"DIGITAL SUPPORT INFORMATIZÁCIE SPRÁVNYCH ČINNOSTÍ"

Popis projektu
Implementačný plán projektu
Časový harmonogram
Vstupy a výstupy
Kontakt
Šablóny

Názov projektu:

Digital support Informatizácie správnych činností

Termín realizácie:

1. apríl 2005 - 31. december 2005

Miesto realizácie/lokalita:

Košický kraj ( mesto Košice – Technická univerzita – fakulta BERG)

Financovanie:

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Ciele projektu:

Ciele projektu vychádzajú z dokumentov „Stratégie informatizácie spoločnosti“ a „ Akčného plánu“, ktoré boli schválené vládou SR. Predkladaný projekt je zameraný v zmysle výnosu MDPT SR č. 2424/M-2004 na podprogram 02. tvorba a šírenie digitálneho obsahu. Tento projekt umožní dosiahnuť nasledovné čiastkové ciele :

  • vytvoriť multimediálny obsah a nástroje pre eLearning – audio, video,
  • overiť v praxi už existujúce softvérové riešenie a jeho doladenie podľa výsledkov predkladaného projektu,
  • vytvorenie metodiky eLearningu a materiálov na podporu dištančného vzdelávania formou eLearningu (učenie, tréning, overovanie, hodnotenie,...)
  • vytvorenie metodiky dištančného vzdelávania a materiálov na podporu dištančného vzdelávania klasickou formou (učenie, tréning, overovanie, hodnotenie,...).

Cieľové skupiny (komu je projekt určený):

Navrhovaný projekt je určený pre externých študentov bakalárskeho štúdia odboru „Informatizácia firemných a verejnosprávnych činností“. Títo externí študenti sú zamestnaní vo verejnej, štátnej správe a v komerčných firmách. Veková kategória je v rozmedzí 25 – 45 rokov, v ktorej prevládajú ženy. Po ukončení projektu využívanie výsledkov bude aj nadalej pokračovať.


Súčasný stav:

Obsah, dosah a spôsoby eLearningu a dištančného vzdelávania sú dostatočne známe pedagogickým pracovníkom na TU v Košiciach. Doterajšie snahy a pokusy o vypracovanie a vyskúšanie komplexného systému, ktorý je obsahom predkladaného projektu boli bezúspešné. Za najdôležitejšie faktory neúspechu možno považovať absenciu špecializovanej audio - video techniky, finančné prostriedky na vypracovanie eLearningových učebných materiálov (finančných zdrojov je nedostatok aj pre klasické dočasné učebnice- skriptá), budúcnosť – informatizácia spoločnosti akútne vyžaduje riešiť súčasný stav, k čomu predkladaný projekt napomôže.

Valid HTML 4.0 – Valid CSS2
Valid HTML 4.0! Valid CSS2!

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie zdrojov, ikon, šablón, obrázkov len so súhlasom autora.