Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

Hlavným cieľom je nadobúdať a rozvíjať učiteľské kompetencie v zmysle prebiehajúcej školskej reformy. Nadobudnúť učiteľské kompetencie neznamená iba memorovať niektoré informácie z didaktiky, pedagogiky či psychológie.

Znamená to vybudovať systémový prístup učiteľov k modernej výučbe predmetov na školách, poznať, porozumieť, tvorivo využívať koncepciu tvorivo-humanistickej výučby prostredníctvom manažérstva kvality výučby, preukázať to vo výučbe svojho predmetu.

Ďalším cieľom v rámci rozvíjania učiteľských kompetencií je nadobudnúť spôsobilosť realizovať optimálny výber učebných pomôcok a didaktickej techniky vzhľadom k ďalším zložkám systému tvorivo-humanistickej výučby, pripravenosť efektívne využívať materiálne prostriedky vo výučbe svojho predmetu.

Znamená to predovšetkým efektívne využívať informačné technológie vo výučbe, rozvíjať informačnú a počítačovú gramotnosť, využívať počítače na získavanie, posudzovanie, ukladanie, vytváranie, prezentáciu a výmenu informácií, na komunikáciu prostredníctvom internetu.


Informačný list a program výučby predmetu Materiálne prostriedky výučby

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www