Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Štátnice

Bakalárske štúdium

Časový harmonogram štúdia pre denných študentov

III. ročník denné a externé štúdium:

 • Výučba v letnom semestri 15.2.-22.4.2016 (10 týždňov)
 • Odovzdanie záverečných prác do UK 30.5. – 31.5. 2016
 • Odovzdanie záverečných prác na oddelení (3 ks) 30.5. – 31.5. 2016
 • Skúšobné obdobie – III. ročník 25. 4. – 27. 5. 2016
 • Odovzdanie indexov do 1. 6. 2016
 • Príprava na štátne skúšky 30. 5. - 17. 6. 2016
 • Obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. Štúdia (pre špecializáciu: Hutníctvo) 21.6.2016
 • odovzdávanie Bc. diplomov 5. 7. 2016

Odporúčané linky:

časový harmonogram štúdia Čítaj viac

forma písania záverečnej práce (šablóna), návod na registráciu, citovanie Čítaj viac

pokyn dekana – štátne skúšky

denná forma - Čítaj viac
externá forma - Čítaj viac

 

Odovzdanie prác na katedre:

30.5. - 31. 5. 2016 od 8.00 do 15.00 hod. Ing. Marianne Bartošovej, PhD. – každý študent musí osobne odovzdať svoju bakalársku prácu (práca musí byť formálne skontrolovaná a prebraná), spolu s originálom Potvrdenia o prevzatí licenčnej zmluvy z knižnice. Študent odovzdáva na oddelení tri kusy zviazanej práce. V každej práci musí byť vložený originál zadania záverečnej práce! Práce, ktoré nebudú v predpísanej forme a v stanovenom čase odovzdané nebudú akceptované!

Najneskôr tri dni pred obhajobou budú poskytnuté študentom na nahliadnutie oponentské posudky. Študenti dostanú možnosť vyskúšať si prezentáciu a usmernenie k štátnym skúškam 20.6.2016 o 10:30.

* Študenti III. ročníka, ktorí odovzdajú bakalárske práce na oddelení alebo index na študijné oddelenie po termíne stanovenom v harmonograme štúdia na príslušný akademický rok, zúčastnia sa štátnych skúšok v náhradnom termíne.

Ing. Marianna Bartošová, PhD.

 

Komisie pre štátne skúšky - Bc . štúdium

Termín: 22. 6. 2016

Čas: od 8.00 hod.

Miestnosť: č. 43 – konzultačná miestnosť, Park Komenského 14

Študijný program: HUTNÍCTVO

Študijný odbor: Hutníctvo

predseda:

 • prof. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.

členovia:

 • prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.
 • doc. Ing. Peter FUTÁŠ, PhD.
 • doc. Ing. Iveta VASKOVÁ, PhD.
 • Ing. Daniel FECKO, PhD.

 

náhradný člen:

 • Ing. Štefan EPERJEŠI, CSc.