zmesi (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 3/2
Prednášajúci: doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Rozdelenie formovacích zmesí (FZ). Základné zložky FZ. Definícia a rozdelenie ostrív
 2. Kremenné a nekremenné ostrivá – lokality ťažby, ich použitie, výhody a nevýhody, Granulometrická a morfologická skladba ostrív
 3. Štruktúra formovacích zmesí a jej vplyv na pórovitosť, priedušnosť a priepustnosť. Aktivácia povrchu ostrív – podstata, rozdelenie
 4. Spojivové systémy - definície, rozdelenie, Klasifikácia spojivových systémov podla typu deštrukcie
 5. Spojivá I. generácie – rozdelenie, využitie v podmienkach slovenských zlievární, Kaolinitické šamotové spojivá, Montmorillonitické spojivá, štruktúra montmorillonitu
 6. Vlastnosti bentonitových zmesí, Natrifikácia bentonitov – účel a spôsoby natrifikácie, Riadenie vlastností jednotlivých bentonitových zmesí
 7. Stanovenie obsahu aktívneho bentonitu v BZ, Kontrola oolitizácie kremenných zrn ostriva pri BZ, Bezvodé bentonitové zmesi – organobentonity, Teórie miešania bentonitových zmesí
 8. Spojivá II. Generácie, Formovacie zmesi s vodným sklom - rozdelenie, použitie, výhody, nevýhody
 9. Výroba vodného skla - modul VS, Postupy vytvrdzovania zmesí s vodným sklom, Rozpadavosť zmesí s vodným sklom, Vzťah medzi spotrebou CO 2 a mechanickými vlastnosťami vytvrdených zmesí s VS
 10. Chrommagnezitové zmesi s VS, Samotvrdnúce zmesi s VS, Samotvrdnúce zmesi s kvapalnými vytvrdzovadlami
 11. Zlievarenské spojivá na organickej báze, fenolické spojivá, Hot Box, Cold Box
 12. Furanové spojivá, polyuretánové spojivá, sacharidové spojivá, oleje

Literatúra:

 1. Jelínek,P.: Teorie slévárenské formy, ES VŠB Ostrava, 1970
 2. Jelínek,P.: Slévárenské formovací smesi, ES VŠB Ostrava, 1979
 3. Jelínek,P.: Pojivové soustavy formovacích smesí ( Chemie slévárenských pojiv ), Ostrava 2004
 4. Vasková.I.: Návody na cvičenia z predmetu Formovacie zmesi, TU Košice, 2009
 5. Jelínek,P.: Disperzní soustavy slévárenských formovacích smesí- ostriva, , Ostrava 2000
 6. Bednářová,V: Recyklace slévárenských odpadu regenerace formovacích směsí, Ostrava 2004
 7. Odborný časopis Slévárenství
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týždeň
Cvičiaci: Ing. Bc. Martina Hrubovčáková
Obsah cvičení:
 1. Poučenie o bezpecnosti pri práci. Zlievárenské ostrivá. Granulometrické charakteristiky. Optické porovnávanie ostrív. Vlhkosť.
 2. Ílové formovacie zmesi. Základy skúšania FZ. Vplyv vlhkosti a zloženia na technologické vlastnosti bentonitových FZ. Technologické skúšky (pevnost v tlaku, strihu, ohybe a tahu, štiepna pevnosť, rázová húževnatosť, voľná tekutosť, sypkosť, zhustitelnost pri rázovom a tlakovom zhustovaní, tvrdosť FZ po zhustení v závislosti od technológie zhustovania).
 3. Formovacie zmesi na báze vodného skla. CT zmesi. ST zmesi. Technologické skúšky- pevnost v strihu, pevnost v ohybe.
 4. FZ s organickými spojivovými systémami. Moderné organické spojivové systémy používané na Slovensku. Technologické skúšky. Výber vhodného spojiva.
 5. Formovanie zalievaním modelu. Netradicné spojivové systémy.
 6. Samoštúdium na DOKONČENIE semestrálnej práce
 7. Obhajoba semestrálnych zadaní. Udelovanie zápočtov

Podmienky pre udelenie zápočtu :

 • 100 % účast na cvičeniach - iba vážne ospravedlnenú neúčast je možné nahradiť doplnením zápisu a preskúšaním znalostí
 • úplnost zápisov v pracovnom denníku
 • dobrá znalosť učebnej látky, pripravenost a aktivita na cvičeniach
 • riadny termín pre udelenie zápočtu