Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Žiaruvzdorné materiály v čiernej metalurgii (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: I. Ing
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: prof.Ing. Mária Fröhlichová, CSc.

Obsah prednášok:

1.-3. Klasifikácia žiaruvzdorných materiálov, vlastnosti žiaruvzdorných materiálov a výber žiaruvzdorných materiálov

4. Vzájomné pôsobenie žiaruvzdorných materiálov s korodientami. Teoretické kritéria vzájomného chemického pôsobenia

5-6. Mechanizmus a kinetika vzájomného pôsobenia žiaruvzdorných materiálov s troskovou taveninou.

7. Vzájomné pôsobenie žiaruvzdorných materiálov s kovovou taveninou, rozdelenie kyslíka medzi žiaruvzdorný materiál a kovovú taveninu

8. Vzájomné pôsobenie oxidických žiaruvzdorných materiálov s uhlíkom

9. Vzájomné pôsobenie žiaruvzdorných materiálov s plynmi

10-11. Žiaruvzdorné materiály vo výrobe surového železa - vysoké pece, žľaby vysokých pecí, ohrievače vzduchu vysokých pecí, prepravné nádoby surového železa- miešače

12-13. Žiaruvzdorné materiály vo výrobe ocele – kyslíkové konvertory, oceliarenské panví a nádoby panvovej metalurgie

Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týžden
Cvičiaci: Ing. Martina Džupková, PhD.

Obsah cvičení:

1-2.Neštandardné metódy kontroly a testovania ŽM optická a elektrónová mikroskopia. (15.3.2016)

3-4.Fázová analýza ŽM. (29.3.2016)

5-6.Hodnotenie statickej a dynamickej korózie a penetrácie. (12.4.2016)

7-8.Exkurzia RMS (26.4.2016) Zápočtová písomka (3.5.2016)

11-12.Moderná Keramografia ako pomoc zákazníkom. (10.5.2016)

13. Zápočtový týždeň

Podmienky udelenia zápočtu

  1. 100% aktívna účasť na cvičení, pripravenosť, neúčasť na cvičení musí byt nahradená po dohovore s cvičiacim.

  2. Získanie nadpolovičného počtu bodov zo zápočtovej písomky – max. 25 bodov, min 13 bodov.