Inštitút celoživotného vzdelávania
EQUAL - Európsky sociálny fond
EQUAL

Charakteristika EQUAL

Nadnárodné partnerstvo

Spoločný cieľ a výsledky

Stretnutia

Kontakt

SPOLOČENSTVO EQUAL

Na jar 2004 sa nové členské štáty EÚ a medzi nimi aj Slovenská republika pridali k Iniciatíve Spoločenstva EQUAL.

Vzhľadom na nadnárodný rozmer, ktorý je jedným z výhod tohto nástroja, EQUAL zlepší úzku výmenu na všetkých úrovniach, medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi správami, zlepšiac tým integračný proces budúcich členských štátov.

Ako ukázali skúsenosti dovtedajších členských štátov EÚ, ustanovenie primeraných mechanizmov a štruktúr je základným faktorom úspešnej realizácie a riadenia Iniciatívy spoločenstva (CI) – ako aj každého programu financovaného EÚ. Len ťažko sa dá doceniť energia a čas potrebný na založenie týchto štruktúr a na rozvoj potrebných administratívnych kapacít. Tento materiál má za cieľ informovať o o základných cieľoch a význame ESF – Európske sociálneho fondu a Spoločenstva EQUAL.

EQUAL sa financuje z Európskeho sociálneho fondu („ESF“), čo je jeden zo Štrukturálnych fondov EÚ. ESF je hlavným finančným nástrojom, ktorým Európska únia realizuje svoje strategické ciele v oblasti politiky zamestnanosti. Konkrétne aktivity spolufinancované z ESF sa zameriavajú na zlepšenie odbornej kvalifikovanosti, na budovanie systémov vzdelávania a rast pracovného potenciálu občanov Spoločenstva. Tento fond bol založený Zmluvou z Ríma 25. 3. 1957 a je najstarším štrukturálnym fondom EÚ.

Pomoc Z ESF je nasmerovaná na:

  • zaradenie nezamestnaných a znevýhodnených sociálnych skupín do pracovného života,
  • boj proti dlhodobej nezamestnanosti,
  • uľahčenie integrácie mladých ľudí do pracovného procesu,
  • adaptáciu pracujúcich na procesy modernizácie v priemysle,
  • vyrovnanie príležitostí pre ženy a mužov,
  • integráciu postihnutých osôb do pracovného života.

ZÁMERY EQUAL

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL je zameraná na riešenie všetkých príčin diskriminácie a nerovnosti na trhu práce a s tým spojenú sociálnu exklúziu (vylúčenie). Iniciatíva má úmysel doplniť vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ zameriavajúc sa na:

  • rozvoj a testovanie inovatívnych prístupov na trhu práce a politík sociálnej inklúzie,
  • výmenu skúseností medzi partnermi z rôznych krajín.

ZÁSADY EQUAL

Šesť všeobecných zásad, podľa ktorých sa riadi program EQUAL:


Tematický prístup

V súčasnosti je v EQUAL zahrnutých deväť tém. Keďže sa podrobne vysvetľujú v časti „Všeobecné informácie“ aj v kapitole / časti 3 publikácie „Sprievodca nadnárodnosťou“, nebudeme ich tu vysvetľovať. Osem z týchto tém je odvodených z EES a deviata, týkajúca sa ž iadateľov o azyl je zahrnutá navyše. Každá krajina si vyberá priority svojho programu z týchto tém. Development Partnership (Rozvojové partnerstvo) si musí vybrať jednu z týchto tém ako svoje zameranie.


Inovácia

Každé partnerstvo rozvoja musí prispieť k inovácii politík alebo ich vykonávaniu. Inovácia sa môže urobiť rôznymi spôsobmi a môže zahŕňať: politické ciele, nástroje a metódy, vykonanie a inštitucionálnu štruktúru.


Partnerstvo

EQUAL sa uskutočňuje pomocou Rozvojových partnerstiev (DP). Tieto partnerstvá spájajú rôzne organizácie, aby spolu navrhli a uskutočnili koherentnú stratégiu na riešenie osobitnej príčiny diskriminácie, resp. nerovnosti na trhu práce. Partnerstvo by pre navrhnuté aktivity malo zahŕňať všetky príslušné organizácie. Partnerstvá môžu fungovať v určitej zemepisnej oblasti alebo v určitom sektore.


Splnomocnenie

Každý partner by sa mal aktívne zúčastňovať na DP a musí sa dokázať plne zúčastňovať rozhodovania. Aj všetci ľudia alebo skupiny, ktoré sú cieľovými skupinami práce DP, by sa mali zúčastňovať návrhu, vývoja, uskutočňovania a hodnotenia aktivít poskytovaných DP.


Mainstreaming (integrácia určitých zásad do všetkých príslušných politík a praxe - pozn. prekl.)

Výsledky a skúsenosti DP sa musia usporiadať a analyzovať tak, aby sa poznatky mohli integrovať do súčasných politík a praxe.


Nadnárodnosť

Očakáva sa, že DP z rôznych krajín budú pracovať spolu na príprave spoločných aktivít, výmeny informácií a skúseností a na zdieľaní dobrej praxe pomocou EQUAL.

TU v Košiciach
TU v Košiciach
© ICV, 2006-2008
Inštitút celoživotného vzdelávania, Boženy Němcovej 32, 043 84 Košice, Slovenská republika
Valid HTML 4.0 – Valid CSS2
Valid HTML 4.0!