Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Teoretické základy oceliarskych procesov (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 3/3
Prednášajúci: doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Obecná fyzikálnochemická charakteristika oceliarskych procesov.
  • Podstata, cieľ a úlohy procesov výroby ocele.
  • Základné metódy a zákony v poznávaní ocel. procesov.
  • Medzifázové procesy v taviacom priestore a obecné zákonitosti chovania sa prvkov.
  • Idey nových variant technolog. schém súčasných spôsobov výroby ocele.
  • Princípy zabezpečenia želaného obsahu prvkov v hotovej ocelí.
 2. Termodynamické základy regulácie zostatkového obsahu prímesí v kove.
  • Oxidy ktoré tvoria samostatnú kondenzovanú fázu.
  • Oxidy ktoré sa rozpúšťajú v troske.
  • Oxidy ktoré prechádzajú do plynnej fázy.
  • Zostatkový obsah plynov.
  • Redukcia a oxidácia
 3. Základy kinetiky oceliarskych procesov.
  • Mechanizmus oxidácie prímesí kovu kyslíkom fúkania, plynnej fázy, trosky, tuhých okysličovadiel.
  • Rýchlosť chemickej reakcie v oceliarskych procesoch.
  • Rýchlosť rozpúšťania vápna v troske.
  • Rýchlosť tavenia oceľ. odpadu a ferozliatin v kove.
  • Prvky injektážnej metalurgie
 4. Možnosti ovládania oxidoredukcných procesov
  • Oduhličenie
  • Odkremičenie
  • Odfosforenie
  • Odsírenie
 5. Využitie trosky v oceliars. procesoch.
  • Chemické a mineralogické zloženie.
  • Charakteristika vlastností roztavených trosiek.
  • Chemické vlastností trosiek.
  • Fyzikálne vlastnosti trosiek.
  • Kvalita vápna . Tvorba trosky.
  • Spracovanie kovu troskami.
  • Optimálny troskový režim.
 6. Plynná fáza v oceliarskych procesoch.
  • Riadenie procesov s použitím plynnej fázy
  • Možností využitia vákua
 7. Žiaruvzdorné materiály
  • Fyzikálnochemické procesy na fázovom rozhraní s kovom , troskou a plynnou fázou.
  • Faktory opotrebenia žiaruvzdorných materiálov
  • Faktory ovplyvňovania kvality
 8. Predúprava surového železa
  • Možnosti a súčasný stav v procesoch predúpravy surového železa
  • Odsírenie surového železa zlúčeninami vápnika
  • Odsírenie surového železa horčíkom
 9. Kyslík v oceli, a legovanie ocele.
  • Zrážacia dezoxidácia
  • Vákuová dezoxidácia
  • Difúzna dezoxidácia
  • Prepal prvku
  • Technológie legovania ocele
  • Matematický model legovania ocele.
 10. Plyny v oceli.
  • Odplynenie ocele.
  • Ochrana pred naplýnením.
  • Prognózovanie vývoja plynov.
 11. Moderné spôsoby výroby ocele
  • LD spôsob výroby ocele
  • Fúkanie kyslíka spodom a kombinované fúkanie
  • Skujňovanie a kvalita ocele
  • Výroba ocele v EOP
 12. Mimopecné spracovanie ocele
  • Odpich ocele
  • Argonovanie ocele
  • Spracovanie ocele troskami a injektážna metalurgia
  • Vákuovanie ocele
  • Príprava ocele pre plynulé odlievanie ocele
 13. Odlievanie ocele. Plynulé odlievanie ocele
  • Technológia plynulého odlievania ocele
  • Prvky zariadenia pre plynulé odlievanie ocele
  • Medzipanvova metalurgia
  • Kryštalizátor, liacie prášky
  • Riadenie kvality plynule liatej produkcie
  • Ekologické aspekty a bezpečnosť práce pri výrobe ocele.
Literatúra:
 • Kijac, J. : Oceľové odliatky, Košice, ES VŠT, 1988, 246s.
 • Kijac, J.: Vysokoteplotné procesy výroby ocele I : Učebné texty pre PGŠ Žiaruvzdorné meateriály, Košice : Hutnícka fakulta -Technická univerzita v Košiciach, 2006. 104. ISBN 80-8073-515-8. s. 104
 • Turkdogan, E.T.: Fundamentals of steelmaking, The institute of materials, Cambridge,1996
 • Kepka,M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989
 • Mihalič,V.: Teória nových oceliarskych technológií, II. vydanie,
 • ES VŠT Košice,1990

Program cvičení

Rozsah: 3 hod./ každý týžden
Cvičiaci:
 • doc. Ing. Branislav Buľko, PhD.
Obsah cvičení:
 1. Týždeň: Úvod. Pokyny pre organizáciu práce. BOZ školenie. Semestrálne práce.
 2. Týždeň: Simulácia výroby ocele na PC (www.steeluniversity.org)
 3. Týždeň: Simulácia plynulého odlievania ocele, výpočet retenčného času
 4. Týždeň: Simulácia plynulého odlievania ocele, meranie „C“ alebo „F“ kriviek (vodný model ZPO)
 5. Týždeň: Návrh odsírovacej trosky, výpočet desulfuračného potenciálu – výpočtové cvičenie. 1.Priebežná kontrola, max 10b
 6. Týždeň: Štúdium odsírenia ocele navrhnutou troskou – praktické cvičenie
 7. Týždeň: Exkurzia
 8. Exkurzia
 9. Týždeň: Horúce modelovanie odfosforenia - výpočtové cvičenie
 10. Týždeň: Horúce modelovanie odfosforenia - praktické cvičenie
 11. Týždeň: Dezoxidácia ocele. 2. Priebežná kontrola, max. 10b
 12. Týždeň: Obhajoba semestrálnej práce, max. 5b.
 13. Týždeň: Zápočtové cvičenie
Podmienky zápočtu :
 • 100% aktívna účasť na cvičeniach
 • Získanie nadpolovičného počtu bodov z oboch písomiek (min. 6 bodov)
 • Vypracovanie referátov a laboratórnych cvičení
 • Vypracovanie semestrálnej práce s využitím zahraničnej literatúry a odborných časopisov a jej obhajoba
 • Zápočet max. 25b a min. 13b