WEB - TECHNOLÓGIE PRE PODNIKATEĽOV - ELEKTRONICKÁ KOMERCIA

Grantová schéma rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom poradenstva a vzdelávania na regionálnej úrovni:

Phare - SK 0009.03

http://www.nup.sk/grantrlz/grantrlz_old/index.html

Cieľ grantovej schémy

Posilniť ekonomickú a sociálnu súdržnosť v regiónoch Slovensko - východ prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov a budovania kapacity na implementáciu regionálnej politiky zamestnanosti

Posilniť zamestnateľnosť evidovaných nezamestnaných mladých ľudí a znevýhodnených skupín a umoľniť prístup k zamestnaniu prostredníctvom aktívnych opatrení prispievajúcich k sociálnemu začleneniu, predovąetkým prostredníctvom poradenstva a vzdelávania.

Priority grantovej schémy

1. Preventívne a aktivizačné prístupy zamerané na ąpecifické potreby nezamestnaných pri predchádzaní dlhodobej nezamestnanosti

2. Posilnenie zamestnateľnosti prostredníctvom programov rozvoja zručností, vzdelávania, ąkolenia a rekvalifikácie na zníľenie dlhodobej

Identifikácia projektu ICV TU Košice

Partner 1: NÚP- Okresný úrad práce, Košice I., Zádielska 2
Partner 2 NÚP- Okresný úrad práce, Michalovce, Saleziánov 1
Partner 3: NÚP- Okresný úrad práce, Trebišov, Záborského 8
Partner 4 a príp. další: NÚP- Okresný úrad práce, Košice II., Gudernova 3

Celkový ciel

Celkovým cielom projektu bolo znížit mieru nezamestnanosti mladých ludí so stredoškolským vzdelaním

Úcel (špecifický ciel) projektu

Vyškolit úcastníkov kurzu tak, aby boli spôsobilí zapojit sa do pracovnej cinnosti ako tvorcovia a správcovia web - stránok, predovšetkým v malých a stredných podnikoch.

Cielové skupiny projektu
Mladí nezamestnaní s ukonceným stredoškolským vzdelaním, respektíve vysokoškolským vzdelaním

Dôvody pre realizáciu projektu

Válnym dôsledkom zaostávania a nerovnomerného rozvoja ekonomickej základne regiónu, ako z dlhodobého pohladu, tak aj v dôsledku reštrukturalizacných a transformacných zmien, je vysoká nezamestnanost v regióne východného Slovenska a nedostatocná tvorba nových pracovných miest pre mladých absolventov vysokých škôl. Vznikol nesúlad medzi kvalifikacnou štruktúrou nezamestnaných a poliadavkami na trhu práce, ktorý je determinovaný štruktúrou hospodárstva, neukonceným transformacným procesom, zlou ekonomickou situáciou podnikov, nevhodnou infraštruktúrou, mobilitou pracovných síl vzhladom na náklady na dochádzku. Miera nezamestnanosti mala do leta 2003 trvalo rastúci trend a ešte aj dnes patrí medzi najvyššie pri porovnávaní regiónov SR.
Zvyšovanie kvalifikácie a osvojovania si zrucností prostredníctvom vzdelávania v oblasti komercného vyulívania informacných technológií pre malé a stredné podnikanie je jednou z ciest, ktorá integrálne rieši problém nezamestnanosti v Košickom regióne a plne vyhovuje cielom a potrebám grantovej schémy.

Vplyv na cielové skupiny

Projekt podporil rast inovacného a tvorivého potenciálu nezamestnaných vo vidieckych okresoch ako aj nových absolventov stredných škôl. Získané vedomostí a zrucností na vidieku i v samotných Košiciach posilnili ich poulitelnost najmä v súvislosti s potrebou širšie vyulívat informacné technológie v podnikatelskej praxi. Absolventi vzdelávacích aktivít prezentovali svojím záverecnými projektmi schopnost aktívne prispiet k úspešnej realizácii podnikatelských aktivít v regióne. Môlu byt pre firmy v regióne kvalifikovanými pomocníkmi pri uplatnovaní nových podnikatelských postupov. Získané vedomosti a zrucnosti im tiel pomôlu pri získavaní zamestnania v oblasti verejnej správy. Projekt zlepšil odborné schopnosti cielovej skupiny v oblasti vyulívania informacných technológií.

Základné problémové okruhy pre samostatné štúdium a využitie elektronických nástrojov

Základy Web-technológií pre podnikanie

1. Základné pojmy - adresácia, sluľby (ftp)
2. Základy HTML - texty, zoznamy, tabuľky, obrázky
3. HTML - odkazy, rámce, formulár
4. Skriptovací jazyk PHP - úvod
5. Skriptovací jazyk PHP - spracovanie formulára
6. Základné pojmy - databáza, tabuľka, prehľad SQL
7. Práca s databázou cez klienta
8. Práca s databázou cez PHP
9. Vytvorenie databázy, tabuľky, väzby, formulár na pridanie záznamu
10. Formulár na výber z tabuľky, opravu a zruąenie záznamu
11. Konštrukcia web-stránky
12. Princípy XML
13. Štýly v XML (kaskádové, XSL)
14. Vybrané aplikácie s podporou XML
15. XHTML a XML
16. Stránka v XHTML s CSS a jej ekvivalent v XML
17. Pojem a charakteristiky WS (Web services)
18. Prvky bezpečnosti www (el. podpis)
19. Prvky bezpečnosti WS

Príprava ľudských zdrojov pre elektronický obchod

1. Informačná gramotnosť
2. Vzťah používatelia - konzumenti
3. Profesionálny používateľ, jeho postavenie, etika, práva a povinnosti
4. Systémy, formy a prostriedky vzdelávania a prípravy pouľívateľov

Elektronický obchod - metóda moderného podnikania

1. Charakteristika elektronického obchodu
2. Modely elektronického obchodu
3. Internetový marketing
4. Zabezpečenie kooperačných vzťahov
5. Elektronické aukcie
6. Platobné nástroje elektronického obchodu

Informačná bezpečnosť v prostredí elektronického obchodu

1. Princípy a koncepcie informačnej bezpečnosti
2. Ochrana osobných, autorských a komerčných práv
3. Spoločenské a právne pozadie informačnej bezpečnosti
4. Systémy bezpečnosti, technické a programové prostriedky
5. Metódy, spôsoby, prostriedky a dôsledky informačného ohrozenia
6. Riziká informačnej bezpečnosti
7. Audit informačnej bezpečnosti

Náplň praktických cvičení
riešenie príkladov pod vedením učiteľa + problémy zo samoštúdia