Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako chytrosť potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez týchto vlastností zvlčíme (život bude plný násilia a stratíme ho).

O oddelení

Katedra spoločenských vied je súčasťou vzdelávacieho systému na Technickej univerzite ako pedagogicko-vedecké pracovisko so špecifickou štruktúrou a celouniverzitným zameraním na pedagogickú činnosť, vedeckovýskumnú činnosť a poradenskú činnosť. KSV je pracoviskom fakulty pre komplexnú výučbu všeobecných a aplikačných predmetov.

Výučba základných disciplín sa realizuje na všetkých fakultách. Prebieha v dvoch etapách:

Prvá etapa je zameraná na štúdium základných disciplín: Filozofia, Politológia, Sociológia, Psychológia, Etika, Estetika na v prvom (bakalárskom) stupni.

Druhá etapa je zameraná na štúdium aplikovaných špecializovaných disciplín v druhom (inžinierskom) stupni vysokoškolského vzdelávania v rámci povinne voliteľných predmetov: Vybrané problémy dejín filozofie, Súčasné trendy moderných spoločností, Sociológia podniku, Manažérska psychológia, Podnikateľská etika, Tímová práca, Vedenie ľudí, Aplikovaná etika a estetika v technologickom veku, Kariérne poradenstvo, Efektívna sociálna komunikácia, Etika, imidž, biznis a protokol.

Jedným z novokoncipovaných predmetov je predmet Úvod do vysokoškolského štúdia, ktorého cieľom je oboznámiť študentov prvých ročníkov na všetkých fakultách na odlišnosti vysokoškolského štúdia v porovnaní so stredoškolským (riešenie študijných problémov, kreditný systém, povinnosti a práva študentov atď.).
Cieľom vzdelávacích aktivít je podať komplexný prehľad širokospektrálnej odbornej problematiky – teoretických a praktických informácií z predkladaných disciplín. Spoločným úsilím pedagógov katedry spoločenských vied je zlepšiť pripravenosť absolventov na jednotlivých fakultách pre praktický život, aby jednotlivé predmety z hľadiska perspektív dopomohli získať vysokoškolákom kompetencie (komunikačné, prezentačné, kultúrne, občianske a pod.) v intenciách odporúčaní EÚ rozvíjajúce ich ľudský potenciál, ktorými sa lepšie uplatnia v reálnom trhu práce. Rozvíjanie spoločensko-vedných disciplín ako aplikovaných vied na konkrétne podmienky technického štúdia, napomáhajú prekonávať určité obmedzenia z ich čisto akademického (filozofického) statusu a umožňujú zvýšiť ich reálnu pôsobnosť na ľudské vedomie a činy, prispieť k riešeniu dilem a konfliktov postmodernej doby, vzťahu mladého človeka k svetu, prírode, umeniu, mravnosti a k hodnotám životného štýlu v technologicky zmenenom veku. Takto nadobudnutý potenciál je spoľahlivou oporou, užitočným sprievodcom a nevyhnutným predpokladom rozvoja kultivovanej osobnosti absolventa, vďaka ktorému bude schopný úspešne pôsobiť na európskom trhu práce a konkurovať absolventom vysokých škôl z vyspelých krajín.
Súčasným trendom je snaha dať výučbe spoločensko-vedných predmetov na vysokých školách technického smeru novú orientáciu, ktorá by sa tak prejavila v inovácii, modernizácii, aktualizácii obsahu, metód, foriem, prostriedkov výučby a zabezpečení nadväznosti a gradácii výučby horizontálne i vertikálne i v rámci interdisciplinárnych vzťahov. Výsledkom týchto snáh je bohatá publikačná a vedecko-výskumná činnosť pedagógov katedry doma i v zahraničí. Tí si plne si uvedomujú svoj status, vzdelávať a vychovávať – humanizovať v technickom prostredí.

História

Katedra spoločenských vied zabezpečuje a koordinuje výučbu spoločensko-vedných predmetov, ktoré tvoria podstatnú časť súčasného systému vzdelávania, t.j. soft skills. Soft skills sú pre vysokoškoláka potrebné v každom období jeho života štúdia a práce. Retrospektívny pohľad na vývoj Katedry spoločenských vied TU v Košiciach pomáha pochopiť meniace sa trendy a potrebu mäkkých zručností pre študenta.
Spoločensko-ekonomické a politické zmeny po roku 1989 vyvolali potrebu zamyslieť sa nad smerovaním výučby spoločensko-vedných disciplín na vysokých školách technického zamerania. Aj na Technickej univerzite v Košiciach na základe požiadaviek vedenia TU a jednotlivých fakúlt bola snaha vybudovať pracovisko humanitno-spoločenských vied.

1. júla 1990 na základe výberového konania bola zriadená Katedra spoločenských vied na Fakulte elektrotechniky a informatiky TU - FEI (pôvodne Elektrotechnická fakulta) s počtom 18 učiteľov, s odbornou kvalifikáciou – filozofia, psychológia, sociológia a história. Vedením katedry bola poverená doc. PhDr. Eva Kačmáriková, CSc.
Od svojho začiatku prešla katedra viacerými organizačnými zmenami, až sa vyprofilovala na katedru s celoškolskou pôsobnosťou so zameraním humanizovať technické vzdelávanie a obohatiť študentov o také informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v technickom poznaní, ale sú však nevyhnutné pre efektívnu a praktickú činnosť budúceho inžiniera. Prvou úlohou, ktorú pri svojom vzniku katedra riešila, bolo vytvoriť zameranie katedry, jej koncepciu a obsahovú štruktúru výučby. Spočiatku štruktúra výučby bola v rozsahu, ktorý si určili jednotlivé fakulty vo svojich študijných programoch. Postupne, na základe získavaných skúseností z výučby a spätných väzieb od študentov došlo k modifikácii a inovácii obsahovej náplne jednotlivých spoločensko-vedných disciplín a katedra dostala možnosť stále aktívnejšie vstupovať do tvorby študijných programov jednotlivých fakúlt, najmä pri určovaní rozsahu, obsahu a štruktúry jednotlivých disciplín.
V apríli 1993 došlo na TU k organizačným zmenám, dôsledkom čoho bola zrušená KSV na FEI.. Bolo vypísané výberové konanie na zriadenie novej katedry.
1. júla 1993 bola zriadená Katedra humanitných vied TU pozostávajúca z dvoch sekcií – sekcie jazykov a sekcie spoločenských vied, s počtom 12 učiteľov (z toho 3 docenti, 4 s vedeckou hodnosťou, vo vedeckej príprave 3 učitelia).
Od 15. októbra 1993 do 30. júna 1996 bola katedra organizačne začlenená na Ekonomickú fakultu TU v Košiciach.
Od 1. júla 1996 do 31. decembra 2001 bola katedra organizačne pričlenená ku Rektorátu TU v Košiciach. Katedra zároveň zosúladila svoj názov s názvom spojených dvoch katedier na Katedru jazykov a spoločenských vied.
Významným medzníkom v histórii katedry bol začiatok roka 2002. Po rozdelení oboch sekcií Katedry jazykov a spoločenských vied na dve samostatné katedry, vzniklo pracovisko pod názvom Katedra spoločenských vied.
1. januára 2002 bola organizačne pričlenená k Rektorátu TU. Tým sa zavŕšila dôležitá etapa existencie katedry.

Svojou dlhoročnou pedagogickou, vedeckovýskumnou prácou a publikačnou činnosťou prispeli k zviditeľneniu katedry učitelia, ktorí odišli z katedry v priebehu predchádzajúcich rokov (doc. PhDr. Eva Kačmáriková, CSc., dlhoročná vedúca katedry, PhDr. Mária Agafonová, CSc., PhDr. Mária Pešeková, PhDr. Tichomír Kotek), ale aj ďalší učitelia katedry, ktorí na nej v minulosti pôsobili (PhDr. Valentína Antalíková, PhDr. Rudolf Belinský, PhDr. Renáta Fořtová, CSc., PhDr. Milena Juhásová, PhDr. Ľubomír Kudrík, PhDr. Anna Peťková, PhDr. Ján Perduk, PhDr. Tatiana Soroková, PhD., doc. PhDr. Jozef Suláček, CSc., PhDr. Štefan Surmánek, CSc., PhDr. Alena Zeľová, CSc., PhDr. Elena Vavrinčíková).

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA

Činnosť poradne je v súčinnosti s ponukou psychologických služieb v rámci ŠIPC. Psychologická poradňa poskytuje nezávislé služby študentom TU, ktorí ju navštevujú dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia. V nej môžu konzultovať a riešiť svoje osobné a pracovné problémy, konflikty v škole, aj súkromí, alebo riešiť akútne krízové situácie.  • - pomôže tým, ktorí hľadajú odbornú psychologickú pomoc v oblasti osobných, študijných, alebo pracovných problémov. Týka sa to aj zvládania študijných povinností na VŠ (tréma, strach zo skúšok, zvýšené napätie, odkladanie povinností – prokrastinácia, selfmanažment

  • - pomôže odhaľovať možnosti osobnostného rozvoja, sebapoznávania, hľadania silných stránok osobnosti, riešiť problematiku medziľudských vzťahov (problémy v škole so spolužiakmi, na internáte, problémy vo vzťahu s rodičmi, partnermi, zamestnávateľmi)

  • - pomôže riešiť otázky krízovej intervencie, alkoholových a iných závislosti, pomôže riešiť otázky sexuálneho obťažovania, šikanovania, bossingu, mobbingu

  • - poskytne psychoterapeutickú pomoc v prípade hľadania a aktivácie vlastných zdrojov

  • - poskytne koučing


Napíšte nám

S akoukoľvek otázkou alebo problémom sa na nás môžete obrátiť

Anonymita a dôvernosť informácií je zaručenáKontakt

Mgr. Alena Rusnáková, PhD.

miesto: Vysokoškolská 4, č. dv. 133
Email: alena.rusnakova@tuke.sk