Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax
Základy výroby surového železa (Prednášky)
Akademický rok: 2017/18
Ročník: I. ING
Semester: letný
Forma výučby: prednášky, cvičenia
Rozsah výučby (hod.): 2/2
Prednášajúci: prof.Ing. Mária Fröhlichová, CSc.

Obsah prednášok:
 1. Úvod do teórie vysokopecného pochodu, Vsádzkové materiály pre výrobu surového železa. Kovonosné a troskotvorné vsádzkové materiály, palivá.
 2. Disociácia hydrátov, uhličitanov a sirníkov . Termodynamika disociácie zlucenín. Kinetika a mechanizmus disociácie.
 3. Redukcia oxidov vo vysokej peci . Termodynamika a kinetika redukcných pochodov vo vysokej peci. Vplyv podielu priamej redukcie na mernú spotrebu uhlíka. Redukcia manganu, kremíka a fosforu.
 4. Redukcia oxidov vo vysokej peci . Termodynamika a kinetika redukcných pochodov vo vysokej peci. Vplyv podielu priamej redukcie na mernú spotrebu uhlíka. Redukcia manganu, kremíka a fosforu.
 5. Nauhlicovanie surového železa – nízkoteplotné a vysokoteplotné
 6. Odsírovanie vo vysokej peci . Termodynamika a kinetika odsírovania vo vysokej peci. Odsírovanie mimo vysokej peci.
 7. Odsírovanie vo vysokej peci . Termodynamika a kinetika odsírovania vo vysokej peci. Odsírovanie mimo vysokej peci.
 8. Vysokopecná troska . Vznik a úloha trosky vo vysokej peci. Vlastnosti a jej vplyv na vysokopecný proces.
 9. Pochody v oblasti výfučien . Termodynamika a kinetika horenia palíva pred výfučnami. Chemické zloženie, teplota a tlak plynu v oxidacných priestoroch. Mechanické deje v oblasti výfučien. Oxidácia surového železa a dalšie reákcie v oblasti výfučien .
 10. Prúdenie plynu a pohyb surovín . Základné zákonitosti prúdenia plynu vsádzkou. Stráta tlaku plynu a priebeh dynamického tlaku vo vysokej peci. Vplyv zvýšeného tlaku. Prestup tepla vo vysokej peci . Základné zákonitosti prestupu tepla vo vysokej peci.
 11. Možnosti intenzifikácie vysokopecného pochodu, znížovanie materiálovej a energetickej nárocnosti výroby surového železa.
 12. Metody riadenia vysokopecného spôsobu výroby surového železa.
 13. Alternatívne spôsobny výroby železa. Priama redukcia. Tavná redukcia.

Študijná literatúra:

 1. Brož,L.:Teoretické základy výroby surového železa. SNTL, Praha 1975
 2. Biswas,A.K.: Principles of Blast Furnace Ironmaking, Brisbane, 1981
 3. Jusfin,J.S. a kol.: Teoretické základy výroby železa, VŠT, Košice, 1982
Program cvičení

Rozsah: 4 hod./ každý druhý týždeň
Cvičiaci:
 • Ing. R. Findorák, PhD.
Obsah cvičení:
 • 1-2 týždeň: Úvod, zaškolenie OBP, Zadanie SP, Výpočet vysokopecnej vsádzky – klasick
 • 3-4 týždeň: Výpočet vysokopecnej vsádzky - analýza vplyvu zmien chemického zloženia surovín na technologické a ekonomické ukazovatele práce vysokej pece.
 • 5-6 týždeň: Disociácia uhličitanov
 • 7-8 týždeň: Prevádzkové cvičenie v DZ Vysoké pece USSK
 • 9-10 týždeň: Zmena stupňa priamej redukcie vs.materiálov pre VP - praktické cv.
 • 11-12 týždeň: Obhajoba SP
 • 13 týždeň: Zápočet
Podmienky zápočtu :
 • 100% aktívna účasť na cvičení, pripravenosť, neúčasť na cvičení musí byť nahradená formou individuálneho zadania
 • Získanie nadpolovičného počtu bodov z každej písomky.(min.5,5 z 10 bodovej písomky)
 • Vypracovanie referátov z laboratórnych cvičení.
 • Vypracovanie a obhájenie SP ( min.3 z 5 bodov)