Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Štúdium - ŠVOK - informacie
ŠTÚDIUM
FOTOGALÉRIA
PRACOVNÉ PONUKY
ZAUJÍMAVÉ LINKY


Študentská vedecká odborná konferencia 2016

Hutnícka fakulta nadväzuje na svoju dobrú tradíciu, ktorú má pri vypracovávaní a prezentovaní študentských prác na domácich a na medzinárodných súťažiach študentskej vedeckej odbornej činnosti.

Vychádzajúc zo skúseností a s cieľom zlepšiť prípravu našich študentov k samostatnej odbornej činnosti, vyhlasuje dekan Hutníckej fakulty Technickej univerzity

Študentskú vedeckú odbornú konferenciu METALURGIA 2016,

ktorá je súťažou študentských odborných prác a ktorá sa bude konať

20. apríla 2016

O účasť na Študentskej vedeckej odbornej konferencii sa môžu okrem študentov Hutníckej fakulty uchádzať aj študenti z iných vysokých škôl alebo univerzít.

Konferencia bude prebiehať v piatich sekciách:

I. Hutníctvo
práce z oblasti

 • hutníctva železa a ocele
 • hutníctva neželezných kovov
 • zlievarenstva
 • biometalurgie

II. Materiály
práce z oblasti

 • materiálového inžinierstva
 • tvárnenia kovov

III. Energetické inžinierstvo a priemyselná keramika
práce z oblasti

 • tepelnej energetiky
 • dopravy a využitia plynov
 • technickej a úžitkovej keramiky

IV. Environmentalistika
práce z oblasti

 • spracovania a recyklácie odpadov
 • environmentálnej analýzy

V. Integrované systémy riadenia
práce z oblasti

 • integrovaných manažérskych systémov

Výber študentov, ktorí sa zúčastnia fakultného kola METALURGIE 2016, sa uskutoční na katedrových a programových kolách súťaže, ktoré prebehnú do 4. 4. 2016. Súťažné príspevky na fakultné kolo konferencie METALURGIA 2016 budú dodané predsedovi organizačného výboru v dvoch exemplároch a v elektronickej forme do 11. 4. 2016.

Počet prác študentov inžinierskeho štúdia prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom deväť. Počet prác študentov bakalárskeho štúdia prihlásených do jednotlivých sekcií fakultného kola je limitovaný počtom tri. Celkový počet prác v sekciách je obmedzený počtom dvanásť.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo na prijatie alebo zamietnutie prác mimo HF TUKE (napr. v prípade výrazného navýšenia počtu prác v jednej sekcii).

Práce študentskej vedeckej konferencie budú hodnotené komisiami. V každej sekcii musia byť minimálne štyria členovia komisie, z toho minimáne jeden zástupca z inej vedeckej inštitúcie alebo priemyselného podniku. Členov komisií pre jednotlivé sekcie navrhujú riaditelia ústavov.

Počet členov hodnotiacich komisií môže byť rozšírený o ďalších sponzorov, ktorí o to prejavia záujem.

Predsedovia porôt budú najmä profesori, alebo docenti vybraní dekankou z členov porôt.

Členovia porôt všetkých sekcií budú hodnotiť:

 1. obsah práce (max. 30 bodov)
 2. prednes práce, vystupovanie (max. 30 bodov)
 3. diskusiu, schopnosť študenta obhájiť výsledky svojej práce (max. 30 bodov)
 4. grafickú úroveň (max. 10 bodov)

Ceny v každej sekcii: 1. miesto 160 €
2. miesto 100 €
3. miesto 70 €

V každej sekcii udelí porota špeciálnu cenu za najlepšiu prácu študenta bakalárskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže udeliť zvláštnu cenu študentovi prvého ročníka, inžinierskeho štúdia v hodnote 35 €.

Porota môže využiť právo neudeliť niektoré ceny. Poradie súťažiacich je porota povinná určiť najneskôr 1 hodinu po ukončení súťaže.

 

Forma spracovania príspevku na Študentskú vedeckú konferenciu

METALURGIA 2016

Členenie textu pre práce majúce experimentálny charakter:

 1. Abstrakt vo svetovom neslovanskom  jazyku
 2. Úvod – pozostáva z rozboru súčasného stavu poznatkov o problematike na základe odbornej literatúry a končí sa časťou, definujúcou vymedzenie cieľov riešenia.
 3. Materiál a použité experimentálne metodiky – vymedzuje oblasť skúmania, definuje experiment – jeho podmienky a priebeh, popisuje použité experimentálne metodiky.
 4. Analýza dosiahnutých výsledkov
 5. Záver
 6. Literatúra

(tabuľky a obrázky sú súčasťou textu)

Členenie textu pre kompilačné práce:

 1. Abstrakt vo svetovom neslovanskom jazyku
 2. Rozbor súčasného stavu poznatkov
 3. Záver
 4. Literatúra

(tabuľky a obrázky sú súčasťou textu)

Rozsah príspevku je maximálne 20 strán, vrátane obrázkov a tabuliek . Formálna úroveň práce musí zodpovedať ETD šablóne pre písanie záverečných prác pri zachovaní vyššie uvedeného členenia textu.

Organizačný výbor si vyhradzuje právo selekcie príspevkov s ohľadom na ich formálnu úroveň. Práce, ktoré nebudú spĺňať požadované kritériá, prípadne budú odovzdané po termíne, nebudú zaradené do súťaže.

Zaradenie práce do príslušnej sekcie stanovuje riaditeľ ústavu s ohľadom na tému práce.

Predpokladáme, že študentská vedecká konferencia bude účinnou formou pre rozvoj talentu, kreatívneho myslenia a tvorivých schopností študentov.

Garanti konferencie METALURGIA 2016 pre jednotlivé sekcie:

 1. sekcia: Ing. Marianna Bartošová, PhD., Ing. Miroslava Čižmárová, PhD.
 2. sekcia: doc. Ing. Mária Hagarová, PhD., doc. Ing. Martin Vlado, CSc.
 3. sekcia: doc. Ing. Ladislav Lukáč, PhD., Ing. Eva Grambálová, PhD.
 4. sekcia: Ing. Jana Pirošková, PhD., Ing. Marianna Dorková
 5. sekcia: Ing. Andrea Sütőová, PhD.

 

Organizačný výbor Študentskej vedeckej konferencie METALURGIA 2016:

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
predseda organizačného výboru
tel.: 602 2307


doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.

člen organizačného výboru

tel. 602 2307

 

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.
prodekanka HF TU
tel.: 602 2421

Košice, február 2016