Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Moderné technológie v oceliarstve (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Rocník: III. BC
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 3/2
Prednášajúci: Ing. Peter Demeter, PhD.


Obsah prednášok:
 1. Význam ocele pre NH. Základy procesov výroby ocele. Klasifikácia ocele a spôsoby jej výroby. Technologické schémy výroby ocele.
 2. Vsádzkové suroviny pre výrobu ocele. Konvertorové spôsoby výroby ocele. Výroba ocele v kyslíkovom konvertore pri fúkaní kyslíka zhora.
 3. Vzájomné pôsobenie prúdu kyslíka s kovom. Režim fúkania. Zmena zloženia kovu . Zloženie a množstvo vznikajúcich plynov.
 4. Tvorba trosky a troskový režim tavby. Skujnovací proces a zmena teploty kúpela.
 5. Kontrola a riadenie konvertorovej tavby. Technicko-ekonomické ukazovatele procesu. Dezoxidácia a legovanie.
 6. Materiálová a tepelná bilancia. Usporiadanie oceliarne. Tok materiálu. Výmurovka kyslíkového konvertora.
 7. Konvertorové spôsoby s fúkaním kyslíka cez dno. Vznik, podstata a varianty. Technológia a metalurgia pochodu.
 8. Konvertorové pochody s kombinovaným fúkaním kyslíka. Vznik, podstata a varianty. Technológia a metalurgia pochodu.
 9. Výroba ocele v elektrických peciach.
 10. Mimopecné spracovanie ocele. Teoretické základy. Odsírenie surového železa. Odsírenie ocele. Rafinácia kovu syntetickými troskami.
 11. Argonovanie ocele. Vákuovanie ocele. Injektážne technológie.
 12. Odlievanie ocele.
 13. Príprava ocele pre nepretržité odlievanie ocele. Bezpecnost práce pri výrobe ocele. Ekologické aspekty procesov výroby ocele.
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týžden
Cvičiaci: Ing. Peter Demeter, PhD.

Obsah cvičení:
 1. Úvod do predmetu. Bezpecnost pri práci. Rovnováha kyslíka v oceli. Regulácia obsahu kyslíka
 2. Predúprava surového železa - výpocet množstva odsírovacích prísad, tavba. R
 3. Modelovanie výroby ocele a príprava ocele. 6. týždeň R Kontrolná písomka 1: max.10 bodov, min. 6 bodov
 4. Legovanie ocele
 5. Exkurzia U.S. Steel – kyslíkový konvertor s kombinovaným fúkaním. R
 6. Riadenie procesu prípravy vsádzky, výroby ocele, sekundárna metalurgia a odlievanie ocele. 11. týždeň. Zápocet.Kontrolná písomka 2: max.10 bodov, min. 6 bodov
 7. Obhajoba semestrálnej práce(max. 5 bodov, min. 3) .

Podmienky udelenia zápočtu

 1. 100% -ná aktívna účasť na cvičeniach
 2. získanie nadpolovičného počtu bodov z kontrolných písomiek
 3. zápočet: max. 25 bodov a min. 15 bodov