Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Kontrola kvality odliatkov (Prednášky)

Akademický rok: 2016/17
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: Ing. Marianna Bartošová, PhD.

Obsah prednášok:

 1. Kvalita výrobku, jej hodnotenie a riadenie
  • akosť výrobku – definícia, vyjadrenie úrovne akosti, normy riadenia a zabezpečovania akosti ISO 9000,
  • vzťah medzi výrobnými systémami a systémami kontroly a riadenia akosti v zlievarňach,
  • náklady na akosť výrobkov.
 2. Kontrola kvality tekutého kovu pred odlievaním
  • stanovenie chemického zloženia kovov – využitie metód optickej a rtg. spektrálnej analýzy, automatická spektrometria – kvantometre,
  • zisťovanie obsahu plynov v kove,
  • metódy merania teploty tekutého kovu – bezkontaktné a kontaktné metódy,
  • kontrola metalurgickej kvality liatin, ocelí na odliatky a zliatin neželezných kovov pred odlievaním; metódy termickej analýzy pri kontrole metalurgickej kvality.
 3. Skúšky zlievarenských vlastností kovov a zliatin
  • skúšky zabiehavosti; skúšky náchylnosti k plynovej pórovitosti; skúšky citlivosti štruktúry na hrúbku stien odliatkov,
  • skúšky náchylnosti k tvoreniu stiahnutín a lineárneho zmraštenia; skúšky náchylnosti zliatin a odliatkov k trhaniu a vzniku zvyškových pnutí.
 4. Kontrola mechanických vlastností odliatku
  • spôsob odberu a príprava vzoriek podľa technických dodacích predpisov pre odliatky z liatin, ocelí a neželezných kovov,
  • metódy skúšania základných mechanických vlastností, špecifické mechanické skúšky pre liate materiály,
  • nedeštruktívne zisťovanie štruktúry a mechanických vlastností priamo v odliatku.
 5. Kontrola a vyhodnotenie štruktúry odliatkov
  • optická mikroskópia; elektrónová mikroskópia – transmisné a riadkovacie elektrónové mikroskopy; rtg. spektrálna mikroanalýza,
  • hodnotenie metalografickej štruktúry liatin, ocelí na odliatky a zliatin neželezných kovov podľa technických dodacích predpisov odliatkov,
  • metódy kvantitatívnej metalografie.
 6. Defektoskópia odliatkov
  • defektoskopická kontrola povrchových chýb odliatkov,
  • metódy rádiologickej a ultrazvukovej defektoskópie odliatkov.
 7. Výstupná kontrola odliatkov
  • technické dodacie predpisy odliatkov,
  • výstupné atesty,
  • hodnotenie drsnosti povrchu a rozmerovej presnosti odliatkov,
  • tlakové skúšky nepriepustnosti odliatkov.
 8. Triedenie chýb odliatkov a možnosti ich identifikácie

Literatúra:
 • Gedeonová, Z. – Vondrák, V.: Kontrola kvality odliatkov, Bratislava, Alfa, 1983
 • Čech, J.: Technická měření ve slévárenství, VUT FSI Brno, 1990
 • Čech, J.: Vady a kontrola odlitků, VUT FSI Brno, 1991
 • Metals Handbook: Volume 15, American Society for Metals, USA, 1998
 • Mizuno, S.: Řízení jakosti, VP Praha, 1993
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týžden
Cvičiaci:Ing. Marianna Bartošová, PhD.

Obsah cvičení:
 1. Kontrola kvality v zlievarňach 22.02.2017
  Zadanie semestrálnej práce
 2. Exkurzia – kontrola kvality v zlievarni Handtmann Slovakia, s.r.o. 08.03.2017
 3. Kontrola akosti tekutého kovu (praktické cvičenie) 22.03.2017
  • príprava foriem pre odliatie skúšobných vzoriek,
  • meranie teploty roztaveného kovu,
  • zákalková skúška,
  • termická analýza,
  • skúšky vybraných technologicko-zlievarenských vlastností.

  Kreditná písomka (15 bodov, min. 8 bodov)

 4. Exkurzia – SAV Košice 19.04.2017
 5. Vyhodnocovanie metalurgickej kvality nataveného kovu a výslednej kvality odliatku, na základe výsledkov získaných na 3. a 4. cvičení 03.05.2017
 6. Kreditná písomka (13 bodov, min. 7 bodov)

 7. Obhajoba semestrálnej práce 10.05.2017
 8. Udeľovanie zápočtov

Podmienky pre udelenie zápočtu:

100% účasť na cvičeniach, vypracovanie a prezentácia semestrálnej práce (max. 12 bodov, min. 7 bodov), úspešné zvládnutie kreditných písomiek