Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 DPŠ - denná forma
 DPŠ - externá forma
 Prezentácie LS
 Súhrnná skúška LS
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Psychologické disciplíny sú zastúpené v prvom module, kde sa vyučujú tieto psychologické predmety: Pedagogická psychológia, Všeobecná a vývinová psychológia, Sociálna psychológia, Komunikácia a rétorika.

V rámci psychologických disciplín sa pokúšame napĺňať kognitívne ciele (osvojenie si základných poznatkov o fungovaní psychiky na úrovni jednotlivca aj v sociálnom kontexte...), osobnostno-afektívne ciele (utváranie postojov týkajúcich sa školy, vyučovania, učiteľskej roly, vzťahu učiteľ - žiak...) a prakticko-aplikačné ciele (sebapoznanie, rozvíjanie komunikačných spôsobilostí, zvládanie problémových situácií, záťaže...).

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www