Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Štátne skúšky

 

Inžinierske štúdium

Časový harmonogram štúdia pre denných a externých študentov 2. ročníka

II. ročník denné a externé štúdium:

 • Výučba v letnom semestri 12.2. - 20.4.2018
 • Nahratie finálnej verzie DP do systému IS ETD (UK) 02.5. - 03.5.2018
 • Odovzdanie záverečných prác na oddelení (3 ks) 02.5. - 03.5.2018
 • Skúšobné obdobie – III. ročník 16.4. - 27.4.2018
 • Príprava na štátne skúšky 30.4. - 18.5.2018
 • Obhajoba záverečných prác a štátne skúšky Ing. štúdia 23.5.2018 o 8.00
 • Promócie 8.6.2018

Odovzdanie prác na oddelení:

2.5. – 3.5. 2018 od 8.00 do 15.00 hod. Ing. Marianne Bartošovej, PhD. – každý študent musí osobne odovzdať svoju diplomovú prácu (práca musí byť formálne skontrolovaná a prebraná), spolu s originálom Potvrdenia o prevzatí licenčnej zmluvy z knižnice. Študent odovzdáva na oddelení tri kusy zviazanej práce. V každej práci musí byť vložený originál zadania záverečnej práce! Práce, ktoré nebudú v predpísanej forme a v stanovenom čase odovzdané nebudú akceptované!

Najneskôr tri dni pred obhajobou budú poskytnuté študentom na nahliadnutie oponentské posudky (MAIS). Študenti dostanú možnosť vyskúšať si prezentáciu a usmernenie k štátnym skúškam 21.5.2018 o 09:00 .

 

Ing. Marianna Bartošová, PhD.

 

KOMISIA PRE ŠTÁTNE SKÚŠKY – Ing. štúdium

predseda:

 • prof. Ing. Alena PRIBULOVÁ, CSc.

členovia:

 • doc. Ing. Peter FUTÁŠ, PhD.
 • doc. Ing. Iveta VASKOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Marcela POKUSOVÁ, CSc.
 • Ing. Milan FECKO
 • Ing. Štefan KOZEL


náhradní členovia:

 • Ing. Štefan EPERJEŠI, CSc.
Okruh otázok na štátne záverečné skúšky