Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


AKTUALITY
Metallurgia Junior 2016

Oznam pre všetkých doktorandov Hutníckej fakulty dennej formy štúdia:
Dovoľujeme si Vás pozvať na ďalší ročník študentskej konferencie Metallurgia Junior 2016, ktorá sa bude konať už 19.-20.9.2016 v Herľanoch. O ďalších podrobnostiach a presnom programe ešte budeme informovať. V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte doktorandov z organizačného výboru za Váš ústav.
Tešíme sa na Vás.
publikované 24. 8. 2016 RB
Zápisy
Žiadame všetkých študentov aby doniesli zo sebou na zápis potvrdenie o zaplatení zápisného, NDŠ a školného - vo vytlačenej papierovej forme.
publikované 10. 8. 2016 GM
Na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach sa uskutočnia obhajoby doktorandských dizertačných prác:

v študijnom odbore 5.2.39 hutníctvo (v študijnom programe: hutníctvo)


Deň obhajoby: 23.8.2016 o 11.00 h

Meno uchádzača: Ing. Vladimír REGA

Názov doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv čistoty ocele na úžitkové vlastnosti tenkých elektrolyticky pocínovaných (potravinárskych) plechov


v študijnom odbore 5.2.26 materiály (v študijnom programe: náuka o materiáloch)(zasadacia miestnosť dekanky Hutníckej fakulty TUKE)


Deň obhajoby: 24.8.2016 o 9.00 h

Meno uchádzača: RNDr. Tibor SOPČÁK

Názov doktorandskej dizertačnej práce: Vplyv prídavku fázy na báze bioskla na vlastnosti kompozitných kalcium fosfátových systémov


Deň obhajoby: 24.8.2016 o 10.30 h

Meno uchádzača: Ing. Dušan BALGA

Názov doktorandskej dizertačnej práce: Atómová štruktúra kovových skiel a ich teplotná stabilita


Deň obhajoby: 24.8.2016 o 12.00 h

Meno uchádzača: Mgr. Peter REPOVSKÝ

Názov doktorandskej dizertačnej práce: Modelovanie fázových diagramov systémov s bórom


Deň obhajoby: 24.8.2016 o 13.30 h

Meno uchádzača: Ing. Mária HURÁKOVÁ

Názov doktorandskej dizertačnej práce: Viskoelastické vlastnosti kovových skiel

publikované 9.8. 2016 HC

Informácie o štúdiu na HF 2016/2017
publikované 8. 7. 2016 MV
PRIHLASOVANIE NA PREDMETY na HF TUKE
Zápis predmetov na akademický rok 2016/17
V termíne od 07.07.2016 - do 24.08.2016 si študent prostredníctvom MAISu zapíše všetky P –povinné predmety, a PV – predmety povinne voliteľné, ktoré chce absolvovať v nasledujúcom akad. roku 2016/2017 v zimnom a letnom semestri – z ponuky predmetov svojho študijného programu.
publikované 7. 7. 2016 GM
Zápis na predmety z rektorátnych katedier (Katedra jazykov, Katedra spoločenských vied, Katedra telesnej výchovy) na akademický rok 2016/2017.
V termíne od 27.06.2016 do 22.08.2016 je pre študentov sprístupnené kolo zápisu na predmety z rektorátnych katedier (KJ,KSV,KTV) na akademický rok 2016/17 pre košické fakulty TU.
publikované 30. 6. 2016 MV
ORGANIZAČNÉ POKYNY PRE ABSOLVENTOV Bc. ŠTÚDIA v akad. roku 2015/2016
publikované 14. 6. 2016 GM
Komisie pre štátne skúšky na Hutníckej fakulte
Komisie pre štátne skúšky Bc. štúdia denná a externá forma v akad. roku 2015/2016 - termín, čas a miestnosť konania
publikované 3. 6. 2016 GM
Príručka pre končiacich študentov Bc. a Ing. štúdia na HF TUKE v akad. roku 2015/2016
Milí budúci absolventi, prostredníctvom tejto informačnej brožúry by sme Vám chceli priblížiť informácie, ktoré počas štúdia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity Vám pomôžu k úspešnému ukončeniu bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
publikované 2. 5. 2016 GM
Identifikačné karty
Informácie pre študentov končiacich ročníkov
publikované 25. 4. 2016 IV
Refundácia nákladov vysokej školy
Refundácia nákladov vysokej školy spojených s účasťou študentov na medzinárodnych študentských súťažiach,ktoré sa týkajú ich štúdia a pod.
publikované 25. 2. 2016 GM
Anketa - honotenie zimného semestra 2015/2016
Aj ty sa môžeš zapojiť do ankety hodnotenia zimného semestra 2015/2016. Termín do 15.5.2016.

publikované 8. 2. 2016MV
Štipendium z vlastných zdrojov TUKE
Termíny:
  • k 31.3. alebo k 31.10.
  • Absolventovi, ktorému od riadneho skončenia štúdia v dennej forme neuplynulo viac ako 90 dní, k 31.5.
publikované 18. 12. 2015RB
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015
CHCETE SA STAŤ NOSITEĽOM TITULU EUROINŽINIER?
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) prostredníctvom svojho zriadenia – Slovenského národného komitétu FEANI zastupuje Slovenskú republiku v Európskej federácii národných inžinierskych zväzov (FEANI). Táto federácia ochraňuje a podporuje profesionálne záujmy inžinierov, zabezpečuje výmenu informácií a dokumentácie medzi členmi, organizuje medzinárodné stretnutia a udeľuje titul európskeho inžiniera - „EUR ING“.
publikované 19. 3. 2015