browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Niečo o nás

logo1

História klubu karate AKADEMIK Technická univerzita Košice sa začala písať už v roku 1975,
keď na zakladajúcej členskej schôdzi oddielu karate do pri TJ Slávia VŠT Košice ako pôvodného klubu
karate za účasti 167 nových členov a vedenia TJ sa prvými právoplatne zvolenými funckionármi
sa stali: p. Fábry a p. Popovič – tréneri, p. Mázik – predseda, p. Kretovič – tajomník.
Už v nasledujúcom roku sa tento oddiel zúčastnil prvých Majstrovstiev vsl. kraja a vybojoval si postup na Majstrovstvá Slovenska.
V roku 1977 sa trénerskej funkcie po odchode p. Fábryho ujal p. Kretovič a pod jeho vedením oddiel nastúpil neľahkú cestu rôznymi krajskými a celoslovenskými súťažami. Medzi úspechy v tedajšom období patrí aj postup do 1. Ligy v roku 1988 ako aj fakt, že tréner TJ Slávia VŠT Košice p. František Kretovič ako prvý cvičenec získal majstrovský stupeň – 1. DAN na východe Slovenska.
Roky 1990-91 boli rokmi stagnácie a odlivu mnohých pretekárov do iných klubov. Situáciu zachránil p. Vladimír Šolc, ktorý sa podujal viesť tréningy Slávie. Vzhľadom na nedostatok cvičencov dochádza k fúzii dvoch klubov: TJ Slávie TU Košice – pod vedením p. Šolca a TJ Rudný projekt Košice pod vedením Ing. Poláčeka, pod spoločnú hlavičku TJ Slávia TU Košice. Takto novovytvorený oddiel vstupuje opäť do aktívneho diania, stáva sa členov VÚKABU ako aj SZKaIBU. Zároveň naväzuje na bývalé úspechy a znova sa zaraďuje medzi popredné oddiely na Slovensku. V roku 1992 dokonca usporiadáva súťaž pre vlastných cvičencov ” O POHÁR TU” a túto tradíciu pestuje až doteraz. Roky 1992 – 1996 sa niesli v znamení vzostupu o čom svedčia aj vynikajúce výsledky pretekárov nielen na domácich ale aj zahraničných súťažiach.
V roku 1997 náš klub zakladá školské športové stredisko karate pri ZŠ Bruselská pod vedením trénera Ing. Imricha Bácskaia a týmto potvrdzuje nové smerovanie oddielu, ktorý sa až doposiaľ venoval hlavne vysokoškolskej mládeži. Tento smer spečatilo aj otvorenie športovej triedy karate – ako jedinej svojho druhu na Slovensku v šk. roku 2000 / 2001, pod vedením trénerky a zároveň tr. učiteľky p. Miroslavy Bácskaiovej na ZŠ Juhoslovanská, Košice. Prvé výsledky namáhavej práce so školopovinnou mládežou sa prejavili už po dvoch rokoch ziskom medailových umiestnení na majstrovstvách kraja ako aj prvými medailami na majstrovstvách Slovenska v roku 2002 – ale už pod novým názvom “AKADEMIK TU KOŠICE”, keď z dôvodu zániku vysokoškolskej TJ Slávie TU Košice dochádza 1.2.2000 k prestupu oddielu do tohto vysokoškolského klubu.Pod novou hlavičkou rozširuje náš klub svoju prácu aj s vysokoškolákmi, keď v šk. roku 2001 / 2002 otvára voliteľný predmet KARATE v rámci telesnej výchovy vysokoškolských študentov.