"TEZEK - TECHNOLÓGIE ZNALOSTNEJ EKONOMIKY"

Popis projektu
Implementačný plán projektu
Časový harmonogram
Vstupy a výstupy
Kontakt
Oznamy
Výsledky projektu

Názov projektu:

TEZEK - Technológie znalostnej ekonomiky

Termín realizácie:

1. apríl 2005 - 31. december 2005

Miesto realizácie/lokalita:

Prešovský kraj (Prešov, Poprad), Košický kraj (Košice)

Financovanie:

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vytvárať „informačnú spoločnosť“, v ktorej majú informácie prioritný význam. Do bežného života občanov sú implementované nové informačné a komunikačné technológie (IKT). Tieto technológie umožňujú rýchlu tvorbu a prenos informácií do technologických a sociálnych procesov. Naplnením tohoto cieľa vzniká potenciál pre ekonomický rast, zvyšovanie produktivity práce a zamestnateľnosti. Predkladaný projekt je zameraný v zmysle výnosu MDPT SR č.2424/M-2004 na podprogram 01. vzdelávacie aktivity v oblasti IKT - rozvoj už získaných počítačových zručností vo vybranej oblasti ( e-biznisu) u špecifickej skupiny obyvateľstva (ženy). Tento projekt umožní dosiahnuť nasledovné čiastkové ciele :

  • zvýšenie kvality života väčším výberom služieb a zábavy,
  • podporu vzdelávania a priebežného vzdelávania počas aktívnej kariéry, podporu profesnej flexibilility spoločnosti,
  • nové možnosti pre uplatnenie tvorivých schopností ľudí,
  • zvýšenie schopnosti spoločnosti reagovať na zmeny v štruktúre ponuky a dopytu na kvalifikáciu pracovnej sily,
  • nové možnosti uplatnenia kultúrnych tradícií a identity regiónu, odstránenie jeho odľahlosti a periférnosti,
  • prístup k novým službám poskytovaných v rámci telekomunikácií.

Cieľové skupiny (komu je projekt určený):

Cieľovou skupinou sú ženy v ekonomickom aktívnom období, ktoré už majú základné počítačové zručnosti, teda ovládajú operačný systém (Windows..), textový a grafický editor (Word, Excel..).


Súčasný stav:

Zamestnateľnosť v tradičných odvetviach – priemysel, poľnohospodárstvo trvalo klesá, čoho je vážnym dôsledkom zaostávanie východoslovenského regiónu a nerovnomerného rozvoja jeho ekonomickej základne. Jedna z ciest riešenia je tejto situácie je presun zamestnateľnosti do oblasti služieb a práce s informáciami, teda k prechodu na informačnú spoločnosť. Takáto reštrukturalizácia nemá vytvorené základné podmienky – dostatočný prístup a znalosti moderných informačných a komunikačných technológií. Výrazne sa to prejavuje u špecifickej skupiny obyvateľstva – žien.

Valid HTML 4.0 – Valid CSS2
Valid HTML 4.0! Valid CSS2!

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie zdrojov, ikon, šablón, obrázkov len so súhlasom autora.