Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Mimopecné spracovanie a odlievanie ocele
Akademický rok: 2016/17
Ročník: II. ING
Semester: zimný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/3
Prednášajúci: Ing. Peter Demeter, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Vývoj mimopecných technológii v hutníctve. Dielčí systém.
 2. Mimopecná rafinácia surového železa.
 3. Možnosti zvyšovania účinnosti mimopecnej úpravy sur. železa.
 4. Teoretické základy mimopecného spracovania ocele.
 5. Spracovanie ocele inertnými plynmi
 6. Spracovanie ocele troskami
 7. Injektážna metalurgia. Vákuovanie ocele. Komplexné rafinačné postupy. Charakteristika typov ocelí
 8. Kryštalizácia ocelí. Klasické odlievanie a štruktúra ingotov.
 9. Zariadenia pre odlievanie. Nepretržité odlievanie ocele
 10. Konštrukcia ZPO. Vývojové trendy
 11. Vplyv metalurgických faktorov na kvalitu predliatku
 12. Chyby predliatkov
 13. Systémy riadenia. Technicko - ekonomické ukazovatele.
Program cvičení

Rozsah: 3 hod./ každý týždeň
Cvičiaci: Ing. Peter Demeter, PhD.

Obsah cvičení:
 • Úvod do predmetu. Bezpečnosť pri práci. Nekovové inklúzie v oceli. Rozdelenie a tvar inklúzií. Zadanie semestrálnej práce.
 • Internetová hodina: Panvová metalurgia. Vplyv miešania ocele v panve na veľkosť a množstvo inklúzií.
 • Panvová pec. Argónovanie, dezoxidácia, modifikácia. Exkurzia , Železiarne Podbrezová a.s..
 • Odsírenie surového železa, odsírenie ocele, vákuovanie ocele. Exkurzia , U.S. Steel Košice, s.r.o.,
 • Plyny v oceli. Termodynamika odplynenia ocele. Prebublávanie ocele inertnými plynmi. Seminárne a laboratórne cvičenie. Semestrálny test
 • Výpočet teplôt likvidu a solidu podľa chemického zloženia. Kontrolná písomka 1: max.10 bodov, min. 6 bodov
 • Práca na semestrálnom zadaní.. 2. semestrálny test
 • Výpočet množstva legúr pre výrobu ocele na odliatky, Kontrolná písomka 2: max.10 bodov, min. 6 bodov
 • Obhajoba semestrálnych zadaní (max. 5 bodov, min. 3)

Podmienky udelenia zápočtu

 1. 100% -ná aktívna účasť na cvičeniach
 2. získanie nadpolovičného počtu bodov z kontrolných písomiek
 3. zápočet: max. 25 bodov a min. 15 bodov