Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Základy oceliarstva (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: III. BC
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: Ing. Peter Demeter, PhD.

Obsah prednášok:
 1. Charakteristika oceliarskych procesov.
  • 1.1 Podstata, cieľ a úlohy procesov výroby ocele.
  • 1.2 Základné zákonitosti.
  • 1.3 Medzifázové procesy v taviacom priestore.
  • 1.4 Technolog. schémy súčasných spôsobov výroby ocele.
  • 1.5 Princípy zabezpečenia želaného obsahu prvkov v hotovej ocelí.
 2. Termodynamické základy regulácie zostatkového obsahu prímesí v kove.
  • 2.1 Oxidy ktoré tvoria samostatnú kondenzovanú fázu.
  • 2.2 Oxidy ktoré sa rozpúšťajú v troske.
  • 2.3 Oxidy ktoré prechádzajú do plynnej fázy.
  • 2.4 Zostatkový obsah plynov.
 3. Základy kinetiky oceliarskych procesov.
  • 3.1 Mechanizmus oxidácie prímesí kovu kyslíkom fúkania, plynnej fázy, trosky, tuhých okysličovadiel.
  • 3.2 Rýchlosť chemickej reakcie v oceliarskych procesoch.
  • 3.3 Rýchlosť rozpúšťania vápna v troske.
  • 3.4 Rýchlosť tavenia oceľ. odpadu a ferozliatin v kove.
 4. Stavba a vlastností tekutej kovovej fázy na báze železa.
  • 4.1 Teórie.
  • 4.2 Prímesí v tavenine železa.
 5. Stavba, vlastností a úlohy trosky oceliars. procesov.
  • 5.1 Chemické a mineralogické zloženie.
  • 5.2 Štruktúra roztavených trosiek.
  • 5.3 Chemické vlastností trosiek.
  • 5.4 Fyzikálne vlastnosti trosiek.
  • 5.5 Tvorba trosky.
  • 5.6 Rafinácia kovu troskami.
  • 5.7 Optimálny troskový režim.
 6. Plynná fáza v oceliarskych procesoch.
  • 6.1 Využitie plynnej fázy pri ovládaní procesov
 7. Žiaruvzdorné materiály a fyzikálnochemické procesy na fázovom rozhraní s kovom , troskou a plynnou fázou.
  • 7.1 Životnosť výmurovky
 8. Oxidácia a odstraňovanie elementov v procesoch výroby ocele – C, Si, Mn, P, S ... .
  • 8.1 Priebeh zmeny chemického zloženia kovu v priebehu skujňovania
 9. Kyslík v oceli, dezoxidácia a legovanie ocele.
  • 9.1 Zrážacia dezoxidácia
  • 9.2 Vákuová dezoxidácia
  • 9.3 Difúzna dezoxidácia
  • 9.4 Postupy legovania kovu
 10. Plyny v oceli.
  • 10.1 Odplynenie ocele.
  • 10.2 Ochrana pred naplýnením.
 11. Súčasné pochody výroby ocele.
  • 11.1 Konvertorové spôsoby.
  • 11.2 Výroba ocele v EOP
  • 11.3 Ekologické aspekty a bezpečnosť práce pri výrobe ocele.
 12. Procesy mimopecného spracovania ocele.
  • 12.1 Spracovanie kovu troskou
  • 12.2 Spracovanie kovu plynnou fázou
 13. Odlievanie ocele.
  • 13.1 Plynule odlievanie ocele
Literatúra:
 • Kijac, J. : Oceľové odliatky, Košice, ES VŠT, 1988, 246s.
 • Kijac, J.: Vysokoteplotné procesy výroby ocele I : Učebné texty pre PGŠ Žiaruvzdorné meateriály, Košice : Hutnícka fakulta -Technická univerzita v Košiciach, 2006. 104. ISBN 80-8073-515-8. s. 104
 • Turkdogan, E.T.: Fundamentals of steelmaking, The institute of materials, Cambridge,1996
 • Kepka,M.: Rafinace oceli, SNTL, Praha, 1989
 • Mihalič,V.: Teória nových oceliarskych technológií, II. vydanie,
 • ES VŠT Košice,1990

Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týžden
Cvičiaci:
 • Ing. Peter Demeter, PhD.
Obsah cvičení:
 1. Úvod. Pokyny. Školenie ohľadom BOZP. Bilancia vsádzkových pomerov pre výrobu kyslíkovo-konvertorovej ocele. Výpočet Excell.
 2. Štúdium desulfurizácie surového železa a ocele použitím vápna. Tavba na indukčnej peci. Modelovanie a porovnanie efektivity desulfurizácie surového železa a ocele.
 3. I. zápočtová písomka – 10b (min.6b), štúdium kinetiky rozpúšťania oceľového odpadu. Tavba v indukčnej peci.
 4. Horúce modelovanie konvertorovej tavby, Tavba v indukčnej peci.
 5. Exkurzia USSKE. II. zápočtová písomka – 10b (min.6b)
 6. Obhajoba semestrálnej práce (max.5b).
 7. Zápočet.


  Podmienky zápočtu :
 • 100% účasť na cvičeniach
 • nadpolovičný počet bodov z oboch zápočtových písomiek
 • samostatné vypracovanie referátov príp. laboratórnych meraní
 • vypracovanie a obhajoba semestrálnej práce