Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 Kvalita výučby
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Informačný list a program výučby predmetu Riadenie kvality v škole

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KVALITA a VÝUČBA

PROGRAM VÝUČBY s MANAŽÉRSTVOM KVALITY

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Turek, Ivan, 2016.

!! AKO ĎALEJ v SLOVENSKOM ŠKOLSTVE !!


Quality Management of Teaching and Learning

Blaško, Michal, 2016. MANAŽÉRSTVO KVALITY vo VZDELÁVANÍ

- Učiteľstvo v slovenskom školstve

- Blaško, Michal, 2017. Učiteľstvo a manažérstvo kvality výučby


KVALITA v SYSTÉME VZDELÁVANIA

P0 Z dejín učiteľstva na Slovensku

---- (From the History of Teaching in Slovakia)

P1 Renesancia učiteľstva kvalitou

P1E Renaissance of Teaching trough the Quality


KVALITA v SYSTÉME ŠKOLY

P2 Kvalita v škole

P2E Quality at School


KVALITA v SYSTÉME VÝUČBY

P3 Kvalita vo výučbe

---- (Quality of Teaching and Learning)

P4 Oblasti a indikátory manažérstva kvality výučby

---- (Areas and Indicators)

P5 Poslanie a hlavné ciele manažérstva kvality výučby

---- (Mission and Main Objectives)

P6 Princípy manažérstva kvality výučby

---- (Principles)

P7 Štandardy manažérstva kvality výučby

---- (Standards of Quality Management of Teaching)

P8 Metódy hodnotenia a nástroje merania kvality vo výučbe

---- (Evaluation Methods and Instruments for Measuring Quality)

P9 Plánovanie a realizácia vzdelávacej činnosti v systéme výučby s uzavretým PDCA cyklom

P9E Planning and realization of educational activity in teaching system with a closed PDCA cycle


BLAŠKO, Michal. Kvalita v systéme modernej výučby.

Aktualizované vydanie. Košice : Technická univerzita, 2013. ISBN 978-80-553-1281-1.

Obálka publikácie

01 Didaktika a učiteľstvo

02 Systém výučby a jeho zložky

03 Tvorivo-humanistické vzdelávanie

04 Osobnosť študenta

05 Podmienky pre výučbu

06 Princípy výučby

07 Kľúčové kompetencie

08 Špecifické ciele výučby

09 Obsah výučby

10 Metódy a formy výučby

11 Materiálne prostriedky výučby

12 Kontrolovanie priebehu výučby

13 Kvalita a efektívnosť v škole

14 Kvalita výučby

15 Systém manažérstva kvality výučby

16 Nástroje merania kvality výučby

17 Vyučovacia hodina v systéme výučby s uzavretým cyklom

18 Zoznam bibliografických odkazov


BLAŠKO, Michal. Úvod do modernej didaktiky II. (Manažérstvo kvality v škole).

Aktualizované vydanie. Košice : KIP TU, 2012.

21 Kvalita života

22 Kvalita školy

23 Kvalita výučby


BLAŠKO, Michal. Tvorba programu výučby.

Aktualizované vydanie (online). Košice : KIP TU, 2013.

30 Štátny a školský vzdelávací program

31 Program výučby predmetu

32 Tvorba programu výučby tematického celku

33 Tvorba programu vyučovacej hodiny v systéme s uzavretým PDCA cyklom

33a Počítačová prezentácia k programu vyučovacej hodiny v systéme s uzavretým cyklom

34 Hospitácia na vyučovacej hodine

35 Prílohy: Inštrukčné listy k systému VUC


Od 17.3.2010

TOPlist

Vaše pripomienky a námety zašlite na: michal.blasko@tuke.sk


BLAŠKO, Michal. Ďalšie príspevky.

41 Niektoré aspekty školskej reformy

42 Rozvíjanie kľúčových kompetencií vo vzdelávaní

43 Výber článkov

44 Humanizácia školy

45 Blaško, M. Byť, či nebyť ? Učiť, či odučiť ?

46 Blaško, M. Motivácia a regulácia pre kvalitu a efektívnosť výučby


K záverečným prácam z didaktiky

Najpodstatnejšie zmeny v norme STN ISO 690: 2012

51 Vytváranie študijných materiálov

BARAN, I. Interaktívne tabule vo výučbe. Záverečná práca. KIP TU, 2011.

ROBINSON, K. : Zabíja škola tvorivosť ? (videozáznam prednášky, slovenský preklad)

PINK, D. : Ako vonkajšia motivácia často ničí tvorivosť (videozáznam, slov. preklad)

 • UČITEĽSKÉ NOVINY 2012-2014


 •  
   
   
   
   O katedre
   
   Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
   
   Vysokoškolská pedagogika
   
   Manažérstvo kvality VŠ výučby
   
   ING-PAED IGIP

  Katedra inžinierskej pedagogiky
  Boženy Němcovej 32
  042 00 Košice
  Tel. 055/63 361 62

   
  © kip, 2007
   www