Aktívne predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti uchádzačov
o zamestnanie po výkone trestu


Názov operačného programu:

SOP ľudské zdroje.


Názov priority :
Rozvoj aktívnej politiky trhu práce

Názov opatrenia :
Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich moľnosti na trhu práce.

Dĺžka trvania projektu:
01.09.2006 - 31.12.2007 (projekt predĺžený do 30.6.2008)

Cieľové skupiny:
Všetky kategórie uchádzačov o zamestnanie - dlhodobo nezamestnaní po ukončení výkonu trestu v UVVaVT s akcentom na rómsku populáciu.

Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie po výkone trestu prostredníctvom realizácie komplexného programu prípravy pre trh práce v súlade so súčasnými požiadavkami zamestnávateľov, ktorý zabezpečí vyššiu mieru rovnosti postavenia týchto ľudí na trhu práce a uľahčí ich integráciu a reintegráciu na trhu práce.Špecifické ciele:

1. Identifikácia cieľovej skupiny odsúdených v nápravno-výchovných ústavoch s nedostatočnou úrovňou remeselných zručností, sociálnych kompetencií, komunikatívnosti, komunikácie, ekonomicko-právneho a občianskeho spolužitia.

2.1 Zvýšenie úrovne remeselných zručností a znalostí dlhodobo nezamestnaných osôb vo výkone trestu v oblastiach - murár-obkladač, maliar- natierač, vodár - kúrenár, zvárač, šič obuvi.

2.2 Rozvoj komunikačných schopností osôb vo výkone trestu súvisiacich s hľadaním zamestnania.

2.3 Rozvoj osobnostných a sociálno - psychologických atribútov osôb vo výkone trestu súvisiacich s integráciou a reintegráciou na trhu práce.

2.4 Rozvoj ekonomicko - právneho a občianskeho vedomia.

3. Overenie si nadobudnutých znalostí a zručností, upevnenie pracovných návykov v inkubátore I. stupňa, ktorý bude vytvorený v UVVaVT.

4. Uplatnenie nadobudnutých znalostí a zručností a pracovných návykov v inkubátore II. stupňa, ktorý bude vytvorený v miestach trvalého bydliska osôb prepustených z výkonu trestu v spolupráci s Úradmi práce, rodiny a sociálnych vecí a orgánmi miestnej samosprávy.

5. Všetky získané skúsenosti a poznatky s aplikáciou realizovaného programu "Aktívne predchádzanie dlhodobej nezamestnanosti uchádzačov o zamestnanie po výkone trestu" budú využité k vypracovaniu konečnej verzie tohto programu, ktorá bude ponúknutá k širokej aplikácii v práci s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi vo a po výkone trestu .


Aktivity projektu:

Aktivita 1:
Výber a diagnostika cieľovej skupiny.

  • v rámci aktivity sa vypracuje manuál výberu, posudzovanie a diagnostiky účastníkov komplexného programu, ktorý bude obsahovať psychologické a sociálne východiská a predpoklady, metódy a metodiky posúdenia adaptability a rozvoja pracovnej sily pre potreby prípravy ľudí počas a po výkone trestu pre zaraďovanie do pracovného procesu a resocializáciu,

Aktivita 2:
Príprava a realizácia programu prípravy cieľovej skupiny pre pôsobenie na trhu práce.

  • vypracovanie manuálov programov zvýšenia úrovne remeselných zručností, pre rozvoj komunikačných schopností, vypracovanie manuálu programu rozvoja osobnostných a sociálno-psychologických atribútov, manuálu pre rozvoj ekonomicko-právneho a občianskeho vedomia,
  • profesné kurzy.

Aktivita 3:
Vytvorenie Inkubátora I. stupňa

  • Ide o overovanie si a implementáciu výsledkov aktivity č. 2 na pracovnom mieste v UVVaVT.

Aktivita 4:
Vytvorenie inkubátora II. stupňa.

  • Počas tejto aktivity cieľová skupina bude samostatne, pod odborným vedením pracovať a získavať remeselné zručnosti a pracovné návyky v UVVaVT prostredníctvom vykonávania konkrétnej pracovnej činnosti v profesnej oblasti, pre ktorú bol realizovaný kurz v rámci aktivity č. 2.


Fotogaléria