Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Metalurgia liatin (Prednášky)
Akademický rok: 2016/17
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 3/2
Prednášajúci: Ing. Marianna Bartošová, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Rozdelenie liatin. Rovnovážny diagram Fe – C.
 2. Kryštalizácia primárneho austenitu.
 3. Kryštalizácia eutektika. Vplyv rýchlosti ochladzovania na charakter eutektickej kryštalizácie. Vplyv chemického zloženia na charakter eutektickej kryštalizácie. Štruktúrne diagramy liatin. Vplyv fyzikálno – chemického stavu taveniny na charakter eutektickej kryštalizácie.
 4. Stupeň grafitizácie liatin. Morfológia tuhnutia liatin. Sprievodné javy kryštalizácie grafitických liatin. Objemová a lineárna dilatácia liatin. Vplyv grafitu na mechanické vlastnosti liatin.
 5. Liatiny s lupienkovým grafitom – LLG. Vplyv základných prvkov na kryštalizáciu a vlastnosti LLG. Vplyv hrúbky steny odliatku a rýchlosti ochladzovania na mechanické vlastnosti LLG. Stav grafitizačných zárodkov v tavenine a ich súvislosť s výslednou štruktúrou liatiny. Grafitizačné očkovanie liatin.
 6. Nízkolegované liatiny s lupienkovým grafitom. Žíhanie na zníženie pnutia v odliatkoch z LLG.
 7. Liatiny s guľôčkovým grafitom – LGG. Voľba chemického zloženia. Metalurgické základy výroby LGG.
 8. Metalurgické problémy pri modifikačnom spracovaní liatiny. Určenie spotreby horčíka a množstva modifikátora. Požiadavky na východiskovú taveninu. Modifikátory a metódy pridávania modifikátora do taveniny. Grafitizačné očkovanie liatiny s guľôčkovým grafitom. Kontrola metalurgického spracovania LGG.
 9. Tepelné spracovanie odliatkov z grafitických liatin. Bainitické liatiny s guľôčkovým grafitom – ADI. Austenitické liatiny s guľôčkovým grafitom.
 10. Liatiny s červíkovým grafitom. Temperované liatiny. Liatiny pre špecifické účely.
 11. Tavenie liatin. Vsádzkové suroviny na tavenie liatin. Výpočet vsádzky. Základné parametre tavenia. Energetická náročnosť tavenia liatiny.
 12. Tavenie liatin v kuplovni. Technológia a metalurgia tavenia v kuplovni. Riadenie chodu kuplovne. Druhovanie vsádzky. Intenzifikácia tavenia v kuplovni. Optimalizácia tavenia.
 13. Tavenie liatin v elektrických peciach. Základné typy elektrických pecí na tavenie liatin. Konštrukcia, princíp tavenia, technológia a metalurgia tavenia liatin v elektrických peciach.
 14. Duplexný postup tavenia. Bezkoksové kuplovne a rotačné bubnové pece.
 15. Mimopecné odsírenie liatin. Odsírenie liatiny karbidom vápnika, uhličitanom sodným a oxidom vápenatým. Technológie mimopecného odsírenia.

Literatúra:

 1. Gedeonová, Z. – Jelč, I.: Metalurgia liatin, HF TU Košice, 2000
 2. Roučka, J.: Metalurgie litin, VUT Brno, 1998
 3. Vondrák, V.: Sekundární metalurgie litin, VŠB Ostrava, 1992
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týždeň
Cvičiaci: Ing. Marianna Bartošová, PhD.
Obsah cvičení:
 1. Metalografická analýza liatin - referát (2b) 22.02.2017
  • Príprava vzoriek (brúsenie, leštenie, leptanie)
  • Mikroskopické pozorovanie jednotlivých druhov liatin v leptanom a neleptanom stave
  • Vyhodnocovanie štruktúr liatin podľa normy STN 42 04 61
  • Hodnotenie metódami kvantitatívnej metalografie
 2. Exkurzia do zlievarne EUROCAST Košice, s.r.o. 06.04.2017
  • Vsádzkové hospodárstvo
  • Konštrukcia a princíp tavenia v elektrickej indukčnej peci
  • Výroba LLG a LGG
 3. Výpočet vsádzky 08.03.2017
  • Suroviny pre tavenie liatin a ich charakteristika
  • Zmena chemického zloženia v priebehu tavenia
  • Výpočet kovovej časti vsádzky pre kuplové a elektrické indukčné pece

  Kreditná písomka (15 bodov, min. 7 bodov)

 4. Výroba liatiny s lupienkovým grafitom LLG 22.03.2017
  • Príprava vsádzky a očkovadla
  • Natavenie a príprava taveniny k očkovaniu
  • Očkovanie a odber skúšobných vzoriek pre chemickú analýzu, zákalkovú skúšku, mechanické skúšky a schodíkovú skúšku
  • Vyhodnotenie zákalkovej skúšky
 5. Vyhodnotenie vzoriek z výroby LLG - referát (2b) 19.04.2017
  • Meranie mechanických skúšok – Rm, HB
  • Príprava výbrusov a ich pozorovanie v leptanom a neleptanom stave
  • Zisťovanie vplyvu hrúbky steny na štruktúru liatiny
  • Výpočet akostných kritérií LLG
 6. Riešenie modelových situácií - referát (2b) 03.05.2017
  • Hodnotenie modelových situácii vznikajúcich pri výrobe liatin

  Kreditná písomka (17 bodov, min. 8 bodov)

 7. Vyhodnotenie cvičení a udeľovanie zápočtov 10.05.2017

Podmienky pre udelenie zápočtu:

100% aktívna účasť na cvičeniach, odovzdanie referátov, úspešné zvládnutie kreditných písomiek, získanie minimálne 21 bodov za cvičenia