Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


Študentská vedecká odborná konferencia 2015
Štatút študentskej vedeckej odbornej konferencie

Hutnícka fakulta nadväzuje na svoju dobrú tradíciu, ktorú má pri vypracovávaní a prezentovaní študentských prác na domácich a na medzinárodných súťažiach študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Vychádzajúc zo skúseností a s cieľom zlepšiť prípravu našich študentov k samostatnej odbornej činnosti, vyhlasuje dekan Hutníckej fakulty Technickej univerzity

Študentskú vedeckú odbornú konferenciu METALURGIA 2015,

ktorá je súťažou študentských odborných prác a ktorá sa bude konať

14. apríla 2015

O účasť na Študentskej vedeckej odbornej konferencii sa môžu okrem študentov Hutníckej fakulty uchádzať aj študenti z iných vysokých škôl alebo univerzít.

Konferencia bude prebiehať v piatich sekciách:

I. Hutníctvo kovov
práce z oblasti

 • hutníctva železa a ocele
 • hutníctva neželezných kovov
 • zlievarenstva

II. Materiály
práce z oblasti

 • materiálového inžinierstva
 • tvárnenia kovov

III. Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika
práce z oblasti

 • tepelnej energetiky
 • dopravy a využitia plynov
 • žiaruvzdornej keramiky
 • technickej a úžitkovej keramiky

IV. Environmentalistika
práce z oblasti

 • spracovania a recyklácie odpadov
 • environmentálnej analýzy

V. Integrované systémy riadenia
práce z oblasti

 • existujúcich integrovaných manažérskych systémov

Výber študentov, ktorí sa zúčastnia fakultného kola METALURGIE 2015, sa uskutoční na katedrových a programových kolách súťaže, ktoré prebehnú do 27. 3. 2015. Súťažné príspevky na fakultné kolo konferencie METALURGIA 2015 budú dodané predsedovi organizačného výboru v dvoch exemplároch a v elektronickej forme do 1. 4. 2015.

Poplatok za účasť na konferencii METALURGIA 2015 je 25 € a zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie.

Počet prác študentov inžinierskeho štúdia prihlásených zo študijného programu do jednotlivých sekcií je limitovaný počtom štyri. Celkový počet týchto prác v sekciách je obmedzený počtom dvanásť. O výnimkách môžu rozhodnúť garanti spolu s predsedom organizačného výboru v prípade, ak v danej sekcii nebude naplnený celkový počet podaných prác.

Práce študentskej vedeckej konferencie budú hodnotené komisiami, ktorých zloženie bude nasledujúce:

V sekcii I. Hutníctvo kovov:
- zástupcovia

 • 2 x Katedra metalurgie železa a zlievarenstva (študijný program Hutníctvo železa a ocele)
 • 1 x Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov (študijný program Hutníctvo neželezných kovov)
 • 1 x Katedra metalurgie železa a zlievarenstva (študijný program Zlievarenstvo)
 • 1 x Zástupca vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku

V sekcii II. Materiály:
- zástupcovia

 • 1 x Katedra náuky o materiáloch
 • 1 x Katedra tvárnenia kovov
 • 2 x Zástupca vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku

V sekcii III. Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika:
- zástupcovia

 • 2 x Katedra pecí a teplotechniky
 • 2 x Katedra keramiky
 • 1 x Zástupca vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku

V sekcii IV. Environmentalistika:
- zástupcovia

 • 1 x Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov (študijný program Spracovanie a recyklácia odpadov)
 • 1 x Katedra chémie
 • 2 x Zástupca vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku

V sekcii V. Integrované systémy riadenia:
- zástupcovia

 • 2 x Katedra integrovaného manažérstva
 • 2 x Zástupca vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku

Počet členov hodnotiacich komisií môže byť rozšírený o ďalších sponzorov, ktorí o to prejavia záujem.

Predsedovia porôt budú najmä profesori, alebo docenti vybratí dekanom z členov porôt.

Členovia porôt všetkých sekcií budú hodnotiť:

 1. obsah práce (max. 30 bodov)
 2. prednes práce, vystupovanie (max. 30 bodov)
 3. diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce (max. 30 bodov)
 4. grafickú úroveň (max. 10 bodov)

Ceny v každej sekcii: 1. miesto 160 €
2. miesto 100 €
3. miesto 70 €

V každej sekcii udelí porota špeciálnu cenu za najlepšiu prácu študenta bakalárskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže udeliť zvláštnu cenu študentovi prvého ročníka, inžinierskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže využiť právo neudeliť niektoré ceny. Poradie súťažiacich je porota povinná určiť najneskôr 1 hodinu po ukončení súťaže.

Organizačný výbor Študentskej vedeckej konferencie METALURGIA 2013:
Ing. Zuzana Fečková, PhD.
doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.
predseda organizačného výboru
prodekanka HF TU
tel.: 602 2318
tel.: 602 2421členovia organizačného výboru:
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.
doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
tel. 602 2300
tel.: 602 2300

 

Ing. Helena Fialová
tel. 602 2318Košice, február 2015

PREZENTAČNÉ VIDEO

Ako by vyzeral svet bez kovov?
Príbeh ocele
PÍŠU O NÁS