Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Štátnice

 

Inžinierske štúdium

Časový harmonogram štúdia pre denných a externých študentov 2. ročníka

II. ročník denné a externé štúdium:

 • Výučba v letnom semestri 13. 2. - 21. 4. 2017
 • Nahratie finálnej verzie DP do systému IS ETD (UK) 2. 5. – 3. 5. 2017
 • Odovzdanie záverečných prác na oddelení (3 ks) 2. 5. – 3. 5. 2017
 • Skúšobné obdobie – III. ročník 17. 4. – 28. 4. 2017
 • Odovzdanie indexov do 2. 5. 2017
 • Príprava na štátne skúšky 1. 5. - 19. 5. 2017
 • Obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Ing. štúdia 23. 5. 2017 o 8.00
 • Promócie 9. 6. 2017

 

Odporúčané linky:

časový harmonogram štúdia

http://web.tuke.sk/hf/index.php?hm=studenti&sm=inzinieri&lang=

forma písania záverečnej práce (šablóna), návod na registráciu, citovanie

http://www.lib.tuke.sk/ZaverecnePrace.aspx

pokyn dekana – štátne skúšky

http://web.tuke.sk/hf/legislativa/d_pokyny_dekana_HF/PD-2016-01-%20statne%20skusky.pdf denná forma

http://web.tuke.sk/hf/legislativa/d_pokyny_dekana_HF/PD-2012-01-statne%20skusky.pdf externá forma

(POZOR je potrebné, aby si študenti vybrali predmety na štátne skúšky)!!!!!!!!

 

Odovzdanie prác na oddelení:

2. 5. – 3. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod. Ing. Marianne Bartošovej, PhD. – každý študent musí osobne odovzdať svoju diplomovú prácu (práca musí byť formálne skontrolovaná a prebraná), spolu s originálom Potvrdenia o prevzatí licenčnej zmluvy z knižnice. Študent odovzdáva na oddelení tri kusy zviazanej práce. V každej práci musí byť vložený originál zadania záverečnej práce! Práce, ktoré nebudú v predpísanej forme a v stanovenom čase odovzdané nebudú akceptované!

Najneskôr tri dni pred obhajobou budú poskytnuté študentom na nahliadnutie oponentské posudky (MAIS), a študenti dostanú možnosť vyskúšať si prezentáciu. Vo štvrtok 18. mája o 9.00 hod . bude poskytnutý priestor študentom na nahranie prezentácii do počítača.

* Študenti, ktorí odovzdajú diplomové práce na oddelení alebo index na študijné oddelenie po termíne stanovenom v harmonograme štúdia na príslušný akademický rok, zúčastnia sa štátnych skúšok v náhradnom termíne.

 

Ing. Marianna Bartošová, PhD.

 

KOMISIA PRE ŠTÁTNE SKÚŠKY – Ing. štúdium

Termín: 23.5.2017
Čas: od 8.00 hod.

Miestnosť č. 43: – konzultačná miestnosť, Park Komenského 14

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: HUTNÍCTVO
Študijný program: Zlievarenstvo

predseda:

 • prof. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.

členovia:

 • prof. Ing. Dana BOLIBRUCHOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Peter FUTÁŠ, PhD.
 • doc. Ing. Iveta VASKOVÁ, PhD.
 • Ing. Gabriel VINTER
 • Ing. Milan FECKO
 • Ing. Štefan KOZEL


náhradní členovia:

 • Ing. Štefan EPERJEŠI, CSc.
Okruh otázok na štátne záverečné skúšky

PREDMETY ŠTÁTNEJ SKÚŠKY PRE EXTERNISTOV

povinné:

voliteľné: