AKTUALITY

Grant KEGA 049TUKE-4/2019 Foreign Students’ Education with an Emphasis on Creating Key Competences in the Context of Building a Working Career and the Inclusion into the Labor Market in Slovakia

Foreign University Students in Slovak Republic

current situation and perspectives
Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 031TUKE-4/2016

Genéza zmien profilu študenta pre globálny trh práce


Project MŠVVaŠ SR KEGA no. 031TUKE-4/2016

Genesis of a student´s profile changes for the needs of global job market


*Klikni pre viac info. / Click for more info.Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 031TUKE-4/2016

Genéza zmien profilu študenta pre globálny trh práce


Project MŠVVaŠ SR KEGA no. 031TUKE-4/2016

Genesis of a student´s profile changes for the needs of global job market


*Klikni pre viac info. / Click for more info.Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 031TUKE-4/2016

Edukácia vysokoškolákov technického zamerania pre potreby globálneho trhu práce


Project MŠVVaŠ SR KEGA no. 031TUKE-4/2016

Education of students of technical specialization for the needs of the global labor market


*Klikni pre viac info. / Click for more info.PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA

Činnosť poradne je v súčinnosti s ponukou psychologických služieb v rámci ŠIPC. Psychologická poradňa poskytuje nezávislé služby študentom TU, ktorí ju navštevujú dobrovoľne a z vlastného rozhodnutia. V nej môžu konzultovať a riešiť svoje osobné a pracovné problémy, konflikty v škole, aj súkromí, alebo riešiť akútne krízové situácie.  • - pomôže tým, ktorí hľadajú odbornú psychologickú pomoc v oblasti osobných, študijných, alebo pracovných problémov.

  • - Týka sa to aj zvládania študijných povinností na VŠ (tréma, strach zo skúšok, zvýšené napätie, odkladanie povinností – prokrastinácia, selfmanažment

  • - pomôže odhaľovať možnosti osobnostného rozvoja, sebapoznávania, hľadania silných stránok osobnosti, riešiť problematiku medziľudských vzťahov (problémy v škole so spolužiakmi, na internáte, problémy vo vzťahu s rodičmi, partnermi, zamestnávateľmi)

  • - pomôže riešiť otázky krízovej intervencie, alkoholových a iných závislosti, pomôže riešiť otázky sexuálneho obťažovania, šikanovania, bossingu, mobbingu

  • - poskytne psychoterapeutickú pomoc v prípade hľadania a aktivácie vlastných zdrojov

  • - poskytne koučing


Napíšte nám

S akoukoľvek otázkou alebo problémom sa na nás môžete obrátiť

Anonymita a dôvernosť informácií je zaručenáKontakt

Psychologička PhDr. Anna Jenčová, PhD.

miesto: Vysokoškolská 4, č. dv. 160
Email: anna.jencova@tuke.skProjekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 031TUKE-4/2016

Edukácia vysokoškolákov technického zamerania pre potreby globálneho trhu práce


Project MŠVVaŠ SR KEGA no. 031TUKE-4/2016

Education of students of technical specialization for the needs of the global labor market


*Klikni pre viac info. / Click for more info.

Vedecký recenzovaný zborník s medzinárodnou účasťou Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikateľského prostredia

- sa pripravuje pod podporou vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA č. 015TUKE-4/2013 Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov.


Scientific peer-reviewed proceedings with international participation Higher education for the needs of the current creative business environment

- prepared under the support of a scientific project MŠVVaŠ SR KEGA no. 015TUKE-4/2013 Preparation of subject Enterpreneurship competences Essentials for non-business university students.


*Klikni pre viac info. / Click for more info.Medzinárodné vedecké kolokvium Kvalifikácia pre budúcnosť
International scientific colloquium Qualification for the future

Kolokvium sa uskutočňuje pod podporou vedeckého projektu MŠVVaŠ SR KEGA č. 015TUKE-4/2013 Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov riešeného na Katedre spoločenských vied Technickej univerzity v Košiciach.

Colloquium conducted under the support of a scientific project MŠVVaŠ SR KEGA no. 015TUKE-4/2013 Preparation of subject Enterpreneurship competences Essentials for non-business university students.

*Klikni pre viac info. / Click for more info.