hrehova PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA
Císlo dverí: 136
Email: Daniela.Hrehova@tuke.sk
Telefón: +421/(55) 602 4339
Pracovné zaradenie: vedúca katedry + odborná asistentka
Odborná profilácia:
Pedagogickú, odbornú, vedeckú činnosť orientuje na problematiku aplikovanej etiky a estetiky s dôrazom na komunikáciu, rétoriku a interkultúrnu komunikáciu, sociálny rozvoj osobnosti, podnikateľskú etiku a biznis etiketu v spoločenských a ekonomických premenách. V ďalšej fáze svojej kariéry sa začala venovať etike v manažmente. Garantuje viaceré predmety zamerané na mäkké zručnosti. Na svojom konte má viacero edukačných workshopov, prednášok na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach, odborných a vedeckých publikácií, vedecko-výskumných projektov a vzdelávacích aktivít rôzneho charakteru (ako riešiteľka, lektorka a poradkyňa) zameraných na rozvíjanie soft skills (etických, sociálnych, komunikačných, prezentačných ai.) študentov, manažérov rôznych firiem, kariérnych poradcov a pedagogických pracovníkov ai. S jej menom a odbornosťou sa spája členstvo vo vedeckých radách domácich a zahraničných vedeckých časopisov a viacerých komisiách na regionálnej i štátnej úrovni.
Pôsobnosť v predmetoch:
prvý stupeň/bakalársky študijný program:
Estetika
Etika
druhý stupeň/inžiniersky študijný program:
Aplikovaná etika a estetika v technologickom veku
Podnikateľská etika
Etiketa, imidž, biznis a protokol
Tréningovo - vzdelávací kurz osobného rozvoja
Manažérstvo kvality a podnikateľská etiketa
Tímová práca
Základy podnikateľských zručností pre neekonómov