Web TUKE| IS MAIS| Mail| Telefónny zoznam| Stravovanie| Univerzitná knižnica| Rozvrhy
Fakulta - Aktuality
FAKULTA
FOTOGALÉRIA
ZAUJÍMAVÉ LINKY
AKTUALITY
Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach 2015

Projekt s názvom Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach 2015 je zameraný na propagáciu univerzity, jej deviatich fakúlt a vybraných celouniverzitných pracovísk. Touto cestou sa univerzita snaží osloviť hlavne študentov základných a stredných škôl ako aj širokú verejnosť a predstaviť akreditované študijné odbory, zabezpečiť priamy kontakt s aplikáciou vedy a výskumu vo vybraných excelentných laboratóriách s prepojenosťou na obchodnú a priemyselnú prax.
publikované 1. 10. 2015 IV
Blokovanie ISIC preukazov denných študentov bez prolongačnej známky 09/2016
Študenti vo všetkých troch stupňoch denného štúdia, ktorí ešte nemajú na zadnej strane svojho preukazu ISIC nalepenú prolongačnú známku 09/2016 budú od 19.10.2015 zablokovaní vo všetkých systémoch.

Prosíme všetkých študentov denného štúdia aby si vo vlastnom záujme skontrolovali svoj preukaz a v prípade, že ešte nemajú nalepenú známku, prišli si ju bezodkladne prevziať na pracovisko Tvorby kariet ÚVT, Nemcovej 3 (pre študentov FVT na pracovisko fakulty v Prešove).
publikované 1. 10. 2015 GM
10.ročník súťaže Zlatý mravec
V súťaži Zlatý mravec 2015 sa udeľujú ocenenia najlepším projektom v oblasti odpadového hospodárstva. Jednou z kategórií súťaže je i Študentský projekt (bakalárske, diplomové práce, nápadité riešenia študentov stredných a vysokých škôl tematicky súvisiace s odpadovým hospodárstvom). Termín predkladania prihlášok: do 16.októbra 2015. Na víťaza čaká finančná odmena vo výške 400 € (podporuje Volkswagen Slovakia a.s.). Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie vyplnenej prihlášky a samotnej práce. Tieto úkony môže vykonať aj školiteľ, je potrebné však uviesť kontakty na študenta. Zaslané práce posudzuje odborná komisia zostavená vyhlasovateľmi súťaže na základe dodaných podkladov (nie je potrebná prezentácia zo strany študentov). Vyhlasovanie víťazov všetkých kategórií súťaže Zlatý mrave 2015 sa uskutoční 12.11.2015 v rámci 11.medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva 2015 v kongresovom centre Technopol v Bratislave.
Dokumenty na stiahnutie:
publikované 30. 9. 2015 DO
Kvalita vzdelávania
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program, ktorého cieľom je skvalitniť vzdelávacie procesy na vysokých školách prostredníctvom nových moderných poznatkov a informácií z prostredia domácej či zahraničnej vedy.
publikované 26. 9. 2015
ATMOSFÉRA, KTORÚ SA OPLATÍ ZAŽIŤ
V atmosfére, ktorú sa oplatí zažiť, aj keď sa z oblohy spustil dážď, sa niesol tradičný, vyše dve hodiny trvajúci Salamandrový sprievod ulicami Banskej Štiavnice, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Do pohybu sa dal krátko po devätnástej hodine. V predvoji historického sprievodu kráčala spolu s ďalšími zástupcami stavovských povolaní i neprehliadnuteľná skupina košických hutníkov spolu s dychovou hudbou Kodurka a mažoretkami, oslavy prišli pozdraviť aj študenti Hutníckej fakulty a Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach. Výnimočnú procesiu historických veselých i vážnych postáv, ktorá potom nasledovala, založili dávno študenti slávnej banskej akadémie. Na jej čele kráčal pastier s pomocníkmi nesúc na rukách zlatú jaštericu. Predstavovali povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických strieborných a zlatých rúd, ktoré položili základ baníctvu a mestu. Nechýbali študenti akadémie, komorský gróf, zástupcovia rôznych konfesií, vojaci, ale ani výjavy zo svadby či pohrebu. Unikátne živé divadlo...
publikované 18. 9. 2015
Bulletin SAIA
Vyšlo nové číslo Bulletinu SAIA 9/2015, informačného mesačníka o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy. Témou čísla sú štipendiá na pobyty počas magisterkého/inžinierskeho štúdia.
publikované 18. 9. 2015
Hutnický seminář NTM 2015
Národní technické muzeum v Praze hodlá 3. prosince 2015 uspořádat 56. seminář z dějin hutnictví. Tématika není omezena.
Na semináři počítejte s cca 15 minutovou prezentací svého referátu. Příspěvky, které budou přínosem k výzkumu v dějinách železářství, budou v plném znění publikovány v dalším svazku hutnických Rozprav NTM.
publikované 17. 9. 2015
Zápis na telesnú výchovu - zimný semester
publikované 14. 9. 2015
Národný štipendijný program Slovenskej republiky
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2015 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2015/2016. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
publikované 10. 9. 2015
ZAPOJTE SA DO ANKETY V MAISE "HODNOTENIE LETNÉHO SEMESTRA 2014/2015"
publikované 28. 8. 2015
OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV HUTNÍCKEJ FAKULTY
V akademickom roku 2015/2016 z dôvodu akreditácie všetkých vysokých škôl na Slovensku nebude možné zapisovanie predmetov do systému MAIS. Všetky potrebné informácie sa študenti dozvedia pri zápise.
Harmonogram zápisov je zverejnený na webovej stránke fakulty.
Z tohto dôvodu požadujeme Vašu osobnú účasť na zápise.
publikované 20. 8. 2015
PRÍRUČKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV
publikované 19. 8. 2015
Informácie o štúdiu 2015 - 2016
publikované 19. 8. 2015
Veda na dosah TA3
Môžu mať kovy v budúcnosti ešte lepšie vlastnosti ako majú dnes, môžu byť ešte pevnejšie, pružnejšie alebo ľahšie? Na katedre tvárnenia kovov, Hutníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach nás chcú presvedčiť že áno.
publikované 12. 8. 2015
10. ročník detskej univerzity
Poďakovanie prorektora pre vonkajšie vzťahy a marketing Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc. za spoluprácu pri realizácii 10. ročníka detskej univerzity.
publikované 3. 8. 2015
Stretnutie prof. Ing. Karla Tomáška, CSc., bývalého dekana Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach u dekanky fakulty
Dňa 7. júla 2015 dekanka fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., prijala prof. Ing. Karla Tomáška, CSc., pri príležitosti ukončenia jeho dlhoročného pôsobenia na Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Čítaj viac
publikované 8. 7. 2015
SAIA - Štipendiá a granty 2016/2017
Na webovej stránke SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra - www.saia.sk ) bola zverejnená publikácia Štipendiá a granty 2016/2017 s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.
publikované 8. 7. 2015
Ponuka Jagelonskej univerzity v Krakowe v ramci Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships
publikované 15. 6. 2015
Hutnícka fakulta na Family Safety Day 2015
Hutnícka fakulta sa v sobotu 06. júna 2015 zúčastnila na podujatí Family Safety Day s podtitulom Kde pracuje môj otec, moja mama? v areáli spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Išlo o už štvrtý ročník podujatia, ktoré je určené len pre zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a dcérskych spoločností a ich rodiny. Hutnícka fakulta prezentovala vo svojom stánku rôzne atrakcie a laboratórne experimenty ako razenie pamätných mincí fakulty, maľovanie sadrových odliatkov, tajné písmo, výroba kovových náramkov, súťaž v pipetovaní, kyslosť/zásaditosť, experimenty s výrobou elektriny a promócie mladých hutníkov. Do stánku fakulty zavítal aj nový prezident spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso.
 
publikované 15. 6. 2015
Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE na HF
Doc. Ing. Jaroslav Legemza, PhD., uskutočnil školenie k web stránke Metalurgia železa, ocele a ferozliatin (Interaktívna medzinárodná databáza webových portálov), čo je jedným z výsledkov projektu v rámci aktivity 4.3. Networking a spolupráca pri výmene skúseností a implementácia výsledkov výskumu a vývoja projektu Balík prvkov pre skvalitnenie a inováciu vzdelávania na TUKE, kód ITMS projektu: 26110230070. Hutnícka fakulta je zapojená do riešenia projektu, ktorý Technická univerzita v Košiciach získala v rámci opatrenia: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
publikované 8. 6. 2015
200. výročie profesora Antona Leopolda Ruprechta
Profesor Anton Leopold Ruprecht bol profesorom na najstaršej montánnej vysokej škole vo svete zriadenej Rakúsko – Uhorskou cisárovnou Máriou Teréziou 16.12.1762 v Banskej Štiavnici s názvom Banská akadémia. Zastával pozíciu vedúceho prvej katedry „Katedra chémie, mineralógie a metalurgie“ zriadenej na Banskej akadémii.
publikované 5. 6. 2015
Deň fakulty
Dňa 3. 6. 2015 sa uskutočnila akcia v Herľanoch - Deň Hutníckej fakulty.
publikované 3. 6. 2015
Pracovné pozície v spoločnosti Fundería Condals
Fundería Condals, foundry leader for the automotive industry safety parts, requires for its new plant in Slovakia the following jobs with potential technical and professional development, offering stable and promising future work.
publikované 30. 5. 2015
Žiadosti o zníženie, odpustenie školného na akademický rok 2015/2016
Študenti (nie novoprijatí) v prípade záujmu o zníženie alebo odpustenie podávajte žiadosti do 30.9.2015 na študijné oddelenie.
publikované 27. 5. 2015
Organizačné pokyny pre končiacich študentov Ing. štúdia
Oznamujeme študentom – budúcim absolventom Ing. štúdia HF, že v rámci harmonogramu pre štátne skúšky platia pre nich ešte ďalšie záväzné termíny a pokyny.
publikované 19. 5. 2015