Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Metalurgia zlievarenských zliatin (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Rocník: III. BC
Semester: zimný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: prof. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.

Obsah prednášok:
 1. 22. September 2015 13:30 – 15:00 ZLIEVARENSTVO – SÚČASNÝ STAV NA SLOVENSKU A VO SVETE. STRUČNÝ PRIEREZ ZLIEVARENSTVOM.

 2. 29. September 2015 13:30 – 15:00 - Fyzikálne vlastnosti tavenín vo vzťahu ku kvalite odliatku. Charakteristika zlievarenskeho procesu. Fyzikálne vlastnosti taveniny (teplota tavenia, hustota, viskozita, povrchové napätie, tepelno – fyzikálne vlastnosti).

 3. 6. Október 2015 13:30 – 15:00 - Zlievarenske vlastnosti tavenín (zabiehavosť, sklon k sťahovaniu a k zmrašťovaniu, odmiešanie, schopnosť pohlcovať plyny atď). Vplyv zlievarenských vlastností taveniny na kvalitu odliatkov.

 4. 13. Október 2015 13:30 – 15:00 - ZLIEVARENSKÉ ZLIATINY HLINÍKA. Rozdelenie, vlastnosti a použitie najdôležitejších hliníkových zliatin. Štruktúrne zložky nachádzajúce sa v zliatinách hliníka.Fyzikálne, mechanické a zlievarenské vlastnosti hliníkových zliatin. Vplyv legujúcich a sprievodných prvkov na vlastností AlSi zliatin.

 5. 20. Október 2015 13:30 – 15:00 - OVPLYVŇOVANIE PRIMÁRNEJ KRYŠTALIZÁCIE HLINÍKOVÝCH ZLIATIN. Očkovanie, použitie titánu a bóru pri očkovani.. Modifikovanie. Modifikovanie zliatin Al – Si sodíkom, stronciom, antimónom a inými prvkami.

 6. Október 2015 13:30 – 15:00 - TAVENIE HLINÍKOVÝCH ZLIATIN. Taviace agregáty používané pri tavení AlSi zliatin. Úprava a zušľachťovanie AlSi zliatin. Plyny v AlSi zliatinách, ich pôsobenie s taveninou a možnosti ich eliminácie.

 7. 3. November 2015 13:30 – 15:00 - Liatina ako najpoužívanejší materiál na odliatky. Zliatiny Fe-C. Porovnanie liatin a ocelí. Rovnovážna sústava Fe-grafit. Charakteristika grafitu, kryštalizácia liatin, vplyv rýchlosti ochladzovania na štruktúru liatin. Modifikácia a očkovanie liatin. Vplyv vlastnosti formy a vlastnosti taveniny na štruktúru liatin.

 8. 10. November 2015 13:30 – 15:00 - Druhy liatin, ich vlastnosti a označovanie podľa STN a EN. Liatina s lupienkovým grafitom, liatina s guľôčkovým grafitom, vermikulárna liatina, temperovaná, biela liatina a ADI liatina – charakteristika, vlastnosti a možnosti využitia.

 9. 17. November 2015 13:30 – 15:00 - ŠTÁTNY SVIATOK

 10. 24. November 2015 13:30 – 15:00 - Tavenie liatin a ich ďalšie spracovanie. Tavenie v kuplovej peci – technológia a metalurgia procesu. Vsádzkové materiály do kuplovej pece. Tavenie liatiny v plynových a elektrických peciach. Výpočet vsádzky do kuplovej pece

 11. 1. December 2015 13:30 – 15:00 - Ocele na odliatky. Charakteristika a rozdelenie ocelí na odliatky. Tuhnutie a kryštalizácia ocelí. Uhlíkové ocele – charakteristika, vlastnosti, vplyv sprievodných prvkov na vlastnosti uhlíkových ocelí. Legované ocele na odliatky. Rozdelenie. Vplyv legúr na vlastnosti legovaných ocelí. Konštrukčné, oteruvzdorné, žiaruvzdorné a žiarupevné ocele. Ich charakteristika a použitie.

 12. 8. December 2015 13:30 – 15:00 - Základy metalurgie a technológie výroby ocelí v elektrických peciach. Metalurgia výroby ocelí v elektrických oblúkových peciach - (oxidácia jednotlivých prvkov – termodynamika, mechanizmus a kinetika , dezoxidácia, odsírenie, odfosforenie , odstraňovanie inklúzií).

 13. 15. December 2015 13:30 – 15:00 - Technológia tavby v EOP. Metalurgia tavby v elektrickej indukčnej peci. Výhody a nevýhody v porovnaní s EOP

Odporúčaná literatúra:

 • Pribulová,A., Vasková,I.: Základy zlievarenstva, Košice, 2009
 • Podrábsky,T., Pospíšilová,S.: Struktura a vlastnosti grafitických litin – studijní opora, Brno.
 • Bolibruchová,D., Tillová,E.: Zlievarenské zliatiny Al – Si, Žilinská univerzita, 2005
 • Vilčko,J.: Zlievarenska technológia.
 • Vilčko,J.: Zlievarenstvo II.
 • Gedeónová, Z.: Základy zlievarenstva.
 • Gedeonová,Z., Jelč,I.: Metalurgia liatin
 • Pribulová,A., Vasková,I., Bartošová,M., Futaš,P.: Tavenie a rafinácia hliníkových zliatin, TUKE, 2006
 • Karsay.I.S.: Tvárna liatina, QIT-Fer et Titane Inc., Sorelmetal, preklad Fompex, s.r.o. Trenčín
 • Čižmárik,P.: Elektrometalurgia
Program cvičení

Rozsah: 4h – každý druhý týždeň
Cvičiaci:
 • Prof.Ing. Alena Pribulová, CSc. – streda 7:45 – 9:45
 • Ing. Marianna Bartošová, PhD. - utorok 15.10 – 18:20

 • Obsah cvičení:
  1. ZÁKLADY ZLIEVARENSTVA. Základné pojmy zo zlievarenstva. Materiály na výrobu odliatkov. Zásady navrhovania modelov. Jadra. Formy. Metódy výroby foriem a jadier. Príprava taveniny a odlievanie .(29.9.2015)
  2. PRAKTICKÉ CVIČENIE – tavenie vsádzky v elektrickej odporovej peci, formovanie, rôzne spôsoby formovania, odlievanie. Určenie príčin vzniku stiahnutín .(14.10.2015, 12.10. 2015)
  3. PRAKTICKÉ CVIČENIE – výroba foriem na nerovnú deliacu plochu, z jadier a na šnúrovačku.(21.10.2015, 26.10.2015)
  4. PRAKTICKÉ CVIČENIE – ZABIEHAVOSŤ. Zhotovenie foriem pre špirálovú skúšku zabiehavosti. Tavenie silumínu a liatiny. Určenie vplyvu teploty odlievania na zabiehavosť ziatiny. Odber vzoriek silumínu a liatiny na metalografickú analýzu. Referát 1. 1.Kreditná písomná práca (max.18b) (28.10.2015, 9.11.2015)
  5. ZÁKLADY METALOGRAFIE ZLIEVARENSKÝCH ZLIATIN. Príprava a hodnotenie metalografických nábrusov. Hodnotenie liatin – rozlíšenie jednotlivých druhov liatin a vyhodnocovanie ich kvality. Vyhodnocovanie vzoriek ocele, vyhodnotenie čistoty ocele a podielu štruktúrnych zložiek. (Referát – 2 body )(4.11.2015, 24.11.2015)
  6. VÝPOČTOVÉ CVIČENIE. Tavenie liatiny. Technológia tavby v EIP a plamenných peciach. Kuplová pec – konštrukcia kuplovej pece – metalurgia a technológia tavby v kuplovej peci. Druhovanie vsádzky. Výpočet vsádzky do kuplovej pece. 2. Kreditná písomná práca (max. 20 b)(7.10.2015, 7.12.2015)
  7. Udeľovanie zápočtov. (14.12.2015, 16.12.2015)

   

  PODMIENKY PRE UDELENIE ZÁPOČTU:

  • 100% účasť na cvičeniach
  • náhrada max. 25% cvičení – len pri ospravedlnených cvičeniach (ospravedlnenie sa udeľuje iba v prípade choroby, alebo vážnych rodinných problémov)
  • maximálny počet bodov za zápočet – 40
  • minimálny počet bodov za zápočet - 21
  • napísanie oboch kreditných písomných prác na minimálne polovičný počet bodov (1. KPP – max.18 bodov – minimálne 9 bodov, 2. KPP – max.20 b – min. 10 bodov)
  • odovzdanie referátov na požadovanej úrovni, bodovanie Referát 1 – 2b)
  • zápočty sa udeľujú NAJNESKÔR DO DVOCH TÝŽDŇOV OD UKONČENIA SEMESTRA!!!