Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Tradičnou súčasťou nášho školského systému je stredné odborné školstvo. Na prípravu učiteľov odborných predmetov pre tieto školy už v minulosti vznikali na vysokých školách technického zamerania rôzne útvary, väčšinou katedry. Ich cieľom bolo umožniť absolventom inžinierskeho štúdia získať pedagogickú spôsobilosť vyučovať odborné (technické, resp. ekonomické) predmety.

Predchodcom dnešnej Katedry inžinierskej pedagogiky TUKE bol Kabinet vyskoškolskej pedagogiky a didaktickej techniky zriadený na Vysokej škole technickej v Košiciach v roku 1974. Centrálne zabezpečoval didaktickú techniku pre školu a vzdelávanie vysokoškolských učiteľov. Od roku 1987 začal kabinet na základe poverenia Ministerstvom školstva SSR organizovať doplňujúce štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti formou súbežného štúdia aj formou následného štúdia popri zamestnaní.

Záujem o obe formy štúdia rástol, čo viedlo Technickú univerzitu v Košiciach v roku 1992 k zriadeniu Katedry inžinierskej pedagogiky (KIP). Až do roku 2003 KIP sídlila v budove na Watsonovej ulici (dnes Fakulta umení), od roku 2003 sa presťahovala do budovy na ulicu Boženy Němcovej. Až do presťahovania bolo súčasťou katedry videocentrum poskytujúce služby pre celú univerzitu.

Vedúcim kabinetu a potom aj prvým vedúcim KIP bol Ing. Václav Fišer, CSc. V roku 1997 ho vo funkcii vystriedal Doc. Ing. Šándor Albert, PhD. Od septembra 2005 bola vedením katedry poverená PhDr. Alena Zeľová, CSc. a v apríli 2007 bola menovaná vedúcou katedry.

Podľa Štatútu TUKE patrí Katedra inžinierskej pedagogiky ku katedrám s celoškolskou pôsobnosťou, ktoré sú začlenené do organizačnej štruktúry Rektorátu TUKE. Tieto katedry riadi prorektor TUKE splnomocnený na túto činnosť rektorom, obvykle je ním prorektor pre vzdelávaciu činnosť.

 
 
 
 
 O katedre
 Kde nás nájdete
 Z histórie katedry
 Pracovníci
 Organizačný poriadok KIP
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www