Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Štátne skúšky

Bakalárske štúdium

Poradie

Časový harmonogram štúdia pre denných študentov

III. ročník denné a externé štúdium:

 • Výučba v letnom semestri 12.2. - 21.4.2018
 • Odovzdanie záverečných prác do UK 28.5. - 29.5.2018
 • Odovzdanie záverečných prác na oddelení (3 ks) 28.5. - 29.5.2018
 • Skúšobné obdobie – III. ročník 23.4. - 25.5.2018
 • Príprava na štátne skúšky 28.5. - 15.6.2018
 • Obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Bc. Štúdia 20.6.2018 o 8.00
 • odovzdávanie Bc. diplomov 3.7.2018

 

Odovzdanie prác na katedre:

28.5. - 29.5.2018 od 8.00 do 15.00 hod. Ing. Marianne Bartošovej, PhD. – každý študent musí osobne odovzdať svoju bakalársku prácu (práca musí byť formálne skontrolovaná a prebraná), spolu s originálom Potvrdenia o prevzatí licenčnej zmluvy z knižnice. Študent odovzdáva na oddelení tri kusy zviazanej práce. V každej práci musí byť vložený originál zadania záverečnej práce! Práce, ktoré nebudú v predpísanej forme a v stanovenom čase odovzdané nebudú akceptované!

Najneskôr tri dni pred obhajobou budú poskytnuté študentom na nahliadnutie oponentské posudky . Študenti dostanú možnosť vyskúšať si prezentáciu a usmernenie k štátnym skúškam 18.6.2018 o 09:00 .

Ing. Marianna Bartošová, PhD.

 

Komisie pre štátne skúšky - Bc . štúdium

predseda:

 • prof. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.

členovia:

 • doc. Ing. Peter FUTÁŠ, PhD.
 • doc. Ing. Iveta VASKOVÁ, PhD.
 • Ing. Daniel FECKO, PhD. – Zlievareň SEZ Krompachy

náhradný člen:

 • Ing. Štefan EPERJEŠI, CSc.