PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Názov kurzu:
Meno:
Priezvisko, Titul:
Dátum narodenia (yyyy-mm-dd) :
Adresa bydliska:
Dosiahnuté vzdelanie:
Telefon:
E-mail:
Názov firmy:
Adresa firmy
Číslo účtu:
IČO, DIČ:
IČO na DPH:

Údaje o poskytovateľovi kurzu

Názov: Technická univerzita v Košiciach
Adresa, PSČ: Letná 9/a, 042 00 Košice
Číslo účtu: 7000065658/8180 Štátna pokladnica
IČO, DIČ: 00397 610, 2020486710
IČO pre DPH: SK2020486710
FAX: 055/6022108,633-2748
TEL: 055/6022125, 0907395200
E-MAIL: valeria.geffertova@tuke.sk
Kontakt a adresa: MVDr. Valéria Geffertová, Rektorát TU, VČaZS, Letná 9, 040 01 Košice
Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:: V súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov vlastnoručným podpisom dávam súhlas, aby ICV Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) spracúval moje osobné údaje (uvedené v tejto prihláške). Súhlas udeľujem na dobu trvania právneho vzťahu k TUKE, t.j. na dobu trvania vzdelávacieho programu alebo kurzu.
Dátum:
Všetky údaje sú povinné