Súčasné publikačné a vedecko-výskumné aktivity katedry sú zamerané na riešenie aktuálnych interdisciplinárnych problémov v oblasti etiky, estetiky, politológie, psychológie, filozofie, sociológie.

Cieľom týchto aktivít je
- zvyšovanie účinnosti výchovno-vzdelávacieho procesu,
- rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizáciu a skvalitnenie študijných programov na technickej univerzity vrátane podpory kariérového poradenstva,
- rozvíjanie a zlepšenie praktických zručností a teoretických vedomostí študentov v oblasti interpersonálnej, spoločenskej, jazykovej, morálnej a kultúrnej v kontexte kľúčových kompetencií, potrebných pre konkurenčný trh práce,
- rozvoj kompetencií zamestnateľnosti,
- zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií a priebežné dopĺňanie kvalifikácie učiteľov spoločensko-vedných v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti.

Výsledky publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti umožňujú zhumanizovať, zmodernizovať a skvalitniť výučbu, obohatiť materiály o originálne texty a didaktické pomôcky, zvýšiť efektivitu vzájomných väzieb medzi sférou vzdelávania, sférou práce i každodenného života, nadobudnúť nový pohľad na spôsob vysokoškolského vzdelávania, v ktorom sa spájajú odbornosť a skúsenosti pedagógov, teória a s praxou. Výsledkom ich vzájomného pôsobenia bude nielen skvalitnenie vzdelávania, ale vzdelávanie sa stane zaujímavejším, efektívnejším a adresnejším a umožní študentom cieľavedome a efektívne rozvíjať svoj ľudský potenciál, pomôže im nadobudnúť plejádu praktických zručností, získať kompetencie, ktorými sa lepšie uplatnia v reálnom trhu práce a rozšíriť im možnosti presadiť sa a uplatniť sa podľa vlastných predstáv.

Projekt KEGA č. 049TUKE-4/2019 - Edukácia zahraničných študentov s dôrazom na kreovanie kľúčových kompetencií v kontexte budovania pracovnej kariéry a inklúzie do trhu práce na Slovensku


 • Vedúca projektu PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA.
 • Spoluriešitelia: kolektív KSV, FEI TUKE, KJ TUKE, FBERG TUKE

 • Cieľovo je projekt zameraný na edukáciu študentov zo zahraničia, ktorí študujú na všetkých fakultách Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) (všetkých študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania) pre zvýšenie ich kompetentnosti a zlepšenie ich pracovného uplatnenia na trhu práce na Slovensku. Predkladaný projekt vychádza z potreby skvalitnenia a zatraktívnenia edukačného procesu zahraničných študentov s dôrazom na ich budúcu zamestnateľnosť na národnom ekonomickom trhu. Navrhovaný projekt má z pohľadu jeho realizácie inovačný charakter. Výsledkom projektu bude vypracovanie koncepcie prakticky zameraného predmetu s interdisciplinárnym presahom pod názvom Edukácia zahraničných študentov s dôrazom na kreovanie kľúčových kompetencií v kontexte budovania pracovnej kariéry a inklúzie do trhu práce na Slovensku. Príprave predmetu budú predchádzať výskumy a analýzy zamerané na mapovanie: súčasného stavu trhu práce na Slovensku z hľadiska dopytu a ponuky práce; vonkajších a vnútorných bariér pracovného zaradenia zahraničných študentov na národnom trhu a orientáciu v ňom a následne skúmanie reziliencie študentov; a postojov zahraničných študentov k Slovensku pre vyšpecifikovanie ťažiskových tém tvoriacich budúcu obsahovú náplň predmetu a zároveň pre tvorbu moderných učebných textov, zavádzanie inovatívnych a zážitkových foriem a metód výučby a inovatívnych prístupov do vysokoškolského edukačného procesu. Nový pedagogický model edukácie umožní lepší súlad medzi rozvinutými kompetenciami študentov z rôznych krajín sveta a pracovnými príležitosťami na Slovensku s cieľom zlepšiť ich pracovné vyhliadky z dlhodobého hľadiska.

  Zahraničný projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008181 v rámci operačného programu veda a výskum (OP VVV) - medzinárodný grant Informácie v demokratickej spoločnosti (život a práca v čase internetovej informačnej explózie)


  Organizovaný pod záštitou inštitúcie Katedry spoločenských vied ČVUT v Prahe a v spolupráci s E-INSITUT, Praha.
 • Koordinátor, garant za KSV TUKE, SR: PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA.,
 • Spoluriešiteľ: Mgr. Gizela Brutovská, PhD.

 • Projekt IRDS si uvědomuje, že právě informace jsou základem pro kvalitně fungující demokratickou společnost. Projekt bude realizován v souladu s Koncepcí podpory mládeže, ve které je kladen velký důraz na schopnost a zodpovědnost mladého člověka v přístupu v rozhodovacích procesech s vědomím dopadu svého rozhodnutí na sebe a na druhé, včetně zapojení do procesů spolurozhodování a spoluúčasti, podpoře rozvoje kompetencí dětí a mládeže pro bezpečné a tvořivé užívání médií.

  Projekt KEGA 031TUKE-4/2016 Edukácia vysokoškolákov technického zamerania pre potreby globálneho trhu práce


 • Vedúca projektu PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA.
 • Spoluriešitelia: kolektív KSV, KJ TUKE, FBERG TUKE

 • Cieľovo je projekt zameraný na edukáciu a prípravu študentov Technickej univerzity v Košiciach (neekonomických študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania) pre potreby praxe a súčasného kreatívneho globálneho trhu s dôrazom na podnikateľské aktivity. Výsledkom bude vypracovanie koncepcie a reálnej prípravy pre prax v rámci globálneho trhu s cieľom následnej implementácie do študijných plánov TUKE. Zámerom projektu bude vytvorenie celouniverzitného multidisciplinárneho prakticky zameraného predmetu Formovanie kompetencií pre potreby globálneho trhu práce s dôrazom na podnikateľské aktivity pre neekonómov. Príprave predmetu bude predchádzať výskum a analýza súčasného stavu o edukácii študentov pre kreatívny globálny trh práce s dôrazom na podnikateľské aktivity na iných univerzitách technického zamerania a o schopnostiach vysokoškolákov orientovať sa na globálnom trhu práce (s dôrazom na otázky zamestnania a samozamestnania) pre vyšpecifikovanie ťažiskových tém pre jednotlivé moduly zameraných na ekonomické, sociálno-psychologické, eticko-morálne, občiansko-politicko-právne, interkultúrne, jazykovo-komunikačné aspekty podnikania v kontexte globálneho trhu. Snahou projektu bude snaha skvalitňovať prípravu absolventov pre prax pomocou vytvárania vhodnej obsahovej náplne predmetu vo vybraných študijných programov, a tiež prostredníctvom zavádzania nových konceptov a foriem výučby do edukačného procesu (ktoré zohľadňujú medzinárodný rozmer). Čím sa prispeje k podpore profesijnej, sektorovej a geografickej mobility a umožní lepší súlad medzi zručnosťami absolventov VŠ a pracovnými príležitosťami s cieľom zlepšiť pracovné vyhliadky z dlhodobého hľadiska. Nový pedagogický model vzdelávania študentov bude založený na efektívnych moderných metódach vzdelávania a inovatívnych prístupoch formovať absolventa nielen z pohľadu štruktúry pracovných miest a požiadaviek zamestnávateľov, ale aj v kontexte jeho možností ekonomického statusu. Koncepcia vzdelávania, štruktúra a obsah predmetov, metodika vzdelávania a moderná vysokoškolská učebnica a didaktické prostriedky pripravené pre jednotlivé moduly kurzu budú overované na pilotnej výučbe, zapájaní budú aj ďalší odborníci z praxe.

  Projekt KEGA 015TUKE-4/2013 - Príprava predmetu Základy podnikateľských zručností pre neekonómov


 • Vedúca projektu PhDr. Daniela Hrehová, PhD., MBA.
 • Spoluriešitelia: kolektív KSV

 • Cieľovo je projekt zameraný na vypracovanie koncepcie celouniverzitného, nadoodborového, modulárneho prakticky zameraného kurzu Základy podnikateľských kompetencií pre neekonómov. Nový pedagogický model podnikateľského vzdelávania založený na efektívnych moderných metódach vzdelávania bude spájať odborné, a inovatívne aj osobné aspekty prípravy na samozamestnanie. Koncepcia vzdelávania, štruktúra a obsah predmetov, metodika vzdelávania a moderné vysokoškolské učebnice a didaktické prostriedky pripravené pre jednotlivé moduly kurzu budú overované v pilotných kurzoch, zapájaní budú aj podnikatelia a ďalší odborníci z praxe. Príprave predmetu bude predchádzať jednak výskum a analýza kariérneho smerovania poslucháčov (s dôrazom na problematiku samozamestnania, kľúčovú kompetenciu „podnikavosť a inovatívnosť“ a potreby vzdelávania), ako aj výskum a analýza podnikateľského vzdelávania pre neekonómov na vysokých školách.