Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Využitie sekundárnych surovín a energií pri výrobe železa a ocele(Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 3/1
Prednášajúci: Doc. Ing. Dana Baricová, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Druhotné suroviny, všeobecná charakteristika a klasifikácia
 2. Tvorba druhotných surovín v hutníctve železa a ocele
 3. Oceľový a liatinový odpad
 4. Zužitkovanie vysokopecnej trosky
 5. Zužitkovanie oceliarenskej trosky
 6. Zužitkovanie prachu a kalu, vznikajúceho pri výrobe surového železa
 7. Zužitkovanie prachu a kalu, vznikajúceho pri výrobe ocele
 8. Okoviny a kaly z valcovne
 9. Spracovanie použitých olejov a mazadiel
 10. Odpady žiaruvzorov a výmuroviek metalurgických procesov
 11. Vedľajšie produkty, odpady a odpadné vody z koksárenských batérií
 12. Technológia holdovania na skládkach
 13. Obhajoba semestrálnej práce

Program cvičení

Rozsah: 2 hod./ každý druhý týžden
Cvičiaci:
 • Doc. Ing. Dana Baricová, PhD.
Obsah cvičení:
 1. Exkurzia U.S.Steel Košice, spracovanie vysokopecnej trosky (3 hod.)
 2. Exkurzia U.S.Steel Košice, spracovanie oceliarskej trosky (3 hod.)
 3. Exkurzia U.S.Steel Košice, skládkovanie odpadov (3 hod.)
 4. Obhajoba semestrálnej práce (2 hod.)

Podmienky udelenia zápočtu

 • 100% -ná aktívna účasť na cvičeniach
 • získanie nadpolovičného počtu bodov písomky ( max. 10 - min. 5 bodov )
 • vypracovanie a obhajoba semestrálnej práce ( max. 15 - min. 8 bodov)
 • aktivita na cvičení
 • zápočet max. 25 bodov a min. 13 bodov