Technická univerzita v KošiciachPosta na TUKEIS studentTelefónny zoznam TUKE
ODDELENIE HUTNÍCTVA
A ZLIEVARENSTVA
OddelenieŠtúdiumVeda a výskumRelax

Aktuálne riešené grantové projekty

Mária Fröhlichová, prof. Ing. CSc., HF TUKE Košice 1/0475/13 V-13-007-00

  • Biomasa - alternatívna náhrada prachového koksu v procese železorudného aglomerátu

Zoznam podaných projektov VEGA 2016 - 2018

prof.Ing. Alena Pribulová, CSc.
Hydraulicita metalurgických trosiek, ako vlastnosť trosiek umožňujúca predikovanie ich spojivových vlastností a štúdium faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.

doc.Ing. Peter Futáš, PhD.
Štúdium ovplyvňovania kvality taveniny pri výrobe syntetickej liatiny za použitia rôznorodého zloženia odpadu.

prof.Ing. Mária Fröhlichová, CSc.
Možnosti a optimalizácia využitia biomasy v aglomeračnom procese a zníženie celkovej ekologickej záťaže výroby železorudného aglomerátu.

doc.Ing. Branislav Buľko, PhD.
Štúdium dynamiky a charakteru procesov prúdenia ocele v procese plynulého odlievania a analýza vysokoteplotných interakcií v komplexných systémoch kov - troska - výmurovka s rešpektovaním termodynamických a fyzikálnych kritérií aplikovateľných v praxi.