Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Strojno–technologické zariadenia Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: II. BC
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: Ing. Štefan Eperješi, CSc.

Obsah prednášok:
 1. Hutníctvo železa a zliatin – úvod do problematiky predmetu. Prehľad technologických uzlov pre prípravu výroby a spracovania kovov v hutníckych prevádzkach.
 2. Stroje a zariadenia koksovne. Proces výroby koksu. Rozdelenie prevádzky koksovne. Materiálový tok koksovni. Príprava vsádzky. Koksárenska batéria. Spracovanie koksu. Prevádzka chémie.
 3. Aglomeračný proces. Požiadavky na aglomerát. Technologické uzly a zariadenia aglomeračnej prevádzky. Studený úsek prípravy. Teplý úsek pripravy. Postup výroby aglomerátu. Zariadenia pre spekací proces, chladenie, úprava a odsávanie aglomerátu.
 4. Peletizácia. Proces výroby peliet. Zariadenia na výrobu surových zbalkov. Predohrev a vypaľovanie zbalkov na pelety.
 5. Vysokopecný proces. Popis vysokej pece. Zariadenie pre skladovanie, triedenie a dopravu surovín na sadzobňu. Zavážanie VP. Zariadenia na fúkanie a ohrev vetra. Odpich VP. Zariadenia na spracovanie VP trosky. Plynové hospodárstvo.
 6. Oceliareň – proces výroby ocele v kyslíkovom konvertore (KK). Zavážanie vsádzky do KK. Odpich ocele a trosky. Výmurovka a opravy výmurovky KK. Zavážanie troskotvorných a legujúcich prísad. Proces vedenia tavby v KK.
 7. Zariadenia na odlievanie. Spôsoby odlievania. Zariadenie na plynulé odlievanie (ZPO). Deliace zariadenie. Značkovače.
 8. Tvárnenie, valcovanie. Zariadenia valcovní. Prepravné zariadenia. Zariadenia na ohrev.
 9. Valcovacia trať a jej príslušenstvo. Zariadenie na delenie materiálu. Zariadenie na opravu povrchových chýb.
 10. Stroje a zariadenia zlievarni. Technologické procesy v zlievarni.
 11. Formovanie. Príprava formovacích a jadrových zmesí. Strojné formovanie, ručné formovanie.
 12. Príprava tekutého kovu a odlievanie do foriem.
 13. Taviace agregáty. Kuplová pec. Elektrická oblúková pec. Elektrická indukčná pec.

Literatúra:

 • Majerčák,Majerčáková: Hutníctvo železa a ocele, Košice, VŠT, 1982
 • Brož :Hutníctvi železa, Praha, SNTL,1988
 • Mihalič, Horovčaková: Teória nových oceliarskych technológií, Košice, VŠT, 1986
 • Prospektové materiály
Program cvičení

Cvičiaci: Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Obsah cvičení:
 1. Úvod do danej problematiky. Význam a dôležitosť strojov a zariadení v hutníckych prevádzkach. Bezpečnosť pri práci a ochrane zdravia.
 2. Sklady a skladovanie materiálov, podmienky skladovania. Bezpečnostné listy materiálov. Zabezpečenie ochrany vodného hospodárstva. Manipulácia s materiálom.
 3. Vnútro podniková doprava. Vyhradené technické zariadenia. Právne predpisy a vyhlášky, kontroly a záznamy o vykonaných kontrolách.
 4. Návšteva hutníckej prevádzky.
 5. Projektovanie hutníckych prevádzok, materiálový tok a tomu zodpovedajúce strojno-technologické zariadenia.
 6. Zariadenie pre spracovanie projektu pre hutnícku prevádzku na výrobu surového železa, ocele, liatiny, hliníka. Mechanizácia a automatizácia hutníckych prevádzok.
 7. Prvá kreditná písomná práca.
 8. Taviace agregáty hutníckych prevádzok.
 9. Zariadenia pre prípravu formovacích a jadrových zmesí. Stroje a zariadenia pre výrobu foriem a odlievanie.
 10. Stroje a zariadenia pre koksárenstvo, aglomeráciu a peletizáciu.
 11. Druhá kreditná písomná práca.
 12. Stroje a zariadenia valcovní.
 13. Zápočtové cvičenie – semestrálne zadanie.

Podmienky udelenia zápočtu:

 • 100% účasť na cvičeniach
 • Napísanie kreditnej písomnej práce (2x) max. 40 bodov min. 22.
 • Odovzdanie semestrálneho zadania.