Súčasné publikačné a vedecko-výskumné aktivity katedry sú zamerané na riešenie aktuálnych interdisciplinárnych problémov v oblasti etiky, estetiky, politológie, psychológie, filozofie, sociológie.

Cieľom týchto aktivít je
- zvyšovanie účinnosti výchovno-vzdelávacieho procesu,
- rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania, racionalizáciu a skvalitnenie študijných programov na technickej univerzity vrátane podpory kariérového poradenstva,
- rozvíjanie a zlepšenie praktických zručností a teoretických vedomostí študentov v oblasti interpersonálnej, spoločenskej, jazykovej, morálnej a kultúrnej v kontexte kľúčových kompetencií, potrebných pre konkurenčný trh práce,
- rozvoj kompetencií zamestnateľnosti,
- zvýšenie úrovne kľúčových kompetencií a priebežné dopĺňanie kvalifikácie učiteľov spoločensko-vedných v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti.

Výsledky publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti umožňujú zhumanizovať, zmodernizovať a skvalitniť výučbu, obohatiť materiály o originálne texty a didaktické pomôcky, zvýšiť efektivitu vzájomných väzieb medzi sférou vzdelávania, sférou práce i každodenného života, nadobudnúť nový pohľad na spôsob vysokoškolského vzdelávania, v ktorom sa spájajú odbornosť a skúsenosti pedagógov, teória a s praxou. Výsledkom ich vzájomného pôsobenia bude nielen skvalitnenie vzdelávania, ale vzdelávanie sa stane zaujímavejším, efektívnejším a adresnejším a umožní študentom cieľavedome a efektívne rozvíjať svoj ľudský potenciál, pomôže im nadobudnúť plejádu praktických zručností, získať kompetencie, ktorými sa lepšie uplatnia v reálnom trhu práce a rozšíriť im možnosti presadiť sa a uplatniť sa podľa vlastných predstáv.

Publikácie

Publikačná činnosť za rok 2005

Kód Názov Kategórie Počet publikácii
AEC Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 1
AED Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 1
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 17

Publikačná činnosť za rok 2006

Kód Názov Kategórie Počet publikácii
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 3
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 14
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 2
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 1

Publikačná činnosť za rok 2007

Kód Názov Kategórie Počet publikácii
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 2
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 1
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 8
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...) 1

Publikačná činnosť za rok 2008

Kód Názov Kategórie Počet publikácii
ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 8
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 23
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 1
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 1
BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1

Publikačná činnosť za rok 2009

Kód Názov Kategórie Počet publikácii
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 2
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 1
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 6
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 2
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 9
AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií 1
BED Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 3
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 1
GII Rôzne, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich 2

Projekty

Vedecko-výskumná činnosť za rok 2005

Projekty Inštitucionálny KEGA VEGA ESF Iné
Podané projekty          
Realizované projekty 1 1      
Participujúce projekty     5 1 2
Doktorandské štúdium
  začiatok pokračovanie ukončenie
Počet 0 1 0

Vedecko-výskumná činnosť za rok 2006

Projekty Inštitucionálny KEGA VEGA ESF Iné
Podané projekty          
Realizované projekty 1 1     1
Participujúce projekty     3 3 2
Doktorandské štúdium
  začiatok pokračovanie ukončenie
Počet 0 0 1

Vedecko-výskumná činnosť za rok 2007

Projekty Inštitucionálny KEGA VEGA ESF Iné
Podané projekty   1     1
Realizované projekty 1 1     1
Participujúce projekty     2 3 2
Doktorandské štúdium
  začiatok pokračovanie ukončenie
Počet 1 1 0

Vedecko-výskumná činnosť za rok 2008

Projekty Inštitucionálny KEGA VEGA ESF Iné
Podané projekty   1     2
Realizované projekty 1       1
Participujúce projekty   1 3 2 2
Doktorandské štúdium
  začiatok pokračovanie ukončenie
Počet 1 1 1

Vedecko-výskumná činnosť za rok 2009

Projekty Inštitucionálny KEGA VEGA ESF Iné Zahraničný
Podané projekty   2     1 1
Realizované projekty 2     1 1  
Participujúce projekty     3      
Doktorandské štúdium
  začiatok pokračovanie ukončenie
Počet 2 2 0

Vedecko-výskumná činnosť za rok 2010

Projekty Inštitucionálny KEGA VEGA ESF Iné
Podané projekty          
Realizované projekty 1        
Participujúce projekty     1    
Doktorandské štúdium
  začiatok pokračovanie ukončenie
Počet 1 4 0