Aktuálne

 Rozvrhy
 
 Harmonogram
 
 Študijný plán DPŠ

  Riadenie kvality v škole
 
 Pedagogika
 
 Psychológia
 
  Didaktika
 
 Pedagogická prax

 Stiahnite si
     

PEDAGOGICKÁ PRAX


Pedagogická prax je súčasťou druhého (odborovo-didaktického) modulu. Uskutočňuje sa na stredných odborných školách, ktoré sú na základe zmlúv cvičnými školami TUKE. V zmysle rozvíjania učiteľskej profesionality je realizovaná stupňovite. Tvoria ju štyri na seba nadväzujúce časti:

  1. orientačná - jej súčasťou je inštruktáž k pedagogickej praxi garantom predmetu na TUKE a vedúcim učiteľom praxe na cvičnej škole, súvislé pozorovanie pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov praktikantmi počas pracovného dňa učiteľa a spracovanie záznamu pozorovania tzv. časovej snímky v priebehu druhého semestra. Zavŕšením tejto časti praxe je kolokviálne stretnutie vedené garantom predmetu.
  2. diagnostická - jej súčasťou sú hospitácie praktikantov na výučbe profesijných predmetov, počas ktorých praktikanti vyplnia hospitačné záznamy a následné rozbory s cvičnými učiteľmi v priebehu tretieho semestra. Táto časť pedagogickej praxe pre praktikantov končí absolvovaním kolokvia vedeného garantom predmetu.
  3. didakticko-projektívna - je časťou pedagogickej praxe, počas ktorej praktikanti v priebehu štvrtého semestra absolvujú tzv. výstupy . Ich absolvovanie je podmienené spracovaním písomných príprav na výučbu, ich prekonzultovaním s cvičnými učiteľmi pred výstupmi ako aj rozanalyzovaním po výstupoch. Praktikanti z vyššie uvedených pedagogických dokumentov vytvoria pedagogický denník.
  4. integračno-realizačná - finálna časť pedagogickej praxe, v rámci ktorej praktikanti odovzdajú skompletizovaný pedagogický denník garantovi predmetu, spolu so záverečným hodnotením praktikanta a rozoberú svoje skúsenosti z pedagogickej praxe v rámci kolokvia vedeného garantom predmetu.

 
 
 
 
 O katedre
 
 Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)
 
 Vysokoškolská pedagogika
 
 Manažérstvo kvality VŠ výučby
 
 ING-PAED IGIP

Katedra inžinierskej pedagogiky
Boženy Němcovej 32
042 00 Košice
Tel. 055/63 361 62

 
© kip, 2007
 www