Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax


Bakalárske štúdium

Časový harmonogram štúdia pre denných a externých študentov

III. ročník denné a externé štúdium:

 • Výučba v letnom semestri 13.2. - 21.4.2017
 • Odovzdanie záverečných prác do UK 29.5.- 30.5.2017
 • Odovzdanie záverečných prác na oddelení (3 ks) 29.5.- 30.5.2017
 • Skúšobné obdobie – III. ročník 24.4. - 26.5.2017
 • Odovzdanie indexov do 1. 6. 2017
 • Príprava na štátne skúšky 29.5. - 16.6.2017
 • Obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. Štúdia (pre špecializáciu: Hutníctvo) 20.6.2017
  odovzdávanie Bc. diplomov 4.7.2017

Odporúčané linky:

časový harmonogram štúdia

http://web.tuke.sk/hf/index.php?hm=studenti&sm=bakalari&pm=harmonogram&lang

forma písania záverečnej práce (šablóna), návod na registráciu, citovanie

http://www.lib.tuke.sk/ZaverecnePrace.aspx

pokyn dekana – štátne skúšky

denná forma - http://web.tuke.sk/hf/legislativa/d_pokyny_dekana_HF/PD-2016-01-%20statne%20skusky.pdf


Odovzdanie prác na katedre:

30.5. 2017 od 9.00 do 13.00 hod. Ing. Martina Džupková , PhD.: – každý študent musí osobne odovzdať svoju bakalársku prácu (práca musí byť formálne skontrolovaná a prebraná), spolu s originálom Potvrdenia o prevzatí licenčnej zmluvy z knižnice. Študent odovzdáva na katedre tri kusy zviazanej práce. V každej práci musí byť vložený originál zadania záverečnej práce! Práce, ktoré nebudú v predpísanej forme a v stanovenom čase odovzdané nebudú akceptované!

Najneskôr tri dni pred obhajobou budú poskytnuté študentom na nahliadnutie oponentské posudky (MAIS). Študenti dostanú možnosť vyskúšať si prezentáciu a usmernenie k štátnym skúškam 15.6.2016 o 9:00 , resp. po dohode.

* Študenti III. ročníka, ktorí odovzdajú bakalárske práce na oddelení, alebo index na študijné oddelenie po termíne stanovenom v harmonograme štúdia na príslušný akademický rok, zúčastnia sa štátnych skúšok v náhradnom termíne.

Ing. Martina Džupková, PhD.

 

Komisie pre štátne skúšky - Bc. štúdium

Termín: 20. 6. 2017

Čas: od 8.00 hod.

Miestnosť: č. 43 – konzultačná miestnosť, Park Komenského 14

Študijný odbor: HUTNÍCTVO

Študijný program: HUTNÍCTVO

 

predseda:

 • prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.

členovia:

 • prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.
 • doc.Ing. Branislav BUĽKO, PhD.
 • doc.Ing. Róbert FINDORÁK, PhD.
 • doc. Ing. Jaroslav LEGEMZA, PhD.
 • Ing. Dušan IVANIŠIN - U.S.Steel Košice, s.r.o. DZ Vysoké pece

náhradní členovia:

 • Ing. Peter DEMETER, PhD.

  tajomník:

 • Ing. Martina Džupková, PhD.