ICV poskytuje služby:

Prenájom didaktickej a výpočtovej techniky:

 • v prípade záujmu o prenájom, prosím kontaktovat pracovníčku ICV (erika.glovova@tuke.sk)

Vzdelávanie a výcvik v oblastiach:

 • prierezové vzdelávanie v oblasti manažmentu a podnikania,
 • vzdelávacie programy pre štátnu a verejnú správu,
 • vzdelávacie programy pripravované podľa požiadaviek trhu práce resp. zákazníckych organizácií,
 • komplexné programy pre podporu rozvoja ľudských zdrojov vytvárané podľa požiadaviek zákazníka s orientáciou na: získanie nových kvalifikácii, rekvalifikáciu, inovácie znalostí a zručností, rozšírenie znalosti resp. atestáciu znalosti a zručností a pod.,
 • krátkodobé kurzy a programy podľa aktuálnej ponuky vytváranej v zmysle požiadaviek a záujmu verejnosti a trhu práce.

Poradenstvo a rozvojové projekty v oblasti :

 • rozvoja ľudských zdrojov vo väzbe na strategické ciele organizácie,
 • koncepcie odbornej a praktickej prípravy pracovníkov, vzdelávacie a pracovné štandardy,
 • personálnej práce v malých a stredných podnikoch,
 • rozvoji kariéry, zabezpečenie nových pracovných miest a adekvátny vývoj kvalifikácií,
 • príprava a realizácia národných a medzinárodných projektov zameraných na rozvoj všetkých druhov a foriem celoživotného vzdelávania,
 • informačné a metodické poradenstvo pre tvorbu a implementáciu projektov v oblasti vzdelávania,
 • organizovanie odborných a vzdelávacích podujatí (konferencie, semináre a "workshopy") zameraných na rozvoj ľudských zdrojov a nových foriem resp. technológií vzdelávania.

Sekcia štandardných a zákazníckych programov
Naše priestory (interiér)