Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Tepelné spracovanie zlievarenských zliatin (Prednášky)
Akademický rok: 2016/17
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: Ing. Štefan Eperješi, CSc.

Obsah prednášok:
 1. Základné pojmy a názvoslovie tepelného spracovania.
 2. Zliatiny železných kovov. Diagramy Fe – cementit, Fe – grafit.
 3. Praktický význam diagramov. Vplyv zliatinových prvkov na diagramy. Krivky ochladzovania.
 4. Štruktúry vznikajúce pri ochladzovaní a ohreve. Vplyv teploty a času. Veľkosť zrna.
 5. Spôsoby tepelného spracovania odliatkov zo zliatin železa.
 6. Žíhanie odliatkov. Spôsoby tepelného spracovania odliatkov žíhaním. Diagramy žíhania.
 7. Kalenie odliatkov. Kaliace teploty. Ochladzovanie. Prekaliteľnosť.
 8. Spôsoby tepelného spracovania odliatkov kalením. Popúšťanie. Popúšťacie teploty.Popúšťacia krehkosť. Diagramy tepelného spracovania kalením.
 9. Chemicko – tepelné spracovanie odliatkov zo zliatin železa. Metódy chemicko – tepelného spracovania.
 10. Praktické príklady tepelného spracovania odliatkov zo zliatin železa.
 11. Tepelné spracovanie odliatkov zo zliatin neželezných kovov. Základné pojmy. Diagramy.
 12. Tepelné spracovanie odliatkov zo zliatin hliníka. Praktické príklady tepelného spracovania odliatkov zo zliatin hliníka.
 13. Tepelné spracovanie odliatkov zo zliatin ostatných neželezných kovov.

Odporúčaná literatúra:

 1. Gedeonová, Z., Jelč, I.: Metalurgia liatin, Košice, 2000
 2. Jech, J.: Tepelné spracování oceli, SNTL, Praha, 1983
 3. Čech, J.: Náuka o kovoch, ALFA, Bratislava,1981
 4. Vilčko, J. a kol.: Odliatky z ocelí, ES VŠT Košice,1988
 5. Kocman, K. a kol.: Aktuální příručka pro technický úsek, Verlag Dashöfer,1997
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týždeň
Cvičiaci:
 • Ing. Štefan Eperješi, CSc.
Obsah cvičení:
 1. Školenie z predpisov OBZP a PO. Základné pojmy z oblasti tepelného spracovania odliatkov zo zliatin železa. Diagramy Fe-cementit, Fe-grafit.
 2. Výroba odliatkov z liatiny a spracovanie postupu pre stanovený druh tepelného spracovania.
 3. Tepelné spracovanie a vyhodnotenie mikroštruktúr pred a po TS.
 4. Výroba odliatkov z ocele a spracovanie postupu pre stanovený druh TS.
 5. TS a vyhodnotenie mikroštruktúr pred a po TS
 6. Výroba odliatkov zo zliatiny Al. Spracovanie postupu pre TS.
 7. TS a vyhodnotenie mikroštruktúr pred a po TS.

Podmienky pre udelenie zápočtu:

 • 100% aktívna účasť na cvičeniach
 • Napísanie kreditnej písomky
 • Odovzdanie semestrálneho zadania – referátu.