Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Hutníctvo železa a ocele (prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: II. BC
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Semester: zimný
Rozsah výučby (hod.): 3/2
Garant predmetu: prof. Ing. Mária Fröhlichová, CSc.

Obsah prednášok:
 1. Vsádzkové suroviny pre vysoké pece. Rozdelenie a klasifikácia podla chemického zloženia, fyzikálnych vlastností a metalurgických vlastností.Teoretické základy úpravy rúd. Studená úprava, teplá úprava. Homogenizácia vsádzkových materiálov.
 2. Výroba železorudných peliet. Požiadavka na vlastnosti zbalovaných materiálov, výroba surových zbalkov a ich vlastnosti, zariadenia peletizacných závodov. Spekanie železných rúd. Charakteristika spekacieho procesu, deje prebiehajúce v spekanej vrstve, zariadenia aglomeracných závodov, vplyv technológie na vlastnosti aglomerátu.
 3. Čierne uhlie, jeho vznik a vlastnosti. Štádiá preuholnenia, klasifikácia uhlia. Úprava uhlia a príprava uholných skládok. Tvorba koksu, koksovacie vlastnosti uhlia, priebeh karbonizácie uhlia.
 4. Koksárenské batérie. Hlavné casti koksárenských batérií, systémy vykurovania, obsluhovacie stroje, prevádzka koksárenských batérií, triediarne koksu. Vlastnosti koksu. Chemické vlastnosti koksu, fyzikálne vlastnosti koksu, fyzikálno-mechanické vlastnosti koksu, koksárenský plyn.
 5. Charakteristika vysokopecného pochodu. Deje prebiehajúce vo vysokej peci, odstranovanie hydrátov a uhlicitanov. Redukčné procesy vo vysokej peci. Redukcie oxidov železa oxidom uholnatým, vodíkom a uhlíkom.
 6. Nauhličovanie surového železa a vznik vysokopecnej trosky.Nízkoteplotné a vysokoteplotné nauhličovanie, mechanizmus vzniku trosky, vlastnosti a úloha trosiek vo vysokopecnom procese.
 7. Oxidačná oblast. Fyzikálno-chemické pochody a mechanické deje v oblasti výfucní, dokonalé a nedokonalé horenie.
 8. Technológia výroby surového železa. Produkty vysokých pecí, technicko-ekonomické hladiská výroby surového železa, riadenie vysokopecnej výroby surového železa.
 9. Výroba ocele v kyslíkových konvertoroch. Podstata LD – pochodu výroby ocele, zariadenia konvertorovej prevádzky, Žiaruvzdorné materiály pre kyslíkové konvertory, východzie suroviny
 10. Teoretické základy kyslíkového konvertorového pochodu. Režim fúkania, troskový režim, termodynamika a kinetika oxidácie prvkov v konvertorovom kúpeli
 11. Technológia LD – konvertorového spôsobu výroby ocele. Skujnovanie, odfosforenie, odsírenie
 12. Teoretické, technologické a ekonomické aspekty výroby ferozliatin

Študijná literatúra povinná:

 1. Fröhlichová,M., Legemza,J., Kucková,A., Majercák,Š.: Hutníctvo železa, Košice 2004
 2. Ludvík Brož a kol.: Hutnictví železa, SNTL, Praha 1988
Hutníctvo železa a ocele (cvičenie)

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týždeň
Cvičiaci : Ing. Branislav Buľko, PhD.

Obsah cvičení:
 1. 1-2 Úvod, zaškolenie OBP, Výroba surového železa a ocele - základné pojmy
 2. 3-4 Hodnotenie zbaliteľnosti jemnozrných materiálov - metóda voľnej kvapky, metóda kapilárneho nasiakavania
 3. 5-6 Laboratórna výroba koksu 1.Zápočtová písomka (10b)
 4. 7-8 Disociácia uhličitanov
 5. 9-10 Výpočet vysokopecnej vsádzky
 6. 11-12 Model ZPO- simulácia prúdenia ocele 2.Zápočtová písomka (12b)
 7. 13 Zápočtové cvičenie

Podmienky pre udelenie zápočtu:

 • 100% aktívna účasť na cvičení, pripravenosť, neúčasť na cvičení musí byt nahradená v danom týždni výuky, alebo po dohovore s cvičiacim.
 • Získanie nadpolovičného počtu bodov z každej písomky.(min.9 z 17 bodovej písomky)
 • Vypracovanie referátov k jedonotlivým témam z laboratórnych cvičení.
 • Referáty sú bodované max. 2b, min. 0.5b