Katedra spoločenských vied výučbu spoločensko-vedných predmetov zabezpečuje na základe dohody s jednotlivými fakultami. Ponuky predmetov, rozsah štúdia a počty kreditov sú uvedené v Študijných programoch fakúlt Technickej univerzity na príslušný akademický rok.

Podmienky na získanie kreditov a udelenie klasifikovaného zápočtu si KSV určuje sama v súlade s Vysokoškolským zákonom a Študijným poriadkom Technickej univerzity.

V súčasnom akademickom roku výučba bude realizovaná v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia.
V každom predmete je ponúkaných sedem základných okruhov problémov, ktoré sú povinné pre všetky študijné odbory a programy. Vyučujúci na začiatku semestra v príslušnom akademickom roku má právo na základe profilácie fakúlt stanoviť ďalšie okruhy problémov, formy kontroly a podmienky na udelenie klasifikačného zápočtu.Predmety

Estetika

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu), kultúrno-spoločenské aktivity (divadelné predstavenie, výstava) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Podnecovať a rozširovať vedomosti, fantáziu, vkus, rozvíjať estetické vedomie, kultúrnu gramotnosť, kultiváciu záujmov, citového života a tvorivú aktivitu poslucháčov. Podať obraz estetického myslenia a umeleckej tvorby známych umelcov od obdobia antiky až po súčasné umenie. Načrieť do sveta kultúr iných národov, poodhaliť obraz konzumnej kultúry, hľadať estetické paralely v živote a v umení, rozvíjať estetické cítenie v kontakte s rôznymi formami estetična (medziľudské vzťahy, morálka, ľudské telo, jazykový prejav, príroda, technika). Pestovať vkus, estetické hodnoty a kultúrne aktivity cez priame estetické zážitky (koncerty, výstavy, divadelné predstavenia, besedy, múzeá a pod.) v osobnom a v profesionálnom živote.

Osnova predmetu

1. Kultúra a jej oblasti. Kultúra všedného dňa. Vkus. Gýč
2. Estetika ako veda o kráse, harmónii a umení, vkuse, dialógu osobností, kultúr. Rozdelenie estetiky. Estetické kategórie
3. Vznik, vývoj, podstata umenia (druhy, funkcie, obsah a forma umenia). Premeny a dehumanizácia umenia
4. Skrátený kurz výtvarného umenia (architektúra, maliarstvo, sochárstvo a iné)
5. Estetika hudobného, filmového, literárneho umenia, fotografie a iné
6. Estetická stránka telesnej kultúry, odievania a módy, športu
7. Estetika praktického života (kultúra vyjadrovania, komunikácia, medziľudské vzťahy a pod.). Etiketa všedného dňa

Literatúra

1. Hrehová, D.: Estetika I. Košice: TU, 2008. Učebné texty (pdf). [online]. Dostupné na internete: http://www.tuke.sk/ksv/
2. Hrehová, D.: Estetika / FEI TUKE. Košice: ICV, 2012
      a. História architektúry. link
      b. História hudby. link
      c. História maliarstva. link
      d. História sochárstva. link
      e. Techniky maliarstva. link
3. Dempseyová, A.: Umělecké styly, školy, a hnutí. Encyklopedický průvodce moderním uměním. 1. vyd. Praha: Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5
4. Dickinsová, R.- Griffithová, M.: Spoznávame umenie s odkazmi na internete. Bratislava: Perfekt, 2004. 143 s. ISBN 80-8046-266-6
5. Markalous, B.: Estetika praktického života. 1. vyd.
6. Praha: Odeon, 1989. 630 s. ISBN 80-7178-677-2
7. Souriau, É.: Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria, 1994. 939 s. ISBN 80-10-00921-0
8. Šimunek, E.: Estetika a všeobecná teória umenia. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1976. 196 s. (ISBN neuvedené)
9. Wolfová, D.: Estetika a kultúra. Nitra: SPU, 2000. 93 s. ISBN 978-80-8069-824-9
10. Zuska, V.: Estetika. Úvod do současnosti tradiční discipliny. Praha: Triton, 2001. 136 s. ISBN 80-7254-194-3

Etika

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Semináre predmetu etika majú študentovi, zameranému na technický odbor, rozšíriť obzor vnímania a chápania klasických etických problémov a dilem podložených praktickými skúsenosťami, ktoré získavame v každodennom živote. Študenti po prvotnom oboznámení sa s problematikou a patričným nadobudnutím primárnych znalostí v oblasti etiky by mali byť schopní rozlišovať a vedieť vyčleniť etické a morálne problémy a spôsoby ich riešenia. Svojou reflexiou sa budú vedieť orientovať v labyrinte aplikovaných etík, k čomu im dopomôžu hodnotové východiská niektorých etických teórii súčasnosti. Semináre z etiky regeneráciou humanistických hodnôt dotvárajú osobnostný profil budúcej technickej inteligencie, duchovno-kultúrne kvality študentov adaptabilitou na požiadavky súčasného trhového a konkurenčného prostredia.

Osnova predmetu

1. Úvod do etiky (etika a morálka, predmet skúmania, podstata, princípy, základné pojmy etiky)
2. Dobro a zlo, spravodlivosť, rovnosť, sloboda, zodpovednosť (porovnanie dnešného chápania týchto pojmov s etickými názormi a myšlienkami v praxi)
3. Náčrt dejín etiky (antika, stredovek, novovek, súčasnosť). Súčasné etické teórie (utilitarizmus, konzekvencializmus, etika sociálnych dôsledkov, etika cnosti, teória spravodlivosti)
4. Morálne aspekty medziľudských vzťahov, sexuálnych vzťahov (pohlavné choroby, homosexualita, antikoncepcia). Globalizácia a jej etické aspekty (konzumná kultúra, náboženstvo, chudoba a pod.).
5. Bioetika (medicínska etika, ošetrovateľská etika, etika biomedicínskeho výskumu, riešenie etických dilem ako napr. eutanázia, interrupcia, genetické klonovanie atď.)
6. Podnikateľská etika (hospodárska etika – tzv. business ethics, manažérska etika, morálne hodnoty v ekonomike, spoločenská zodpovednosť pri riadení firiem, nekalé praktiky súčasnosti)
7. Právnická etika (otázka života a smrti, trestanie, zmysel života, zákon, pravidlá a povinnosti)

Literatúra

1. Anzenbacher, A.: Úvod do etiky. Praha: Academia, 1994. 243 s. ISBN 80-200-0917-5
2. Munzarová, M.: Eutanazie, nebo paliativní péče? Praha: Grada, 2005. 108 s.ISBN 80-247-1025-0
3. Gluchman V. a kol.: Etické teórie súčasnosti. Prešov: Grafotlač Prešov, 2010. 334 s. ISBN 978-80-970485-0-1
4. Gluchman, V.: Etika sociálnych dôsledkov a v kontextoch jej kritiky. Prešov: LIM, 1999. 141 s. ISBN 80-967778-4-X
5. Gluchman, V.: Úvod do etiky. Brno: Tribun EU, 2008. 176 s. ISBN 978-80-7399-552-2
6. Haškovcová, H.: Lékařska etika. Praha: Galén, 1997. 240 s., ISBN 80-900134-6-5
7. Hrehová, H.: Etika – sociálne vzťahy – spoločnosť. Bratislava: Veda, 2005. 337 s. ISBN 80-224-0849-2
8. Kořenek, J.: Lékářska etika. Praha: Triton, 2004. 240 s. ISBN 80-7254-538-8
9. Matochová, S.: Etika a právo v kontextu lékařské etiky. Lékařská fakulta: Masarykova univerzita, 2009. 210 s. ISBN 978-80-210-4757-0
10. Miezgová, J., Vargová, D.: Základy etiky (Piate, upravené vydanie). Bratislava: SPN - Mladé letá, 2007. 111 s. ISBN 978-80-100-1203-9
11. Pekárková, M., Primusová, H., Uzel, R., Salajka, M.: Potrat ano – ne aneb Na pokraji života. Praha: Grada. 2004. 104 s. ISBN 80-71699-22-5
12. Právo ženy? Štúdie o problematike interrupcií. Bratislava: Kaligram, 2004. 159 s. ISBN 80-7149-612-X
13. Robinson, D., Garratt, Ch.: Etika. Praha: Portál, 2004. 184 s. ISBN 80-7178-941-0
14. Vajda, J.: Úvod do etiky. Nitra: Enigma, 2004. 257 s. ISBN 80-89132-12-X

Filozofia

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – prezentácia projektov (priebežne) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný test – 60 bodov
Povinná účasť, ospravedlnená len v prípade nemoci.

Cieľ predmetu

Základným cieľom výučby je zoznámenie sa s filozofickým myslením a riešením filozofických problémov, filozofickým pojmovým aparátom a najvýznamnejšími etapami a osobnosťami filozofického myslenia. Na základe vybraných problémov filozofie (ontologických, gnozeologických, antropologických, axiologických a pod.) sa študenti zoznámia s ich riešením v rôznych obdobiach vývoja filozofie.

Osnova predmetu

1. ÚVOD DO FILOZOFIE - Úvod - Vznik filozofického myslenia – Vznik a rozvoj filozofie – Proces diferenciácie vied – Predmet filozofie – Štruktúra filozofie
2. FILOZOFIA STAROVEKÉHO VÝCHODU - Babylon – Egypt – India – Čína
3. ANTICKÁ FILOZOFIA - RANÁ GRÉCKA FILOZOFIA – milétska škola – Herakleitos - Pytagorovská filozofia čísla – eleatská škola – filozofia gréckych pluralistov – sofisti – KLASICKÉ OBDOBIE GRÉCKEJ FILOZOFIE – filozofia atomistov – Sokrates – Platón – Aristoteles - POKLASICKÉ OBDOBIE GRÉCKEJ FILOZOFIE – epikureizmus – stoicizmus – skepticizmus – filozofia v dobe rímskej – gnosticizmus
4. STREDOVEKÁ FILOZOFIA - PATRISTIKA – A. Augustinus – SCHOLASTIKA – raná scholastika – vrcholná scholastika – T. Akvinský – neskorá scholastika
5. RENESANČNÁ FILOZOFIA - Renesančný platonizmus – renesančný aristotelizmus – renesančná prírodná filozofia – renesančná sociálna filozofia
6. NOVOVEKÁ FILOZOFIA I - RACIONALIZMUS – R. Descartes – B. B. Spinoza – G. W. Leibniz - EMPIRIZMUS – F. Bacon – J. Locke – G. Berkeley – D. Hume
7. NOVOVEKÁ FILOZOFIA II - OSVIETENSTVO – CH. L. Montesquieu – F. M. A. Voltaire – J. J. Rousseau – NEMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIA – I. Kant – J. G. Fichte – F. W. J. Schelling – G. W. F. Hegel
8. ZÁKLADNE FILOZOFICKÉ PROBLÉMY - Sloboda – Spravodlivosť

Povinná literatúra

1. KAČMÁRIKOVÁ, E. – POLANOVÁ, N. – HUDEČEK, T.: Vybrané problémy filozofie a dejín filozofie. Prešov, Manacon 1997.
2. KICZKO, L. (ed.): Slovník spoločenských vied. Bratislava, SPN 1997.
3. KICZKO, L. – MARCELLI, M. – WALDSCHUTZ, E. – ZIGO, M.: Dejiny filozofie. Bratislava, SPN 2004.
4. LEŠKO, V.: - MIHINA, F.: Dejiny filozofie. Bratislava, IRIS 1999.

Odporučaná Literatúra

1. BOCHENSKI, J. M.: Slovník filozofických pověr. Praha, LEDA 2009.
2. HLAVINKA, P.: Dějiny filosofie - jasne a stručně. Praha, TRITON 2008.
3. KING, P., J.: Sto filozofov. Život a dielo najvýznamnejších svetových mysliteľov. Bratislava, Perfekt 2004.
4. PAPROTNY, T.: Stručné dějiny antické filozofie. Praha, portál 2005.
5. STORIG, H. J.: Malé dějiny filozofie. Praha, ZVON 1996.
6. TIEFENBACHEROVÁ, A.: Filozofia. Čo by sme mali vedieť. Bratislava, AKTUELL 2011.
7. WEISCHEDEL, W.: Zadní schodiště filosofie. Myšlenky a všední život 34 velkých filosofu. Olomouc, VOTOBIA 1995.

Politológia

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť.

Cieľ predmetu

Absolvovaním predmetu politológia, študent získa ucelenejší pohľad na problémy týkajúce sa demokracie, politickej moci, politických procesov, volebných systémov, ľudských práv a menšín v politike. Poslucháč na bakalárskom stupni štúdia počas jedného semestra štúdia Politológie by si mal osvojiť základné normy, princípy a hodnoty humanizmu , demokracie, morálky a politickej kultúry, tvoriace základne penzum poznatkov a kompetencii pri uplatnení sa na trhu práce.

Osnova predmetu

1. Úvod do štúdia politológie (pojmy, metódy, význam politológie a politickej kultúry)
2. Historický vývoj politických koncepcií (starovek, stredovek a novovek)
3. Politické strany, hnutia a občianske združenia a ich význam v modernej spoločnosti. Štát a jeho funkcie
4. Analýza politického systému na Slovensku (politické strany, volebný systém, význam parlamentu, vlády, prezidenta a súdnictva)
5. Súčasné politické systémy a ich komparácia (delenie európskych politických strán, analýza jednotlivých volebných a politických systémov)
6. Politické ideológie (liberalizmus/ neoliberalizmus, konzervativizmu) neokonzervativizmus, marxizmus/neomarxizmus)
7. Globalizácia a jej dôsledky (ľudské práva a ich dodržiavanie/porušovanie v národných a nadnárodných politikách)

Literatúra

1. PhDr. Helena Džupková:Politológia - prezentácia [online]. Dostupné na internete.
2. Liďák, J., Koganová, V.: Politilógia pre ekonómov. Bratislava: Sofa, 2000. 184 s. ISBN 80-85752-49-2
3. Kiczko, L., a kol.: Slovník spoločenských vied. Banská Bystrica: Media trade, spol.s.r.o - SPN, 1997. 303 s. ISBN 80-08-02592-1
4. Heywood, A.: Politologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2004. 482 s. ISBN 80-86432-95-5
5. Heywood, A.: Politické ideológie. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 457 s. ISBN 80-86861-71-6

Psychológia

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň - prezentácia projektov - 40 bodov
2. 12. týždeň - záverečný test – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Najvlastnejším zmyslom psychológie je snaha pomôcť jedincovi nájsť zmysel života, osobnú identitu, ako aj jeho miesto v dnešnom zložitom svete. Frekventantom budú ponúkané poznatky základných i aplikovaných psychologických disciplín. Teoretické vedomosti synergicky prekrýva praktická príprava poslucháčov zvládať každodenné životné, osobné i pracovné situácie, čo priamo korešponduje s edukačnými cieľmi univerzitného vzdelávania, ako aj výslednou kvalitou života. Problémové okruhy podnecujú k tvorivému, hodnotiacemu a kritickému mysleniu.

Osnova predmetu

1. Čo je psychológia a v čom nám pomáha? Psychológia ako veda o ľudskom prežívaní a správaní. Predmet, pojmy a metódy.
2. Cesty psychologického výkladu. Biologický verzus vývinový a sociálny prístup. Psychologické školy, súčasné smery a ich pohľad na osobnosť.
3. Model rozvoja osobnosti prostredníctvom /non/kognitívnych funkcií. Funkčné modely osobnosti. Dynamika osobnosti, temperament, typy osobnosti.
4. Motivácia správania, schopnosti, charakter. Náročné životné situácie. Psychická záťaž. Prevencia rizikového správania. Zmysel života.
5. Dyadické interpersonálne vzťahy. Sociálna percepcia, zákonitosti vnímania, chyby percepcie.
6. Sociálne skupiny. Funkcie skupín, rola v skupine, vplyv skupiny na jedinca.

Literatúra

Tézy zo psychológie
1. Atkinson, R. L. a kol: Psychologie. Praha: Victoria publishing, 2003, s.752. ISBN 80-7178-640-3.
2. Hill,G.: Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004, s. 198. ISBN 80-7178-641-1.
3. Kern, M., Nolz, P.: Prehľad psychológie. Praha: Portál, 2006., 287 s. ISBN 80-7367-121-2.
4. Ríčan, P.: Psychologie. Praha: Portál, 2005, s.288. ISBN 80-7178-923-2.
5. Sternberg, R: Kognitívní psychologie. Praha: Portál, 2005, s.640. ISBN 80-7178-376-5.
6. Vygotskij, L. S.: Psychologie myšlení a reči. Praha: Portál, 2004, s.136. ISBN 80-7178-943-7.
7. Račková, M.: Učebné texty zo psychológie. Abeceda psychológie. Košice : KSV, 2010, 123 s. ISBN 978-80-553-0526-4
8. Zvariková, M.: Kapitoly z psychológie /heslo/ http://www.tuke.sk/ksv/

Sociológia

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Oboznámiť študentov s miestom a úlohou sociológie ako spoločensko-vednej disciplíny v poznávaní sociálnej reality, pochopiť vývoj sociológie a rozvoj jej disciplín v historickom kontexte. Umožniť študentom spoznať významné spoločenské zákonitosti prostredníctvom pochopenia základných sociologických pojmov ako sú napr.: deľba práce, tradičná a moderná spoločnosť, kultúra, skupina, organizácie, politický systém a iné. Popri oboznámení sa so základnými sociologickými termínmi je obsahom i prehľad metód a techník sociologického výskumu.

Osnova predmetu

1. Sociológia ako vedná disciplína a jej praktický záber
2. Spoločnosť a spoločenský život
3. Kultúra a kultúrne systémy
4. Deviácia. Sociálna patológia. Sociálna kontrola
5. Rodina. Spoločenská skupina. Druhy spoločenských skupín. Skupinová štruktúra a skupinová dynamika
6. Sociálne nerovnosti. Sociálna stratifikácia. Sociálna mobilita
7. Sociologický výskum

Literatúra

1. Rác, I.: Sociológia – učebné texty. [online]. Dostupné na internete: http://www.tuke.sk
2. Bláha, A. I.: Sociologie. Praha: Academia, 1968. 433 s.
3. Bauman, Z.: Sociologie. Praha: Obris, 1965. 331 s.
4. Giddens, A.: Sociologie. Praha: Argo, 1999, 595 s. ISBN 80-7203-124-4
5. Keller, J.: Úvod do Sociológie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. 204 s. ISBN 80-86429-39-3
6. Kol. autorov: Veľký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. S 749-1627. ISBN 80-7184-310-5
7. Montoussé, M. – Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha: Portál, 2005. 335 s. ISBN 80-7178-976-3
8. Ondrejkovič, P. a kol.: Sociálna patológia. Bratislava: Veda, 2009. 557 s. ISBN978-80-224-1074-8
9. Szczepaňski, J.: Základní sociologické pojmy. Praha: Nakladatelství politžické literatúry, 1966. 174 s.

Aplikovaná etika a estetika v technologickom veku

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Rozvíjanie estetiky a etiky – ako aplikovaných vied na konkrétne podmienky technického štúdia – napomáha prekonávať určité obmedzenia z ich čisto akademického (filozofického) statusu a umožňuje zvýšiť ich reálnu pôsobnosť na ľudské vedomie, konanie a kreativitu, prispieť k riešeniu dilem a konfliktov postmodernej doby v živote a v umení, k formovaniu vzťahu poslucháča k svetu, prírode, umeniu, mravnosti a k hodnotám životného štýlu v technologicky zmenenom veku. Pozornosť je obrátená na zažívanie krásna (puchrum) a dobra (honestum) v harmónii s pravdou, sformovaných prostredníctvom zážitkov cez skúmanie etických a estetických javov a súvislostí v prírode, technike, v živote a v umení.

Osnova predmetu

1. Estetika v pohybe. Estetické ako kultúrna hodnota. Umenie a kultúra v postmodernej spoločnosti. Etika ako aplikovaná veda. Kríza hodnôt. Kultúra spoločenského styku.
2. Estetizácia etických a etizácia estetických hodnôt v umení, živote, tvorbe a v práci. Krása, pravda, dobro. Sociálna etika a jej súčasti. Morálne aspekty začlenenia človeka vo všeobecných spoločenských mikroštrukturálnych formách.
3. Náboženstvo, kultúra a estetika. Umenie vo vzťahu k náboženstvu. Etický a estetický aspekt náboženstva. Kresťanská etika v kontexte 21. storočia. Etika v perspektíve teologickej.
4. Estetika praktického života. Estetika a premeny vnímania ľudského tela, módy, športu a životného štýlu. Konzumná spoločnosť, informačná spoločnosť. Gýč, snobizmus a životný štýl.
5. Príroda a umenie. Vzťah estetických a ekologických hodnôt. Bionika. Estetický princíp v prírode a s odrazom v umení. Land Art. Feng shuj. Podnikateľská etika v praxi a enviromentálna etika (vzťahy človek – príroda, človek – spoločnosť a človek – človek).
6. Estetické a etické paralely umenia, vedy a techniky. Umenie a veda – najvýznamnejšie sféry ľudskej kreativity. Vedec a umelec. Technologické umenie. Reklamný obraz doby. Estetika dizajnu – kombinácia krásy, účelnosti a komunikácie. Veda – technológia – etika. Etické aspekty riadenia a využívania výsledkov vedy.
7. Reklamný obraz doby. Estetika dizajnu - kombinácia krásy, účelnosti a komunikácie. Veda – technológia – etika. Etické aspekty riadenia a využívania výsledkov vedy.

Literatúra

1. Hrehová, D.: Estetuka II. Košice: TU. Učebné texty (pdf) [online]. Dostupné na internete.
2. Kierkegaard, S.: Rovnováha medzi etickým a estetickým pri utváraní osobnosti. Bratislava : Kalligram, 2006. 208 s. ISBN 80-714-980-2-5
3. Filipová, M.- Ramplay, M.: Možnosti vizuálnych studií. Obrazy - texty - interpretace. Brno: Společnost pro odbornou literatúru, 2007, 253 s. ISBN 978-80-87029-26-8.
4. Komárek, S.: Příroda a kultura. Svět jevu a svět interpretací. Praha : Academia, 2008, 312 s. ISBN 978-80-200-1582-2
5. Vaněk, J.: Estetika myslenia a tela. Bratislava : Iris, 1999. ISBN 80-88778-80-8.
6. Špaček, L: Veľká kniha etikety. Praha: Mladá fronta, 2005, 164 s. ISBN 80-204-1659-5.
7. Markalous, B.: Estetika praktického života. Bratislava: SPN, 1997, 630s.
8. Kierkegaard, S.: Rovnováha medzi etickým a estetickým pri utváraní osobnosti. Bratislava: Kalligram, 2006. ISBN 80-7149-802-5.
9. Partridge, Ch.: Viery a vyznania. Bratislava : Slovart, 2006. ISBN 80-8085-132-8
10. Lamarová, M.- Kybalová, L.: Estetika odievania. Bratislava: SPN, 1984. ISBN 80-85701-09-X.
11. Shusterman, E.: Estetika pragmatizmu. Krása a umenie života. Bratislava: Kalligram, 2003, 424s. ISBN 80-7149-528-X.
12. Kulka, T.: Umění a kýč. Praha: Torst, 1994, 183s. ISBN 80-85639-17-3.
13. Bertók, I.- Janoušek, I.: Počítače a umenie. Bratislava: SPN, 1989, 199s. ISBN 80-080-003-76.
14. Petranský, Ľ.: Princípy moderného umenia. Bratislava: Smena, 1988, 270s. ISBN 073-028-88
15. Hans, J.: Princip odpovědnosti :pokus o etiku pro technologickou civilizaci. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 1997, 318s. ISBN 80-86005-06-2.
16. Keller, J.:. Až na dno blahobytu. 2. vyd. Brno : Hnutí DUHA, 1995, 143s. ISBN 80-902056-0-7.
17. Gluchman, V.- Dokulil, M.: Súčasné etické teórie. Praktické otázky etiky a morálky. Bratislava: PVT, a. s., divízia Prešov, 1998, 200s. ISBN 80-85701-09-X.
18. Šmajs, J.: Ohrožená kultura :od evoluční ontologie k ekologické politice. 2., rozš. vyd. Praha : Hynek, 1997, 205s. ISBN 80-85906-53-8.
19. Král, M.: Kam směruje civilizace. Praha : Filosofia, 1998. ISBN 80-85701-09-X.
20. Leško, V.: Človek, panstvo, komunikácia: panský pomer človeka k prírode a hodnoty. Prešov : [s.n.], 2003, 230s. ISBN 80-9688-977-X.
21. Remišová, A.: Podnikateľská etika v praxi. Bratislava : Epos, 1999. ISBN 80-888-106-3-9.
22. Sucháň, J.: Úvahy slobodného človeka v slobodnej Európe. Bratislava : PS Mont, s. r. o., 1997, 105s. ISBN 80-9676-201-X.
23. Leškanin, I.: Človek - veda - etika. Košice : TU, 1992, 127s. ISBN 80-709-9181-X.
24. Žilínek, M.: Étos a utváranie mravnej identity osobnosti. Bratislava : Iris, 1997. ISBN 8088778603 (viaz.) 80-887-7860-3.

Efektívna sociálna komunikácia I.

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Komunikácia patrí k najtypickejším rysom súčasného človeka. Zjavne i skryte prestupuje život ľudí v mnohých oblastiach. Umeniu komunikovať, aj keď je pre mnohých vecou samozrejmou, sa dá naučiť. Frekventanti získajú teoretické poznatky a praktické skúsenosti z oblasti efektívnej sociálnej komunikácie. Dôležitým rysom kurzu je dôraz na praktické využitie teórie v praxi, interaktívna výučba, riešenie modelových situácií s použitím moderných pedagogických metód.

Osnova predmetu

1. Procesy sociálnej percepcie a komunikácia
2. Komunikačný kanál. Efektívna sociálna komunikácia. Zásady a bariéry efektívnej komunikácie
3. Typy, druhy komunikácie. Aktívne počúvanie a spätná väzba
4. Komunikačné zlozvyky pri počúvaní a pri odovzdávaní informácií
5. Psychologické premeny komunikácie v prostredí internetu
6. Verbálna komunikácia. Paralingvistický a extralingvistický systém reči
7. Vystupovanie na verejnosti. Sebaprezentačné zručnosti. Psychologické charakteristiky dobrého prejavu

Literatúra

1. Adair, J., Tušlová, K.: Efektivní komunikace. Praha: Alfa Publishing, 2004. 157 s. ISBN 80-8524-520-4
2. DeVito, J. A.: Základy medzilidské komunikace. Praha: Grada, 2001, 420 s. ISBN 80-7169-988-8
3. Krivohlavý, J.: Povídej naslouchám. Praha: Návrat, 1993. 104 s. ISBN 80-85495-18-X
4. Mikuláštik, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Grada: Praha, 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4
5. Pease, A.: Reč tela. Bratislava: IKAR, 2004. 112 s. ISBN 80-901412-4
6. Peel, M.: Ako úspešne vystupovať na verejnosti. Bratislava: Open Wind., 1995. 100 s. ISBN 80-85741-19-9
7. Donnelly, J. H., Gibson, J. L., Ivancevich, J. M.: Management. Praha: Grada, 1997. 818 s. ISBN 80-7169-422-3
8. Zelina, M.: Ako sa stať tvorivým. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov. Šamorín: Fontana Kiadó, s.r.o.,1997.180 s. ISBN 80-85701-09-X
9. Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4
10. Račková, M. Efektívna sociálna komunikácia. Košice : KSV, 2011, 94 s. ISBN 978-80-553-0737-4

Efektívna sociálna komunikácia II.

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Komunikácia patrí k najtypickejším rysom súčasného človeka. Zjavne i skryte prestupuje život ľudí v mnohých oblastiach. Umeniu komunikovať, aj keď je pre mnohých vecou samozrejmou, sa dá naučiť. Frekventanti získajú teoretické poznatky a praktické skúsenosti z oblasti efektívnej sociálnej komunikácie. Dôležitým rysom kurzu je dôraz na praktické využitie teórie v praxi, interaktívna výučba, riešenie modelových situácií s použitím moderných pedagogických metód.

Osnova predmetu

1. Firemná kultúra a komunikácia.
2. Autenticita – submisia – asertivita – agresia – manipulácia – empatia.
3. Kognitívne rekonštrukcie prakticky. Asertívne perzistencie, interkulturálne rozdiely.
4. Vyjednávanie, proces a typy vyjednávania.
5. Ľudská komunikácia podľa transakčnej analýzy.
6. Asertivita – techniky jej rozvoja.
7. Neverbálna komunikácia Ako správne dešifrovať reč tela. Druhy neverbálnej komunikácie.

Literatúra

1. Adair, J., Tušlová, K.: Efektivní komunikace. Praha: Alfa Publishing, 2004. 157 s. ISBN 80-8524-520-4
2. DeVito, J. A.: Základy medzilidské komunikace. Praha: Grada, 2001, 420 s. ISBN 80-7169-988-8
3. Krivohlavý, J.: Povídej naslouchám. Praha: Návrat, 1993. 104 s. ISBN 80-85495-18-X
4. Mikuláštik, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada, 2003. 368 s. ISBN 80-247-0650-4
5. Pease, A.: Reč tela. Bratislava: IKAR, 2004. 112 s. ISBN 80-901412-4
6. Peel, M.: Ako úspešne vystupovať na verejnosti. Bratislava: Open Wind., 1995. 100 s. ISBN 80-85741-19-9
7. Donnelly, J. H., Gibson, J. L., Ivancevich, J. M.: Management. Praha: Grada, 1997. 818 s. ISBN 80-7169-422-3
8. Zelina, M.: Ako sa stať tvorivým. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov. Šamorín: Fontana Kiadó, s.r.o.,1997.180 s. ISBN 80-85701-09-X
9. Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. 320 s. ISBN 80-7178-998-4
10. Račková, M. Efektívna sociálna komunikácia. Košice: KSV, 2011, 94 s. ISBN 978-80-553-0737-4

Etiketa, imidž, biznis a protokol

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Cieľom vzdelávacej aktivity (formou cvičení, prípadových štúdií, videotréningu) je osvojiť si komplexný prehľad širokospektrálnej odbornej problematiky - teoretických a praktických informácií o spoločenskej etikete, správaní, pravidlách na pracovnom pohovore, v zamestnaní, v podnikaní, v zahraničnom obchodnom svete i v osobnom živote. Získať sebaistotu v správaní sa, v profesionálnom vystupovaní a v komunikácii v zmysle zásad etikety a protokolov s cieľom stať sa dobrým odborníkom a kultivovaným človekom nielen v práci, vo svete biznisu, ale aj v živote i na univerzitnej pôde. Takto nadobudnutý potenciál je spoľahlivou oporou, užitočným sprievodcom, nevyhnutným predpokladom rozvoja osobnosti absolventa, vďaka ktorému bude schopný úspešne pôsobiť na domácom a európskom trhu práce.

Osnova predmetu

1. Základné formy zdvorilosti, hierarchie. Charakteristika etikety a biznis protokolu. Firemná kultúra.
2. Etiketa v každodenných situáciách, na pracovnom pohovore, v zamestnaní, na obchodnej schôdzke a pod. Titulovanie. Tykanie. Vykanie.
3. Budovanie prvého dojmu a profesionálneho imidžu. Kultúra odievania. Štýl odievania. Drobnosti pre osobitý image. Doplnky.
4. Etiketa a estetika hovoreného a písomného prejavu. Korešpondencia. Rétorika. Etiketa telefonického styku. Vizitky.
5. Kultúrne odlišnosti biznis etikety a spôsoby odstraňovania medzikulturálnych bariér Spoločenská etiketa a osobitosti spoločenských zvyklostí. Národné a kultúrne zvláštnosti. Pracovné návštevy, cesty, komunikácia.
6. Gastronomické pravidlá. Zasadací poriadok. Stolovanie. Darovanie.
7. Etiketa kultúrnych a spoločenských podujatí. Etiketa neformálnych stretnutí. Spoločenské prehrešky a dôsledky. Praktické otázky spoločenskej etikety a odporúčania.

Literatúra

1. Filipová, E.: Společenská nápověda. Praha : Pragma 2008. ISBN 978-807-349-139-0
2. Šroněk, I.: Diplomatický protokol a praktické otázky společenské etikety. Praha : Karolinum, 2002. ISBN 80-246-024-7
3. Hlaváčová, S.: Etiketa a protokol. Bratislava : UK, 2004. ISBN 80-223-18-75-2
4. Šroněk, I.: Etiketa a etika v podnikáni. Praha : Management Press, 1999. ISBN 80-85603-94-2
5. Mole, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Praha : Management Press, 1995. ISBN 80-85603-86-1
6. Smejkal, V.- Bachrachová, H.: Lexikon spoločenského chování. Praha : Grada, 2008. ISBN: 978-80-247-2327-3
7. Imreczeová, G.: Bonton společenské chování a konverzace. Praha : Computer press, 2002. ISBN 80-7181-655-8
8. Sampsonová, E.: Jak si vytvořit působivý image. Krok za krokem k úspěšné kariéře. Praha : Management Press, 1999. ISBN 80-72610-79-1
9. Vorličková, J.: Spoločenský protokol v podnikaní. Bratislava : Ekonóm, 2001. ISBN 80-225-1411-X
10. Kraus, J.-Hoffmanová, J.: Písemnosti v našem životě. Praha : Fortuna, 2005. ISBN 80-7168-920-3

Kariérne poradenstvo

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Pre kariéru vysokoškoláka je dôležité pochopiť vzťahy medzi ich kvalifikáciou, rozvojom osobného potenciálu, zamestnateľnosťou a kariérou. Riadenie osobnej kariéry súvisí s rozvojom kvalifikácie a ten s konkurencieschopnosťou na trhu práce. Cieľom predmetu je formou kritického myslenia na seminároch analyzovať štúdium a perspektívy absolventov technicko – inžinierskeho štúdia, ich potenciál zamestnateľnosti a možnosti, ktoré rozvoju ich kariéry ponúkajú zamestnávatelia.

Osnova predmetu

1. Podnik, podniková kultúra a trh práce
2. Kvalifikácia, vzdelanie prax a osobné danosti , talent
3. Kariéra, meritokratický a byrokratický model, kariérizmus
4. Kariérna stratégia podniku, zamestnanci a ich ciele.
5. Etapizácia kariéry. Ranná kariéra, mentoring, koučing.
6. Plánovanie a riadenie kariéry.
7. Kariérny program jednotlivca

Literatúra

1. Rác, I. Kariérne poradenstvo. Učebné texty (pdf) [online]. Dostupné na internete.
2. Bedrnová, E. – Nový, I..: Psychologie a sociologie řízení. Vyd. druhé. Praha: Management press, 2004, ISBN 80-7261-064-3
3. Bělohlávek, F.: Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994, ISBN 80-7169-083-X
4. Vendel, Š.: Kariérní poradenství. Praha, Grada, 2008, ISBN 978-80-247-1731-9
5. Živčák, J. a kol.: Základy kariérneho poradenstva I., s. 99 – 114, Prešov 2008, ISBN 978-80-89040-35-3

Manažérska psychológia

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Študent získa z hľadiska teoretických poznatkov základné vedomosti o aplikácii poznatkov psychológie v práci manažéra. Pochopí, čo podmieňuje efektivitu riadenia, aké kompetencie potrebuje manažér ( s dôrazom na interpersonálne), aké roly musí zvládať. Zoznámi sa s problematikou komunikácie, motivácie a vedenia pracovných skupín. Z hľadiska praktických skúseností kurz umožňuje študentom získať praktickú skúsenosť s vybranými aspektmi činnosti manažéra (napr. simulácia pracovnej porady) a prepojiť ju s teoretickými poznatkami.

Osnova predmetu

1. Manažérska psychológia – psychológia v manažmente
2. Osobnosť manažéra – roly manažéra, kompetencie manažéra
3. Sebapoznávanie a poznávanie druhých
4. Komunikačné spôsobilosti manažéra
5. Spôsobilosti manažéra stimulovať pracovný výkon
6. Vedenie ľudí a pracovných skupín
7. Psychohygiena manažéra, rozvoj manažéra

Literatúra

1. Kotek, T. Vedenie ľudí: Skriptá. [online]. 2007. Dostupné na internete: Vedenie ľudí (Aktualizácia Zvariková, M.)
2. Letovancová, E. Psychológia v manažmente. 2002. ISBN 80-223-1725-X.
3. Štikar, J. et al. Psychologie ve světě práce. 2003. ISBN 80-246-0448-5.
4. Pauknerová D. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. 2., přepracované a aktualizované vydání. 2006. ISBN 80-247-1706-9.
5. Adair, J. Jak řídit druhé i sám sebe. 2006. ISBN 80-251-0784-1.
6. Mikuláštik, M. Manažérska psychologie. 2007. ISBN 978-80-247-1349-6.
7. Tureckiová, M. Klíč k účinnému vedení lidí. 2007. ISBN 978-80-247-0882-9.
8. Kol. Psychologie práce pro manažery a personalisty. 2007. ISBN 978-80-251-1518-3.
9. Šuleř, O. 5 rolí manažera a jak je profesionálně zvládnout. 2008. ISBN: 80-251-2316-4.
10. Covey S. R. 7 návyků skutečně efektivních lidí. 2008. ISBN 978-80-7261-156-0.
11. Lahnerová, D. Asertivita pro manažery. 2009. ISBN: 978-80-247-2892-6.
12. Jiřincová, B. Efektivní komunikace pro manažery. 2010. ISBN 978-80-247-1708-1.
13. Pavlica, K., Jarošová, E., Kaiser, R. Versatilní vedení. 2010. ISBN 978-80-7261-208-6.

Manažment stresu

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Študenti získajú základné informácie o náročných životných situáciách, záťaži a strese. Budú im prezentované poznatky o príčinách, priebehu a dôsledkoch pôsobenia záťaže a stresu. Dôraz bude kladený na budovanie osobnej odolnosti, reziliencie, voči záťaži a stresu s dôrazom na preventívny princíp. Zoznámia sa s praktickými postupmi ako stresu predchádzať a ako ho zvládať. Kurz rozširuje sociálne a osobnostné kompetencie účastníkov z hľadiska adaptívneho a tvorivého riešenia a zvládania záťažových situácií. Experenciálna časť bude venovaná budovaniu osobnej sily, nezdolnosti, potrebnej k zvládaniu stresu a záťažových situácií.

Osnova predmetu

1. Definícia záťaže a stresu. Dynamika stresu, fázy stresovej reakcie.
2. Druhy psychickej záťaže. Náročné životné situácie, stresory
3. Príznaky distresu a eustresu, ich dôsledky na psychiku a zdravotný stav
4. Adaptívne zvládanie a predchádzanie stresu
5. Zvyšovanie spôsobilostí a kompetencií - reziliencie v starostlivosti o duševné zdravie
6. Relaxačné cvičenia, sebavýchova a starostlivosť o duševné zdravie

Literatúra

1. BRATSKÁ, M. 1992. Vieme riešiť záťažové situácie? Bratislava : SPN, 1992. 51s. ISBN 80-08-1592-6
2. BRATSKÁ, M. 2001. Zisky a straty v záťažových situáciách, alebo príprava na život. Bratislava: Práca, 2001. 325s. ISBN 80-7094-292-4
3. COAN, R. W. 1985. Duševní zdraví a problém optimální osobnosti. Bratislava : VÚDPAP, 1985. 285 s. vydané pre vnútornú potrebu
4. ČERNÝ, V. 1999. Jak překonávat stres – testy a cvičení. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7276-260-2
5. HALAMA, P. 2007. Zmysel života. Bratislava : SAP, 2007. 223s. ISBN 978-80-023-1
6. KOMÁRIK, E – PODHRADSKÝ, J. 1990. Drogová nezávislosť. Bratislava : SPN, 1990. 92 s. ISBN 80-01145-9
7. KOMÁRIK, E. 2010. Kontexty reziliencie. Nitra : PF UKF, 2010. 111s. ISBN 978-80-8924-53-7
8. KOMÁRKOVÁ, R. – SLAMĚNÍK, I – VÝROST, J. (Eds.). 2001. Aplikovaná sociální psychologie III. Praha : Grada, 2001. 224s. ISBN 80-247-0180-4
9. KŘIVOHLAVÝ, J. 2001. Psychologie zdraví. Praha : Portál, 2001. 279.s ISBN 80-247-0180-4
10. KŘIVOHLAVÝ, J. 2002. Psychologie nemoci. Praha : Grada Publishing, 2002. 224s. ISBN 2470-179-0
11. KŘIVOHLAVÝ, J. Pozitivní psychologie. Praha. Portál, 2004. 200s. ISBN 7178-835-X
12. MÍČEK, L. 1976. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha. SPN, 1976. 20
13. ROGERS, C. R. 1996. Ako byť sám sebou. Bratislava : IRIS, 1996. 345s. ISBN 80-88778-02-6
14. ŠOLCOVÁ, I. 2009. Vývoj resilience v dětsví a dospělosti. Praha : Grada, 2009. 102s. ISBN 978-80-247-2947-3
14. PRAŠKO, J. – PRAŠKOVÁ, H. 2007. Asertivitou proti stresu.2. Praha : Grada Publishing 2007.227s. ISBN 978-80-247-1697-8

Podnikateľská etika

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

S fenoménom globalizácie a vzniku veľkých medzinárodných korporácií doba priniesla aj otázky etickosti konania firiem. Podnikateľská etika integruje modely riešeného morálneho problému s praktickými etickými dilemami v podnikaní. Prezentuje etiku, ktorá je založená na humánnom princípe, zdôrazňuje, že podnikateľské aktivity nie sú samoúčelné, ale uskutočňujú sa pre ľudí a s ľuďmi a základom etického podnikania je primeraný zisk. Cieľom je zvýrazniť význam etiky a kultúry v podnikateľskej sfére, poukázať na problémy v tejto súvislosti a porovnať s princípmi uplatňovanými aj v iných krajinách.

Osnova predmetu

1. Definovanie pojmu etiky, definovanie pojmu ekonómie – ich podstata, vzájomný vzťah, východiskové princípy, morálne hodnoty
2. Predmet a zásady podnikateľskej etiky, hlavné problémy podnikateľskej etiky
3. Nekalé praktiky – ich vznik, pôvod, príčiny. Morálne problémy na pracovisku – interpersonálne vzťahy zamestnancov a zamestnávateľov
4. Korupcia v podnikateľskej sfére
5. Etický kódex podnikateľa, firiem
6. Spoločenská zodpovednosť firiem, etické rozhodovanie
7. Formy inštitucionalizácie etiky vo firme

Literatúra

1. Bláha, J.- Dytrt, Z.: Manažérska etika. Praha: Management Press, 2003. 427 s. ISBN 80-7261-084-8
2. Dytrt, Z. a kol.: Etika v podnikatelském prostředí. Praha: Grada, 2006. 196 s. ISBN 80-247-1589-9
3. Dytrt, Z.: Dobré jméno firmy. Praha: Alfa Publishing, 2006. 137 s. ISBN 80-86851-45-1
4. Hanuláková, E.: Podnikateľská etika, prístup, perspektíva, výzva. Bratislava: Eurounion, 1997. 114 s. ISBN 80-85568-79-9
5. Janotová H. - Farkašová V.: Manažérska etika a komunikácia v podnikaní. Žilina: EDIS, 2001. 157 s. ISBN 80-7100-814-1
6. Klopfer, M.: Etika podnikania. Bratislava: SPN, 1995. 217 s. ISBN 80-08-01023-1
7. Luknič, A.S.: Štvrtý rozmer podnikania - etika. Bratislava: SAP, 1994. 344 s. ISBN 80-85665-30-1
8. Novák, M.: Biznis ako poslanie. Košice: Charis, 1998. 126 s. ISBN: 80-88743-21-4
9. Remišová, A.: Podnikateľská etika v praxi - cesta k úspechu. Bratislava: EPOS, 2001. 272 s. ISBN 80-88810-63-9
10. Rolný, I.: Etika v podnikovej stratégii. Boskovice: Albert, 1998. 248 s. ISBN 80-85834-53-7
11. Ubrežiová, I.: Medzinárodný manažment a podnikanie. Nitra: SPU, 2008. 159 s. ISBN 978-80-552-0069-9
12. Ubrežiová, I. a kol.: Medzinárodný manažment a podnikanie. Nitra: SPU 2005. 125 s. ISBN 80-8069-619-5

Psychológia umenia

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Študent získa základné vedomosti z aplikovanej psychologickej disciplíny, ktorá skúma umenie z hľadiska psychických činností: procesu tvorby a procesu vnímania umeleckého diela. Pochopí čo sa deje z psychologického hľadiska pri vytváraní umeleckého artefaktu a pri jeho vnímaní. Získa prehľad o metódach psychológie umenia, vyjadrovacích prostriedkoch umenia, o štruktúre estetického vnímania a štruktúre umeleckej tvorby. Rozvinie zručnosti potrebné pre svoju tvorivú činnosť.

Osnova predmetu

1. Umenie a psychológia – umenie ako predmet psychologického poznania, psychológia umenia – minulosť a dnešok
2. Metódy psychológie umenia – metódy psychologického poznávania, ovplyvňovania a liečenia
3. Vnímanie – mechanizmus vnímania svetla, farieb a tvarov, osvetlenie, pohyb, priestor, čas, chápanie vnímaného, observačné stratégie
4. Komunikácia umením, všeobecný model medziľudskej komunikácie, znak, verbálna a neverbálna komunikácia
5. Vyjadrovacie prostriedky umenia, znaková štruktúra umeleckého diela, reč výtvarného umenia, reč architektúry
6. Vnímanie umeleckého diela, štruktúra estetického vnímania, typy estetického vnímania, problém pochopenia
7. Tvorba umeleckého diela, štruktúra umeleckej tvorby, osobnosť a tvorba

Literatúra

1. Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte . Praha: Portál, 2008. 205 s. ISBN 978-80-7367-415-1
2. Kulka J.: Psychologie umění. Praha: Grada, 2008. 435 s. ISBN 978-80-247-2329-7
3. Levčuková L.T.: Psychanalýza a umelecká tvorba Bratislava: Pravda, 1983. 183 s. 75-036-83
4. Prette M.C., Capaldo, A.: Tvorivosť, tvar, farba. Bratislava: Mladé letá, 1982. 317 s. 66-051-82
5. Riedel I.: Obrazy v terapii, umění a náboženství, Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-531-8
6. Šicková-Fabrici J.: Arteterapia – úžitkové umenie? Bratislava: Petrus, 2006. 273 s. ISBN 80-89233-10-4

Rozvoj tvorivosti I.

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Kreativita sa stala významným prvkom rozhodujúcim o úspechu či neúspechu firmy. Tvorivý pracovník môže výraznou mierou prispieť k odlišnosti organizácie v rámci tržného správania, k získaniu vysoko hodnotenej konkurenčnej výhody. Problémové okruhy rozvíjajú u frekventantov tvorivé, hodnotiace a kritické myslenie. Počas kurzu budú uplatňované edukačné zážitkové metódy, problémové a projektové metódy, ako aj stratégie kreativizácie.

Osnova predmetu

1. Kreativita a jej zložky (biologicko-psychologický výklad tvorivosti)
2. Biologické (mozog a práca mozgových hemisfér) a sociálne faktory tvorivosti (úloha rodiny, školy, sociálneho kontextu)
3. Psychologické faktory tvorivosti
4. Tvorivý proces alebo ako postupovať na ceste k sebarealizácii. Tvorivé vnímanie sveta. Predpoklady pre tvorivé riešenie problémov
5. Úloha sebaovládania v tvorivom procese. Humor a kreativita
6. Kognitívne procesy v kreativite
7. Miesto motivácie a rozhodovania v kontexte tvorivosti

Literatúra

1. Račková, M. Management tvorivosti. Učebné texty, v tlači
2. Dacey, J. S., Lennon, K. H.: Kreativita. Grada: Praha, 2000, s.252. ISBN 80-7169-903-9
3. Hill,G.: Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004, s.202. ISBN 80-7178-641-1
4. Lokšová, I., Lokša, J.: Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. ManaCon: Košice, 1996, s. 255. ISBN 80-7425-X
5. Komárková, K., Slameník, I,. Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie. Grada: Praha, 2005, s.224. ISBN 80-247-0180-4
6. Maisel, E.: Tréning kreativity. Praha: Portál, 2002, 264 s. ISBN 80-7178-677-2
7. Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Iris: Bratislava, 1996, s. 149. ISBN 80-967013-4-7
8. Račková, M. Management tvorivosti. Via Bibliotheca, s.r.o.,: Pezinok, 2011. ISBN 978-80-89527-09-0

Rozvoj tvorivosti II.

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Kreativita sa stala významným prvkom rozhodujúcim o úspechu či neúspechu firmy. Tvorivý pracovník môže výraznou mierou prispieť k odlišnosti organizácie v rámci tržného správania, k získaniu vysoko hodnotenej konkurenčnej výhody. Problémové okruhy rozvíjajú u frekventantov tvorivé, hodnotiace a kritické myslenie. Počas kurzu budú uplatňované edukačné zážitkové metódy, problémové a projektové metódy, ako aj stratégie kreativizácie.

Osnova predmetu

1. Efektívne stratégie rozvoja kreativity
2. Heuristika alebo metodológia tvorivého riešenia problémov
3. Brainstorming, brainwraiting, metóda G. Pólya
4. Synektika, „Inventika“, „DITOR“ . „IDEALS“ G. Adlera
5. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch. Metódy nácviku kreatívnej kooperácie, empatie
6. Prekážky a bariéry tvorivosti. Kvalita života a zdravý životný štýl
7. Desať rysov prispievajúcich k tvorivej osobnosti. Tvorivosť verzus rigidita

Literatúra

1. Račková, M. Management tvorivosti. Učebné texty, v tlači
2. Dacey, J. S., Lennon, K. H.: Kreativita. Grada: Praha, 2000, s.252. ISBN 80-7169-903-9
3. Hill,G.: Moderní psychologie. Praha: Portál, 2004, s.202. ISBN 80-7178-641-1
4. Lokšová, I., Lokša, J.: Cez relaxáciu k tvorivosti v škole. ManaCon: Košice, 1996, s. 255. ISBN 80-7425-X
5. Komárková, K., Slameník, I,. Výrost, J.: Aplikovaná sociální psychologie. Grada: Praha, 2005, s.224. ISBN 80-247-0180-4
6. Maisel, E.: Tréning kreativity. Praha: Portál, 2002, 264 s. ISBN 80-7178-677-2
7. Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. Iris: Bratislava, 1996, s. 149. ISBN 80-967013-4-7
8. Račková, M. Management tvorivosti. Via Bibliotheca, s.r.o.,: Pezinok, 2011. ISBN 978-80-89527-09-0

Sociálna ekológia

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Predmet je zameraný na štúdium procesov sociálneho konania ľudí a ich dôsledkov na prírodu a spoločnosť. Cieľom je metódou kritického myslenia hľadať a formulovať možné modely konania a správania ľudí (občanov, vlád, vedcov, ekológov), hľadať a formovať hodnoty, normy, postoje, ktoré by zmenili súčasné neudržateľné právanie človeka - konzumenta a umožnili trvalo udržateľný život.

Osnova predmetu

1. Industrializácia, modernizácia, sociálne dôsledky industrializáci
2. Mesto - urbanizácia, dedina, vidiek, vidiecky a mestský spôsob život
3. Kult spotreby, ideológia blahobytu, chudoba a bieda. Konzumná spoločnosť, kvalita života
4. Globalizácia , riziková spoločnosť
5. Ekologická kríza a trvalo udržateľný život
6. Konzervatívna ekológia
7. Permakultúra. Ekologické hnutia ako participatívne združenia

Literatúra

1. Rác, I.: Sociálna ekológia. Učebné texty (pdf) [online]. Dostupné na internete.
2. Bauman, Z.: Úvahy o postmoderní době. Praha: SLON, 1995, ISBN 80-85850-12-5
3. Bauman, Z.: Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: SLON,1999, ISBN 80-204-O817-7
4. Gajdoš, P.: Človek – spoločnosť - prostredie. Bratislava: SAV, 2002, ISBN 80-855444-15-6
5. Giddens A: . Důsledky modernity. Praha: SLON, 1998, ISBN 80-85850-62-1
6. Keller J.: Abeceda prosperity. Brno: Dokořán, 1997, ISBN 80-85765-98-5
7. Keller J.: Sociologie a ekologie. Praha: SLON, 1997, ISBN 80-85850-42-7

Sociológia podniku

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Predmet obsahuje výklad problematiky práce, kultúry práce, trhu práce a nezamestnanosti, kvalifikácie a kariéry. Podrobne analyzuje spoločenský systém podniku, podnikovú (firemnú) kultúru a špeciálne problém bezpečnosti práce v podniku. Cieľom je pochopiť sociologicky významné vzťahy a procesy v podniku a kriticky analyzovať ich kreáciu a rozvoj s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti podniku na trhu.

Osnova predmetu

1. Sociológia práce, práca ako sociálna činnosť, kultúra práce
2. Kvalifikácia, kariéra, trh práce a nezamestnanosť
3. Spoločenský systém podniku, procesy a vzťahy
4. Podniková kultúra, jej zložky, roviny
5. Silná podniková kultúra a jej negatívne sprievodné javy
6. Bezpečnosť práce, hazardovanie a riziká
7. Public relations a okolie podniku, reklama a PR, sociologický výskum v podniku

Literatúra

1. Rác, I. Sociológia podniku. Učebné texty (pdf) [online]. Dostupné na internete.
2. Bedrnová, E. – Nový, I..: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2004, ISBN 80-7261- 064-3
3. Koubek Josef – Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha 2000, ISBN 80-85943-51-4
4. Lukášová – Nový.: Organizační kultura. Praha: Grada, 2004, ISBN 80-247-0648-2
5. Mareš P.: Nezaměstnanost jako sociální problém. Vyd. Druhé. Praha: SLON, 2002, ISBN 80-86429-08-3
6. Pichňa J.: Sociológia podniku. Spoločenský systém podniku. Bratislava: SOFA, 1998, ISBN 80-967376-9-4

Súčasné trendy vývoja moderných spoločností

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Každá etapa vývoja ľudskej spoločnosti predpokladá konfrontáciu s novými dosiahnutými výsledkami v sociálnopolitickom živote. Európska únia, demokratická občianska spoločnosť, politická kultúra, globalizácia, vedomostná spoločnosť, vytvárajú dobré predpoklady na sebarealizáciu mladej generácie. Štúdiom predmetu Súčasné trendy vývoja moderných spoločnosti poslucháči získajú dobré penzum vedomosti k tomu, aby boli schopní samostatne formulovať a analyzovať problémy v tejto oblasti, ako aj kriticky zhodnotiť ich možné riešenia.

Osnova predmetu

1. Úvod do štúdia predmetu (základné pojmy: politika, štát, spoločnosť, politický systém, demokracia, totalita. Etapy ľudskej vývoja spoločnosti a ich komparácia)
2. Analýza modernej spoločnosti (Otázky moci a politiky, racionality a iracionality)
3. Globalizácia a postmoderná spoločnosť (Analýza sociálnych a politických vzťahov a ich dôsledky)
4. Politické ideológie v 21. storočí ( liberalizmus/ neoliberalizmus, konzervativizmu/ neokonzervativizmus, marxizmus/neomarxizmus)
5. Politická etika (morálka a / alebo politika, politický občan)
6. Úloha štátu v postmoderných spoločnostiach ( sociálny štát, libertarianské názory na úlohu štátu , občianska spoločnosť)
7. Medzinárodne organizácie a ochrana ľudských práv. Humanizmus ako životný postoj

Literatúra

1. Džupková, H.: Súčasné trendy moderných spoločností[online]. Dostupné na internete.
2. Heywood, A.: Politické ideológie. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. 457 s. ISBN 80-86861-71-6
3. Wright, G., H.: Humanizmus ako životný postoj. Bratislava: Kalligram, 2001. 334 s. ISBN 80-7149-363-5
4. Beck, U.: Vynalézaní politiky. K teórii reflexivní modernizace. Praha: Slon, 2007. 273 s. ISBN 978-80-86429-64-9
5. Huntington, S., P.: Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řadu. Praha: Rybka Publisher, 2001. 441 s. ISBN 80-86182-49-5

Tímová práca

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Študent získa poznatky a základné vedomosti o tíme, fázach jeho vývinu a formovania. Cvičenia budú zamerané na objasnenie procesov skupinovej štruktúry, dynamiky, významu jednotlivých tímových rolí a na špecifiká vedenia tímu. Zoznámi študentov s kľúčovými procesmi - komunikáciou v tíme, riešením problémov, rozhodovaním v skupine, konfliktami v tíme. Z hľadiska praktických skúseností seminár umožňuje študentom získať praktickú skúsenosť so skupinovými procesmi a prepojiť ich s poznatkami.

Osnova predmetu

1. Tímová práca – jej podstata, prednosti, prínosy, príležitosti a riziká.
2. Tím - pojem, klasifikácia, fázy vývinu. Štruktúra tímu, ciele, hodnoty, normy tímu.
3. Pozícia, rola status, konflikty rolí, tímové roly. Výber členov a faktory tvoriace klímu v tíme.
4. Skupinové procedúry a pracovné metódy tímu: riešenie problémov a rozhodovania
5. Efektívna komunikácia v tíme, zložky komunikačného procesu. Kľúčové komunikačné zručnosti. Význam neverbálnej komunikácie, empatická komunikácia. Horizontálna a vertikálna komunikácia.
6. Riešenie konfliktov v tíme. Konštruktívna kritika a špeciálne techniky skupinovej diskusie.
7. Osobnosť tímového vodcu. Vedenie tímu.

Literatúra

1. JENČOVÁ, A. Tímová práca - učebné texty [online]. 2017. Dostupné na internete: Tímová práca - učebné texty
2. Zvariková, M.: Tímová práca. (učebné texty) [online]. 2007. Dostupné na internete: Tímová práca
3. GILLIAN, J .50 nejlepších rad kouče. Praha: Pragma, 2013. 231 s. ISBN 978-80-734- 9357-8
4. LENCIONI, P. M. Pět příčin selhání týmů.Praha: Bizbooks. 2010. 216 s. ISBN 978-80- 2512-398-0
5. KOLAJOVÁ, L. Týmová spolupráce. Jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. Praha: Grada, 2006. 112 s. ISBN 80-247-1764-6
6. CRKALOVÁ, A., RIETHOF, N. Jak zefektivnit práci v týmu. Praha: Grada, 2007. 200 s ISBN 978-80-247-1624-4
7. BĚLOHLÁVEK, F. Jak vést svůj tým. Praha: Grada 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-1975-7
8. MEIER, R. Úspěšná práca s týmem. Praha: Grada 2009. 160 s. ISBN 978-80-247-2308-2
9. PLAMÍNEK, J. Týmová spolupráce a hodnocení lidí. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2796-7
10. MAXVELL, J. T. Teamwork 101, Thomas Nelson, USA 2009, 128 p., ISBN 978-1400280254
11. ZVARÍKOVÁ, M. Tímová práca. (učebné texty) [online]. 2007. Dostupné na internete: Tímová práca

Tréningovo - vzdelávací kurz osobného rozvoja

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
3. Absolvované spoločenskovedné predmety: psychológia, sociológia, filozofia, politológia, etika, estetika alebo predmety II. stupňa inžinierskeho štúdia
Povinná účasť

Cieľ predmetu

- ponúknuť frekventantom netradičnú alternatívu nadobúdania spôsobilostí a získavania nových informácií v neohrozenej a bezpečnej atmosfére malých tréningových skupín,
- zvýšiť budúcu zamestnateľnosť, „pracovnú atraktivitu“ študentov pre potenciálnych zamestnávateľov, a to prostredníctvom cielenej praktickej prípravy,
- rozvíjať tzv. metazručnosti (pozitívny prístup a myslenie, otvorenosť k zmenám, kreativita, ochota permanentne sa učiť a vzdelávať, tímová práca, efektívna komunikácia), ktorým transmisívne vzdelávanie nevenuje dostatočnú pozornosť, pretože sa viac koncentruje na teoreticko-odborné vedomosti,
- odhaliť možnosti a predpoklady jednotlivcov pre skupinovú prácu a prácu v odbornom tíme.

Osnova predmetu

Semináre: 1. Rozvíjanie osobnej efektivity. Prelamovanie bariér v sociálnych vzťahoch. Sebapoznanie ako umenie zaobchádzať s vlastnými zdrojmi a prednosťami. Cesty a spôsoby sebapoznania.
2. Sebaobraz, sebareflexia. Zložky self obrazu (kognitívna, emocionálna, činnostno - regulačná). Úrovne sebareflexie a jednotlivé druhy sebaobrazu. Koncept sebaúcty a sebadôvery. Zlaté pravidlá sebaúcty. Cvičenia na zmenu postojov k sebe.
3. Procesy spojené s dorozumievaním človeka. Komunikácia a sociálna zdatnosť. Verbálna a neverbálna komunikácia. Vystupovanie na verejnosti. Aktívne počúvanie. Zlozvyky pri počúvaní. Význam spätnej väzby.
4. Práca v tíme. Porozumenie skupinovým procesom a ich dynamike. Kreovanie tímu. Analýza motivačných hodnôt v práci tímu, zvládanie kritiky. Psychosociálne potreby človeka uspokojované v pracovnom kolektíve. Pozícia, rola, status.
5. Profesijné spôsobilosti. Identifikácia silných a slabých stránok osobnosti. Pracovné nedorozumenia - spôsoby ich riešenia. Tvorivý pracovník, techniky a stratégie rozvoja kreativity, vôľové, rozhodovacie procesy.
6. Time management verzus stres management. Efektívne spôsoby organizácie času v kontexte individuálnych hodnôt a pracovných cieľov. Prokrastinácia - možnosti jej minimalizácie. Záťažové situácie. Konflikt, frustrácia, deprivácia, stres. Psychohygienické zásady zvládania.

Literatúra

1. ADAIR, J. 2005. Jak řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press, 172 s. ISBN 80-251-0784-1
2. BEDRNOVÁ, E.; NOVÝ, I. a kol. 2007. Psychologie a sociologie řízení. 3. vyd. Praha : Management Press, 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0
3. BELZ, H., SIEGRIST, M. 2001. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portal. ISBN 80-7178-478-8
4. CANTERUCCI, J. 2006. Chci být úspěšný. Brno: Computer Press, 153 s. ISBN 80-251-0992-5
5. DeVITO, J., A. 2001. Základy medzilidské komunikace. Praha: Grada, 420s. ISBN 80-7169-988-8
6. FORSYTH, P. 2009. Jak motivovat svůj týmu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 112 s. ISBN 978-80-247-2128-6.
7. MIKULÁŠTIK, M. 2003. Komunikační dovednosti v praxi. Grada: Praha, 368 s. ISBN 80-247-0650-4
8. SCHLEGEL, G., TODTMANN, C. 2006. Profesionální vystupování – suverénně v práci i v životě. Praha: Computer Press, 138. s. ISBN 80-251-1302-7
9. ZELINA,M.1997. Ako sa stať tvorivým. Metódy a formy tvorivého riešenia problémov. Šamorín: Fontana Kiadó, s.r.o.,1997, s.180. ISBN 80-85701-09-X

Vedenie ľudí

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Objasnenie rôznych stránok práce s ľuďmi tak, aby táto v organizácii bola efektívna a kvalitná. Zameranie sa na motiváciu výkonu a na hodnotenie pracovníkov. Získanie komunikačných zručností a ich aplikácia na vstupný, kritický a hodnotiaci rozhovor. Oboznámenie sa s možnými spôsobmi riešenia konfliktných situácií, získania dôvery a uznania. Pochopenie skupinovej dynamiky, kooperácie a súťaženia, vytvárania organizačnej klímy.

Osnova predmetu

1. Úvod do štúdia predmetu, charakteristika vedenia ľudí, obsah činnosti pri vedení
2. Osobnosť vedúceho, odborný a osobnostný rast
3. Teórie vedenia, charakteristika štýlov vedenia, typické prejavy správania sa vedúceho v jednotlivých štýloch
4. Komunikácia ako nástroj vedenia, verbálna a neverbálna komunikácia
5. Motivácia a jej uplatnenie pri usmerňovaní pracovného správania, teórie motivácie
6. Delegovanie, kontrola a hodnotenie a podmienky ich efektívnosti
7. Konflikty a ich riešenia, zmeny v skupine a organizácii, skupinová atmosféra, jej dimenzie

Literatúra

1. Adair, J.: Jak Řídit druhé i sám sebe. Brno: Computer Press, 2005. 172 s. ISBN 80-251-0784-1
2. Adair, J.: 100 tipů jak řídit a vést lidi. Brno: CP Books. 2005.186 s. ISBN 80-251-0529-6
3. Adair, J.: Leadership – Učte se od velkých vůdců, Brno: Computer Press, 2006. 289 s. ISBN 80-251-1256-X
4. Bednařík, A.: Riešenie konfliktov, Bratislava: Centrum prevencie a riešenia konfliktov, 2001. 201 s. ISBN 80-968095-4-7
5. Bedrnová, e., Nový, I. a kl.: Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. 2007. 798 s. ISBN 978-80-7261-169-0
6. Bělohlávek, Fr.: Jak vést a řídit lidi. Praha: Computer Press, 2005. 100 s. ISBN 8025105059
7. Jarošová, E. a kol.: Tréning sociálnich a manažerských dovedností. Praha: Management Press. 2005. 267 s. ISBN 80-7261-135-6
8. Plamínek, J.: Vedení lidí, týmů a firem, Praha: Grada Publishing, 2005. 175 s. ISBN 80-247-1092-7

Vybrané problémy súčasnej filozofie

Podmienky na udelenie klasifikovaného zápočtu

1. 6. týždeň – Odovzdanie písomne spracovanej témy (projekt) a jeho prezentácia (podľa harmonogramu) – 40 bodov
2. 12. týždeň – záverečný vedomostný test (písomné preverenie získaných poznatkov a schopnosti ich aplikácie) – 60 bodov
Povinná účasť

Cieľ predmetu

Základným cieľom predmetu je zoznámenie študentov so súčasnou filozofiou, ktorá zahŕňa obdobie od druhej tretiny 19. storočia až po súčasnosť a prehľadom o základných charakteristikách a odlišnostiach tejto filozofie od predchádzajúcich vývinových období. Zoznámenia sa s pluralizmom škôl, smerov, hnutí a myšlienkových platforiem, otvorenosťou, myšlienkovou osobitosťou, voľnosťou a polytematickosťou súčasnej filozofie a jej záujmov, ktoré sa stali určujúcimi aj pre budúcnosť. Výber osobností a platforiem je urobený spôsobom, ktorý umožní študentom porozumieť filozofickým problémom v širšom kontexte dejín a kultúry 19. a 20. storočia.

Osnova predmetu

1. Úvod do filozofie - Úvod - Vznik filozofického myslenia – Vznik a rozvoj filozofie – Proces diferenciácie vied – Predmet filozofie – Štruktúra filozofie
2. Scientistické prúdy - Pozitivizmus (A. Comte) - Novokantovstvo (Marburská a Bádenská škola)
3. Antropologicky orientované filozofie I. - A. Schopenhauer – F. Nietzsche
4. Antropologicky orientované filozofie II. - S. Kierkegaard – Filozofia života (H. Bergson, W. Dilthey)
5. Pragmatizmus (Ch. S. Peirce, W. James, J. Dewey) – Fenomenológia (E. Husserl)
6. Filozofia existencie a existencializmu (K. Jaspers, J. P. Sartre, M. Heidegger, A. Camus)– Filozofická antropológia (M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen)
7. Analytická filozofia (B. Russell, L. Wittgenstein) – Postmodernizmus (F. Lyotard)
8. Základné filozofické problémy - Sloboda – Spravodlivosť

Povinná literatúra

1. KAČMÁRIKOVÁ, E. – POLANOVÁ, N. – HUDEČEK, T.: Vybrané problémy filozofie a dejín filozofie. Prešov, Manacon 1997.
2. KICZKO, L. (ed.): Slovník spoločenských vied. Bratislava, SPN 1997.
3. KICZKO, L. – MARCELLI, M. – WALDSCHUTZ, E. – ZIGO, M.: Dejiny filozofie. Bratislava, SPN 2004.
4. LEŠKO, V.: - MIHINA, F.: Dejiny filozofie. Bratislava, IRIS 1999.

Odporúčaná literatúra

1. BOCHENSKI, J. M.: Slovník filozofických pověr. Praha, LEDA 2009.
2. CORETH, E. – EHLEN, P. – HAEFFNER, G. – RICKEN, F.: Filosofie 20. století. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2006.
3. HLAVINKA, P.: Dějiny filosofie - jasne a stručně. Praha, TRITON 2008.
4. KING, P., J.: Sto filozofov. Život a dielo najvýznamnejších svetových mysliteľov. Bratislava, Perfekt 2004.
5. MICHALOV, J.: Dejiny filozofie 19. storočia: pozitivizmus – heglovstvo – novokantovstvo. Bratislava, Milan Štefanko – Iris 2010.
6. NAGEL, T.: Čo to všetko znamená. Stručný úvod do filozofie. Bratislava, Bradlo 1991.
7. NIDA-RUMELIN, J.: Slovník současných filosofů. Praha, Garamond 2001.
8. NORAS, A. J.: Kant a novokantovstvo – bádenská a marburská škola. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2011.
9. ODEHNAL, I.: Úvod do filozofie človeka. Brno, CERM 2001.
10. PETŘÍČEK, M.: Úvod do současné filosofie. Praha, Herrmann & synové 1997.