rusnakova Mgr. Alena Rusnáková, PhD.
Císlo dverí: 120
Email: alena.rusnakova@tuke.sk
Telefón: +421 55 602 4306
Pracovné zaradenie: odborná asistentka
Odborná profilácia:
Odborne sa venuje aktuálnym otázkam z oblasti sociálnej a pracovnej psychológie, psychológie kultúrnej a etnickej diverzity, psychológie hudby, komunitného umenia, sociálnej práce a rodových štúdií. Aktuálne zameriava osobitnú pozornosť na štúdium životnej situácie niektorých špecifických skupín spoločnosti (napr. sociálne vylúčené rómske komunity, ukrajinskí študenti a študentky študujúci na Slovensku) a metodológii spoločensko-vedného výskumu.
Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých vedeckých monografií, viacerých príspevkov v domácich a zahraničných recenzovaných vedeckých konferenčných a nekonferenčných zborníkoch a časopisoch a spoluautorkou niekoľkých učebných textov. Aktívne vystupuje na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách. Participovala vo viacerých výskumných projektoch národných grantových agentúr na Slovensku.
Pôsobnosť v predmetoch:
prvý stupeň/bakalársky študijný program:
Psychológia