Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Fakulta - Aktuality
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
ZAUJÍMAVÉ LINKY
AKTUALITY
Priď študovať na Hutnícku fakultu
2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 21.8.2015 NA BAKALÁRSKE AJ INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
publikované 12. 3. 2015
ZAPOJTE SA DO ANKETY V MAISE "HODNOTENIE LETNÉHO SEMESTRA 2014/2015"
publikované 28. 8. 2015
OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV HUTNÍCKEJ FAKULTY
V akademickom roku 2015/2016 z dôvodu akreditácie všetkých vysokých škôl na Slovensku nebude možné zapisovanie predmetov do systému MAIS. Všetky potrebné informácie sa študenti dozvedia pri zápise.
Harmonogram zápisov je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Z tohto dôvodu požadujeme Vašu osobnú účasť na zápise.
publikované 20. 8. 2015
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015
Veda na dosah TA3
Môžu mať kovy v budúcnosti ešte lepšie vlastnosti ako majú dnes, môžu byť ešte pevnejšie, pružnejšie alebo ľahšie? Na katedre tvárnenia kovov, Hutníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach nás chcú presvedčiť že áno.
publikované 12. 8. 2015
ZÁPISY NA ŠTÚDIUM:
10. ročník detskej univerzity
Poďakovanie prorektora pre vonkajšie vzťahy a marketing Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. za spoluprácu pri realizácii 10. ročníka detskej univerzity.
publikované 3. 8. 2015
Zápis predmetov z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV)
V termíne od 1.7.2015 do 28.08.2015 je pre študentov sprístupnené kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) na akademický rok 2015/16 pre košické fakulty TU.
publikované 14. 7. 2015
Stretnutie prof. Ing. Karla Tomáška, CSc., bývalého dekana Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach u dekanky fakulty
Dňa 7. júla 2015 dekanka fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., prijala prof. Ing. Karla Tomáška, CSc., pri príležitosti ukončenia jeho dlhoročného pôsobenia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Čítaj viac
publikované 8. 7. 2015
SAIA - Štipendiá a granty 2016/2017
Na webovej stránke SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra - www.saia.sk ) bola zverejnená publikácia Štipendiá a granty 2016/2017 s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.
publikované 8. 7. 2015
Bulletin SAIA
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú výsledky výberových konaní - štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2015/2016.
publikované 24. 6. 2015
Ponuka Jagelonskej univerzity v Krakowe v ramci Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships
publikované 15. 6. 2015
Prvý ročník „Letnej školy energetiky“
Prihlásiť sa na Letnú školu energetiky je možné len elektronicky – podaním prihlášky so všetkými prílohami najneskôr do 26. júna 2015.
publikované 16. 6. 2015
MDD Hutníckej fakulty Tuke, Klatovianka 13.6.2015
Dňa 13.6.2015 sa uskutočnil Medzinárodný deň detí na Hutníckej fakulte.
publikované 15. 6. 2015
Hutnícka fakulta na Family Safety Day 2015
Hutnícka fakulta sa v sobotu 06. júna 2015 zúčastnila na podujatí Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama? v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Išlo o už štvrtý ročník podujatia, ktoré je určené len pre zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a dcérskych spoločností a ich rodiny. Hutnícka fakulta prezentovala vo svojom stánku rôzne atrakcie a laboratórne experimenty ako razenie pamätných mincí fakulty, maľovanie sadrových odliatkov, tajné písmo, výroba kovových náramkov, súťaž v pipetovaní, kyslosť/zásaditosť, experimenty s výrobou elektriny a promócie mladých hutníkov. Do stánku fakulty zavítal aj nový prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso.
 
publikované 15. 6. 2015
Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE na HF
Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., uskutočnil školenie k web stránke Metalurgia železa, ocele a ferozliatin (Interaktívna medzinárodná databáza webových portálov), čo je jedným z výsledkov projektu v rámci aktivity 4.3. Networking a spolupráca pri výmene skúseností a implementácia výsledkov výskumu a vývoja projektu Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, kód ITMS projektu: 26110230070. Hutnícka fakulta je zapojená do riešenia projektu, ktorý Technická univerzita v Košiciach získala v rámci opatrenia: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
publikované 8. 6. 2015
200. výročie profesora Antona Leopolda Ruprechta
Profesor Anton Leopold Ruprecht bol profesorom na najstaršej montánnej vysokej škole vo svete zriadenej Rakúsko – Uhorskou cisárovnou Máriou Teréziou 16.12.1762 v Banskej Štiavnici s názvom Banská akadémia. Zastával pozíciu vedúceho prvej katedry „Katedra chémie, mineralógie a metalurgie“ zriadenej na Banskej akadémii.
publikované 5. 6. 2015
Deň fakulty
Dňa 3. 6. 2015 sa uskutočnila akcia v Herľanoch - Deň Hutníckej fakulty.
publikované 3. 6. 2015
Príručka pre končiacich študentov Bc. a Ing. štúdia - 2015
Milí budúci absolventi, prostredníctvom tejto informačnej broţúry by sme Vám chceli priblíţiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity Vám pomôţu k úspešnému ukončeniu bakalárskeho a inţinierskeho štúdia
publikované 20. 4. 2015
Pracovné pozície v spoločnosti Fundería Condals
Fundería Condals, foundry leader for the automotive industry safety parts, requires for its new plant in Slovakia the following jobs with potential technical and professional development, offering stable and promising future work.
publikované 30. 5. 2015
OSLÁVME SPOLU MEDZINÁRODNÝ DEŇ NAŠICH DETÍ
Stretneme sa v sobotu 13.6.2015 o 10.00 pred Kláštorom bosých Karmelitánok na KVP. Srdečne sa zvítame a vyberieme sa spolu na krásnu turistickú vychádzku smerom na západ – možno aj divoký.
publikované 30. 5. 2015
Žiadosti o zníženie, odpustenie školného na akademický rok 2015/2016
Študenti (nie novoprijatí) v prípade záujmu o zníženie alebo odpustenie podávajte žiadosti do 30.6.2015 na študijné oddelenie.
publikované 27. 5. 2015
Hutnícka fakulta na 22. ročníku Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre
Hutnícka fakulta sa už tretí rok zúčastnila na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu – Techfórum. Tento veľtrh priniesol novinky a inovácie v oblasti strojárstva, zvárania, metalurgie, plastov pre strojárstvo, automatizácie a v oblasti stavebných a manipulačných prostriedkov. Na veľtrhu bola možnosť objavovať nové produkty, materiály a trendy, technologické riešenia a poznatky. Fakulta prezentovala oblasti vedy a výskumu, možnosti spolupráce s praxou a možnosti štúdia na fakulte.
publikované 25. 5. 2015
Organizačné pokyny pre končiacich študentov Ing. štúdia
Oznamujeme študentom – budúcim absolventom Ing. štúdia HF, že v rámci harmonogramu pre štátne skúšky platia pre nich ešte ďalšie záväzné termíny a pokyny.
publikované 19. 5. 2015
CEEPUS na rok 2015/2016
Na webovej stránke SAIA, n. o. _www.saia.sk_ bolo zverejnené *nové číslo Bulletinu SAIA*, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.
publikované 17. 5. 2015
Budeš v roku 2015 čerstvým absolventom vysokej školy?
Adaptačný program pre absolventov vysokých škôl spoločnosti Slovalco The Young Graduates Program 2015. Ide o program rotácie absolventa počas 12 mesiacov. Po jeho úspešnom skončení dostanete ponuku konkrétneho pracovného miesta a zmluvu na dobu neurčitú.
Viac informácií nájdete na www.slovalco.sk, www.timan.sk alebo kontaktujte spoločnosť Timan s. r. o. mobil: 0907 841 976, e-mail: ygp@timan.sk.
publikované 13. 5. 2015
METALURGIA JUNIOR 2015
V dňoch 21. a 22.5.2015 sa bude konať konferencia Deň doktorandov Hutníckej fakulty TUKE METALURGIA JUNIOR 2015 v P-25.
publikované 11. 5. 2015
Hutnícka fakulta - víťaz 9. ročníka turnaja o pohár dekana Strojníckej fakulty
Dňa 6.5.2015 sa konal 9. ročník futbalového turnaja o POHÁR dekana Strojníckej fakulty. Výsledky turnaja: 1. miesto - Hutnícka fakulta, 2. miesto - Strojnícka fakulta, 3. miesto - Stavebná fakulta
publikované 7. 5. 2015
Vysokoškoláci do praxe
Študenti, využite šancu a získajte skúsenosti v zahraničí. Podmienka - dobrá znalosť cudzieho jazyka. Ďalšie informácie nájdete na http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/zahranicna-prax/
publikované 24. 4. 2015
METALURGIA 2015
Dňa 14.4.2015 sa konala ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ KONFERENCIA - METALURGIA 2015.
publikované 29. 4. 2015
Národný štipendijný program SR
Výzva na predkladanie žiadostí AR 2015/2016 - Národný štipendijný program SR
publikované 12. 3. 2015
Oznam
ARRA - hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014
publikované 21. 11. 2014