Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Štátna skúška

Inžinierske štúdium

Časový harmonogram štúdia pre denných a externých študentov

II. ročník denné a externé štúdium:

 • Výučba v letnom semestri 13.2.-21.4.2017
 • Skúšobné obdobie pre letný semester 17.4.- 28.4.2017
 • Odovzdanie záverečných prác do UK 2.5.- 3.5.2017
 • Odovzdanie záverečných prác na oddelení (3 ks) 2.5.- 3.5.2017
 • Odovzdanie indexov na študijné oddelenie 2.5.2017
 • Príprava na štátne skúšky 1.5.-19.5.2017
 • Obhajoba záverečných prác a štátne skúšky
 • (študijný program : Hutníctvo) 24.5.2017
 • odovzdávanie Ing. diplomov 9.6.2017

Odporúčané linky:

časový harmonogram štúdia

http://web.tuke.sk/hf/index.php?hm=studenti&sm=inzinieri&lang=

forma písania záverečnej práce (šablóna), návod na registráciu, citovanie

http://www.lib.tuke.sk/ZaverecnePrace.aspx

pokyn dekana – štátne skúšky

http://web.tuke.sk/hf/legislativa/d_pokyny_dekana_HF/PD-2016-01-%20statne%20skusky.pdf denná forma

 

Odovzdanie prác na katedre:

3.5.2017 (streda) od 9.00 do 13.00 hod. Ing. Martina Džupková, PhD.: – každý študent musí osobne odovzdať svoju inžiniersku prácu (práca musí byť formálne skontrolovaná a prebraná), spolu s originálom Potvrdenia o prevzatí licenčnej zmluvy z knižnice. Študent odovzdáva na katedre tri kusy zviazanej práce. V každej práci musí byť vložený originál zadania záverečnej práce! Práce, ktoré nebudú v predpísanej forme a v stanovenom čase odovzdané nebudú akceptované!

Najneskôr tri dni pred obhajobou budú poskytnuté študentom na nahliadnutie oponentské posudky (MAIS). Študenti dostanú možnosť vyskúšať si prezentáciu a usmernenie k štátnym skúškam 22.5.2017, resp. po dohode.

Ing. Martina Džupková, PhD.


KOMISIA PRE ŠTÁTNE SKÚŠKY – Ing. štúdium

Termín: 24.5.2017
Čas: od 8.00 hod.
Miestnosť: č. 43 – konzultačná miestnosť, Park Komenského 14


Študijný odbor: HUTNÍCTVO

Študijný program: HUTNÍCTVOKOMISIA PRE ŠTÁTNE SKÚŠKY – Ing. štúdium

predseda:

 • prof. Ing. Mária FRÖHLICHOVÁ, CSc.

alternujúci predseda:

 • prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.

členovia:

 • prof. Ing. Jozef KIJAC, CSc.
 • doc. Ing. Jaroslav LEGEMZA, PhD.
 • prof. Ing. Ľubomír MIHOK, DrSc.
 • Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc.
 • Ing. Alica MAŠLEJOVÁ, CSc.
 • Ing. Michal SUROVIAK
 • Ing. Marek JENČO

náhradní členovia:

 • doc.Ing. Róbert FINDORÁK, PhD.
 • doc.Ing. Branislav BUĽKO, PhD.

Okruh otázok na štátne záverečné skúšky 2016/2017