Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Zlievarenstvo (Prednášky)

Akademický rok: 2017/18
Ročník: III. BC
Semester: zimný
Počet kreditov: 40/60
Forma výučby:
prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/3
Prednášajúci: prof. Ing. Alena Pribulová, CSc., Ing. Marianna Bartošová, PhD., Ing. Dávid Mahút

Obsah prednášok:

 1. 27. September 2017 - ÚVOD DO ZLIEVARENSTVA. Úloha a perspektívy zlievarenstva. Zlievarenstvo na Slovensku. Stav zlievarenstva vo svete Základné pojmy zo zlievarenstva. Technologický proces výroby odliatkov.
 2. 4.Október 2017 - FYZIKÁLNE A ZLIEVARENSKÉ VLASTNOSTI KOVOV A ZLIATIN. Fyzikálne vlastnosti kovov – teplota tavenia, merná hmotnosť, viskozita, povrchové napätie, dĺžkové a objemové zmeny. Zlievarenske vlastnosti kovov – taviteľnosť, zabiehavosť, sťahovanie a zmrašťovanie. Vzťah medzi fyzikálnymi a zlievarenskými vlastnosťami tavenín.
 3. 11. Október 2017 - MATERIÁLY NA ODLIATKY – LIATINY. Materiály na odliatky. Diagram Fe – C a postavenie ocele a liatin v tomto diagrame. Základné rozdiely medzi liatinou a oceľou. Liatiny. Grafit, jeho vlastnosti a tvary v liatinách. Štruktúrne zložky, vyskytujúce sa v liatinách. Vplyv chemického zloženia liatin na spôsob kryštalizácie liatin. Rozdelenie liatin a ich označovanie podľa STN a európskej normy. Očkovanie a modifikovanie liatin. Liatina s lupienkovým grafitom, liatina s guľôčkovým grafitom, vermikulárna, temperovaná a biela liatina.
 4. 18. Október 2017 - MATERIÁLY NA ODLIATKY - OCELE. Rozdelenie ocelí na odliatky a ich označovanie podľa STN. Charakteristika konštrukčných, oteruvzdorných, korózivzdorných ocelí. Základné metalurgické procesy prebiehajúce pri výrobe ocele v EOP. Oxidačné a redukčné obdobie tavby ocele v EOP.
 5. 25. Október 2017 - MATERIÁLY NA ODLIATKY – ZLIATINY NEŽELEZNÝCH KOVOV. Označovanie zliatin neželezných kov a zliatin hliníka. Hliník a jeho zliatiny. Zliatiny hliníka s kremíkom, vplyv zliatinových a doprovodných prvkov na zlievarenské vlastnosti silumínov. Očkovanie a modifikovanie zliatin hliníka. Zliatiny medi.
 6. 1. November 2017 – ŠTÁTNY SVIATOK
 7. 8. November 2017 - MODELY A JADRA. Modelové zariadenie. Materiály na výrobu modelov. Tvary a rozmery modelov. Základné parametre potrebné k návrhu modelu – prídavky na opracovanie, technologické prídavky, úkosy a zaoblenia. Jadra a ich úloha. Pravé a nepravé jadra. Technológie výroby jadier, konštrukčné prvky jadier.
 8. 15. November 2017 - ZLIEVARENSKÉ FORMY I. Forma – definícia zlievarenskej formy. Formy jednorázové, trvalé a polotrvalé. Formovacie a jadrové zmesi. Ostrivá – ich rozdelenie, granulometria. Spojivá. Formovacie zmesi 1., 2., 3. a 4. generácie. Pomocné formovacie látky. Formovacie náradie a pomôcky
 9. 22. November 2017 - ZLIEVARENSKE FORMY II. Výroba jadnorázových foriem.. Ručné formovanie – pomocou modelu, vyrezávaním, s pomocným formovacím rámom, pomocou jadier. Kovové formy. Strojné formovanie.
 10. 29. November 2017 - ZLIEVARENSKÉ FORMY III. Netradičné technológie výroby foriem. Výroba foriem pomocou vytaviteľného modelu. Výroba foriem pomocou vypariteľného modelu. Výroba keramických foriem zalievaním modelu. Výroba škrupinových foriem. Vákuová metóda výroby foriem.
 11. 6. December 2017 - TAVENIE. Tavenie liatiny v kuplovej peci. Metalurgické procesy prebiehajúce v kuplovej peci. Vsádzkové materiály do kuplovej pece. Tavenie ocele v elektrickej oblúkovej peci. Tavenie ocele v elektrickej indukčnej peci. Tavenie zliatin neželezných kovov.Rafinácia hliníkovej taveniny
 12. 13. December 2017 - ODLIEVANIE. Odlievanie. Vtoková sústava. Gravitačné odlievanie, automatizované odlievani. Tlakové odlievanie. Princíp tlakového odlievania. Jednotlivé etapy pri tlakovom odlievaní. Zliatiny používané na tlakové odlievanie. Odstredivé odlievanie
 13. 20. December 2017 - NÁLIATKOVANIE A TEPELNÉ SPRACOVANIE ODLIATKOV. Tuhnutie a náliatkovanie odliatkov. Tuhnutie zliatin v zlievarenskej forme, vznik stiahnutiny v odliatku. Základné princípy náliatkovania. Tvar, veľkosť a rozmiestnenie náliatkov. Usmernené tuhnutie, chladítka a podnáliatkové vložky. Dokončovacie operácie v zlievarenstve. Uvoľňovanie odliatkov z foriem, čistenie odliatkov, tepelné spracovanie odliatkov. Kontrola kvality v zlievarenstve.

Odporúčaná literature:

 • Vilčko,J., Slovák,S.: Zlievarenska technológia, ALFA, Bratislava, 1987
 • Vilčko,J.: Zlievarenstvo I, II, III.
 • Titov,N.D., Stepanov,Yu.A.: Foundry Practice, Mir Publishers, 1981
 • Pribulová,A.: Základy zlievarenstva, E- learning, Košice, 2007
 • Pribulová,A., Vasková,I.: Základy zlievarenstva, Košice 2009
 • Pribulová,A. : Zlievarenstvo pre metalurgov – rukopis.
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týždeň
Cvičiaci: prof. Ing. Alena Pribulová, CSc., Ing. Marianna Bartošová, PhD., Ing.Dávid Mahút

 • pondelok 9:55 – 12:20 (ISR, TT) – Ing.Dávid Mahút
 • pondelok 13:20 – 15:55 (MAT) – Ing. Marianna Bartošová, PhD.
 • streda 10.50 – 13:30 (HUTNÍCTVO – Prof. Ing. A.Pribulová, CSc.

Obsah cvičení:

 1. Bezpečnosť pri práci. Organizačné zabezpečenie cvičení. Charakteristika zlievarenstva, jeho perspektívy a stav na Slovensku . (25.9.2017, 27.9.2017)
 2. Základné pojmy v zlievarenstve . Charakteristika modelu, formy, jadra. Schéma výroby odliatkov. Základy formovania – zaformovanie kocky, gule a gule alebo valca s otvorom. (2.10.2017, 4.10.2017)
 3. Formovanie na nedelený model . Praktické cvičenie s cieľom oboznámiť študentov so zlievarenským náradím, taviacimi zariadeniami a postupom výroby foriem pomocou nedeleného a deleného modelu (praktické cvičenie 1) 9.10.2017, 11.10.2017)
 4. Formovanie na delený model s jadrom . Praktické cvičenie. Základné prvky vtokovej sústavy. Výroba jadier. Zhotovenie foriem. Odlievanie a vyrámovanie odliatkov. Kontrola kvality odliatku a charakteristika chýb, vyskytujúcich sa na odliatku .(praktické cvičenie 2) (16.10.2017, 18.10.2017)
 5. Formovanie na nerovnú deliacu plochu. Formovanie. Odlievanie. Vyrámovanie, čistenie odliatkov. (praktické cvičenie 3.) (23.10.2017, 25.10.2017)
 6. Vplyv zlievarenstva na životné prostredie . Seminár. (30.10.2017, 1.11.2017)
 7. Materiály na odliatky. Rozdelenie. Oc ele a liatiny – diagram Fe- C. Základná charakteristika liatin, rozdelenie podľa tvaru grafitu a podľa STN. Zliatiny neželezných kovov, diagram Al – Si. Charakteristika jednotlivých štruktúrnych zložiek. 1. Kreditná písomná prác a. (6.11.2017, 8.11.2017)
 8. Zlievarenský postupový výkres I. Základy technického kreslenia. Nárys, pôdorys a bokorys reálnaho odliatku. Čítanie strojníckeho výkresu. Zlievarenský postupový výkres. Surový a hrubý odliatok. Výpočet objemu a hmotnosti odliatku – (13.11.2017, 15.11.2017)
 9. Zlievarenský postupový výkres II. Určenie charakteru výroby. Prídavky na opracovanie – určenie základného a smerodatného rozmeru, určenie prídavkov z noriem. . Technologické prídavky. Určenie jadier. Výpočet parametrov vtokovej sústavy a zaťaženia formy (20.11.2017, 22.11.2017)
 10. Výpočet zloženia vsádzky do kuplovej pece . Zloženie liatiny s ohľadom na prepaly jednotlivých prvkov v kuplovej peci.( 27.11.2017, 29.11.2017)
 11. Netradičné technológie výroby foriem . Výroba foriem pomocou vytaviteľného modelu. Výroba foriem pomocou vypariteľného modelu. Výroba škrupinových foriem. Vákuová výroba foriem. Rapid prototyping. (4.12.2017, 6.12.2017)
 12. Zlievarenský postupový výkres III. Náliatky, umiestnenie a veľkosť náliatkov. Finalizácia zlievarenského postupového výkresu. 2. Kreditná písomná práca . (11.12.2017, 13.12.2017)
 13. Odovzdanie zadaní. Udeľovanie zápočtov. (18.12.2017, 20.12.2017)

Podmienky pre udelenie zápočtu:

 • 100% účasť na cvičeniach.
 • V prípade ospravedlnenej účasti (potvrdenie od lekára) – nutnosť náhrady cvičenia – max. 2x.
 • Napísanie vstupného testu na 3., 4., 5., 8., 9.,  10. a 11. cvičeni. (Minimálne 50% - 1 bod za každé cvičenie – spolu 7 bodov). Vstupné testy sa budú písať z prednášky z predchádzajúceho týždňa.
 • Napísanie 1. kreditnej písomnej práce na min. 6 bodov (max. 12b ) - 7.cvičenie, 2.kreditnej písomnej práce min. na 8 bodov (max. 16b) - 12. cvičenie.
 • Odovzdanie Zlievarenského postupového výkresu na požadovanej úrovní (v prípade nedostatkov môže cvičiaci postupový výkres vrátiť na prepracovanie) – max. 5 bodov.