Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Fakulta - Aktuality
AKTUALITY
Názory odborníkov z praxe na otázky, prečo študovať na Hutníckej fakulte
dr. h. c. Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.


"Bez ocele si ľudstvo ešte dlho neporadí a od toho, ako kvalitne dokážeme vyrábať, ako budeme konkurencieschopní, záleží aj budúcnosť Slovenskej republiky. Ak by som sa mal vyjadriť smerom k študentom či záujemcom o štúdium, musím povedať veľmi jednoducho,zdarné absolvovanie Hutníckej fakulty pre každého úspešného absolventa vytvorí kvalitnejší priestor na získanie zamestnania, ako štúdium na mnohých iných fakultách, ktoré produkujú absolventov pre úrady práce."

Čítajte viac z rozhovoru...
Ing. Peter Magvaši, CSc., hosť. prof.
predseda vedeckotechnickej rady CEIT, a.s., ŽILINA


"Materiály sú súčasťou vesmíru, sú vecnejšie a nemenené ako všetky ideológie, manažérske metódy, politologické táraniny, ekonomické špekulácie a právnické kľučky. Železo, meď, nikel, cín, horčík, uhlík, vodík, kyslík sú aj na iných planétach. Pochopte, že pokrok ľudstva bol vždy spojený s ovládnutím materiálov."

Čítajte viac z rozhovoru...
Ing. Ladislav Horvath, PhD.
Manager, Safety, Technology and Environment - World Steel Association


"Hutníctvo je jedna z najrozmanitejších oblastí z pomedzi technických smerov v rámci univerzity, študenti majú možnosť študovať spomedzi 8 katedier a v rámci katedier sa špecializovať v rôznych častiach tohto odvetvia. Veľká časť študentov si nájde uplatnenie po ukončení štúdia vo svojom odbore, čo je asi najdolezitejsie kriterium pre každého absolventa."

Čítajte viac z rozhovoru...
Ing. Norbert Smekal,
Iron Market Manager, Market & Product Development Department - Calderys


"V dnešnej dobe je nutnosť cestovať za prácou skôr samozrejmosťou než výnimkou, neraz ľudia cestuju za prácou aj do zahraničia. Preto si myslím, že absolventi by sa mali zdokonaľovať v jazykoch ako počas štúdia na vysokej škole tak aj po ňom. Taktiež sa netrba báť poobhliadnúť sa aj po zahraničných ponukách alebo rôznych stážiach v zahraničí."

Čítajte viac z rozhovoru...
POKYN DEKANA O UDELENÍ DEKANSKÉHO VOĽNA
Na základe rozhodnutia vedenia Hutníckej fakulty TU v Košiciach

udeľujem dekanské voľno

všetkým študentom denného štúdia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na deň

22. apríla 2014

doc. Dr. Ing. Peter Horňak
dekan
publikované 10. 4. 2014
Oznam pre študentov a učiteľov HF.
Oznamujeme všetkým študentom Bc. a Ing. štúdia a učiteľom HF, že v stredu 7. 5. 2014 bude vyučovanie ako vo štvrtok.
publikované 10. 4. 2014
Oznam o neuskutoční habilitačnej prednášky
Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Andrzeja Tryteka, PhD. plánovaná na 13.3.2014 o 9:00 sa neuskutoční z dôvodu neúčasti viacerých členov komisie a oponentov, čím by komisia nebola uznášania schopná. Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutočnia v náhradnom termíne.
publikované 10.03.2014
Dňa 19. 3. 2014 sa uskutoční obhajoba doktorandskej dizertačnej práce Ing. Zity Takáčovej
publikované 26.02.2014
Doplňujúce prijímacie konanie na denné doktorandské štúdium ÚGT SAV.
publikované 09.01.2014
Hodnotenie ARRA
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) predložila v poradí už deviate hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl, ktoré sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a výskumu jednotlivých fakúlt za rok 2012.
publikované 28.11.2013
Zábavno-technické centrum Steel Park - Kreatívna fabrika bolo oficiálne otvorené
Zábavno-technické centrum Steel Park - Kreatívna fabrika, ktoré vzniklo na podporu kreativity v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, bolo oficiálne otvorené dňa 4. októbra 2013.
publikované 16.11.2013